Z januárového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Poslanecké plénum Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom sa v utorok 13. januára 2015 zišlo na svojom prvom riadnom rokovaní v novom volebnom období. V programe zasadnutia figurovalo okrem iného schvaľovanie zloženia mestskej rady, komisií pri MsZ, ako i delegovanie zástupcov samosprávy do orgánov mestských organizácií, rád škôl a školských zariadení. Primátor mesta Jozef Božik prvýkrát oficiálne predstavil aj svojho zástupcu.

Poverením primátora je od 2. januára jeho zástupcom Vladimír Karásek, ktorý zároveň ako kandidát na poslanca MsZ získal v komunálnych voľbách najviac hlasov. V jeho kompetencii je najmä koordinovať prácu komisií pri MsZ a výborov mestských častí (VMČ). Nový viceprimátor nie je pre výkon tejto verejnej funkcie uvoľnený zo súčasného zamestnania a ostáva aj naďalej na plný úväzok riaditeľom Gymnázia v Partizánskom. 

Na rokovanie MsZ prijala pozvanie i poslankyňa NR SR Mária Janíková. Celému poslaneckému zboru zapriala najmä veľa správnych rozhodnutí a zdôraznila, že v rozsahu kompetencii svojho poslaneckého mandátu sa bude aj naďalej snažiť v maximálnej miere pomáhať mestu i okresu. Z pozvaných hostí pozdravila poslancov aj nová prednostka Okresného úradu v Partizánskom Monika Štetiarová, ktorá pri tejto príležitosti informovala o službách nedávno otvoreného klientskeho centra úradu.   

Zložením sľubu a jeho podpisom splnila všetky formálne náležitosti na výkon funkcie poslanca MsZ Mária Bielešová, ktorá sa decembrového ustanovujúceho zasadnutia nezúčastnila. Stala sa tak 25 právoplatným členom mestského parlamentu, ktorý bude v nadchádzajúcom volebnom období  zastupovať a reprezentovať občanov mesta. Pri napĺňaní svojho mandátu sa budú poslanci riadiť aj novým rokovacím poriadkom MsZ a mestskej rady (MsR), ktorý bol prvým schváleným dokumentom januárového zasadnutia.  

Zastupiteľstvo využilo zákonnú možnosť konštituovať z radov poslancov mestskú radu, ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán. O jej zložení rozhodlo v tajnom hlasovaní. MsR bude mať, tak ako i doposiaľ, osem členov –  viceprimátora Vladimíra Karáska, Pavla Dormana, Ericha Dvonča, Ľubomíra Fiksela, Máriu Hazuchovú, Antona Jašíka, Juraja Krasulu a Tomáša Merašického.

Poslanci svojím hlasovaním taktiež odobrili zriadenie deviatich komisií pri MsZ, voľbu ich predsedov a personálneho zloženia. Ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MsZ budú plniť jeho úlohy komisie zamerané na financie, rozpočet a ekonomiku, na výstavbu a územné plánovanie, na školstvo, vzdelávanie a mládež, na kultúru a cestovný ruch, na životné prostredie, dopravu a verejné služby, na sociálnu a bytovú politiku, na podporu športu a na ochranu verejného poriadku. Deviatou schválenou je trojčlenná komisia v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., ktorá bude dohliadať na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených verejných funkcionárov mesta. Rokovania komisií budú po novom verejné. Zároveň pozvánky na zasadnutia komisií a výstupy z nich budú zverejňované na webovej stránke mesta.

Zastupiteľstvo sa dohodlo i na menách delegovaných poslancov do dozorných a správnych rád mestských organizácií, rád škôl a školských zariadení. Na vedomie tiež zobralo zloženie deviatich VMČ.

Súčasťou programu bolo aj schválenie platu primátora na nadchádzajúci rok. Ten zostáva v rovnakej výške ako v uplynulom volebnom období, t.j. v hrubom 3 300 €. V porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi rokmi si podľa nového poriadku odmeňovania mierne prilepšia poslanci, ktorým sa zvýši základná mesačná odmena o 20 €.

Okrem iného bola na januárovom zasadnutí odsúhlasená prvá zmena rozpočtu mesta, súvisiaca s presunom finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií z minulého roka a tiež odpredaj chátrajúceho objektu chaty LTO v rekreačnej oblasti Horná Ves víťazovi obchodnej verejnej súťaže za cenu 18 580 €.    

Môže sa Vám ešte páčiť...