Z januárového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom sa v utorok 28. januára 2014 stretli na svojom prvom riadnom zasadnutí v tomto roku. Prerokovávali na ňom len dva materiály, ktorých schválenie však bolo dôležité kvôli termínom.

Prvým schváleným materiálom bola Koncepcia rozvoja informačného systému mesta (KRIS). Ide o základný strategický dokument, ktorý je predpokladom na zavedenie a rozvoj elektronických služieb samosprávy. KRIS mesta Partizánske bola vypracovaná už v roku 2008 a schválená Ministerstvom financií SR. V auguste minulého roka mesto podalo žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku z európskych fondov pre projekt Elektronizácia služieb mesta Partizánske a v tejto súvislosti vypracovalo v zmysle požiadaviek novú KRIS. Koncom roka dostalo mesto výzvu, aby v lehote do 45 dní doručilo uznesenie o schválení KRIS v mestskom zastupiteľstve, čím splní všetky formálne podmienky žiadosti. V prípade úspechu projektu budú môcť občania už koncom roku 2015 vybavovať mnohé úradné záležitosti z pohodlia svojho domova alebo dokonca, v niektorých prípadoch, aj prostredníctvom aplikácií v mobilných telefónoch.

Druhý schvaľovaný materiál súvisel s doručením podpísanej kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení záložného práva zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže na odkúpenie objektu bývalej MŠ na Bezručovej ulici po stanovenom termíne. Ako vysvetlila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, keďže podmienky vypísanej obchodnej verejnej súťaže takúto situáciu neriešia, o ďalšom postupe rozhodnú poslanci. Tí jednomyseľne odsúhlasili, aby mesto pokračovalo v procese uzatvorenia zmluvy so schváleným víťazom súťaže.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...