Z februárového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR), pravidlá Komunitného participatívneho rozpočtu, ako i ďalšie dôležité témy prerokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom v utorok 23. februára 2016 na svojom 1. riadnom zasadnutí v tomto roku.

 

V úvode rokovania vystúpil zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Partizánskom Róbert Hartmann s informatívnou správou o vývoji kriminality na území okresu Partizánske od začiatku roka. Stručný prehľad trestnej činnosti a percentuálnej úspešnosti ich objasnenia zavŕšil verejným poďakovaním obyvateľom Šimonovian, vďaka súčinnosti ktorých sa polícii podarilo odhaliť vykrádačov mliekomatov. Smerom k všetkým občanom zdôraznil zároveň apel, aby ako účastníci cestnej premávky nezabúdali na používanie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti. 

K prvým schváleným dokumentom patrila aktualizácia Štatútu Mestskej polície Partizánske, ktorú si vyžiadala pripravovaná zmena stavu a režimu fungovania mestskej polície. Úpravy sa týkajú organizácie mestskej polície a z nej vyplývajúcich povinností a oprávnení jej príslušníkov.

V rámci programu rokovania zobrali poslanci na vedomie viaceré personálne zmeny vo výboroch mestských častí (VMČ). Vo funkcii predsedu VMČ Luhy I nahradil Jiřího Foksa Vladimír Marko. Vo VMČ Štrkovec prevzal po Márii Hazuchovej predsedníctvo Miroslav Gendiar. Zmena tiež nastala vo VMČ Centrum, kde sa postu predsedníčky vzdala Helena Kúdelová. Za jej nástupcu bol zvolený Juraj Krasula. Primátor v tejto súvislosti informoval aj o oznámení poslanca za Veľké Bielice a zároveň predsedu VMČ Miroslava Kohúta o vzdaní sa poslaneckého mandátu: „Oznámenie mi bolo doručené dnes elektronickou formou a je potrebné ho predložiť aj písomne. Pokiaľ sa tak stane, na najbližšom zasadnutí bude skladať sľub nový poslanec.“ 

 

Komunitný rozpočet má svoje pravidlá          

V rozpočte mesta na rok 2016 sú prvýkrát vyčlenené aj prostriedky vo výške 20-tisíc €, určené na komunitné projekty. Nakoľko o ich využití budú rozhodovať obyvatelia Partizánskeho, zastupiteľstvo schválilo pravidlá Komunitného participatívneho rozpočtu mesta. Tie stanovujú zásady pre priebeh procesu navrhovania a spolurozhodovania obyvateľov o použití týchto prostriedkov. Predmetom pravidiel je návrh harmonogramu, rozhodovacích mechanizmov a funkcií orgánov rozpočtu. Suma 20-tisíc € je určená na komunitné projekty, ktoré sa týkajú najmä oblasti dopravy, životného prostredia, kultúry, športu a sociálnych služieb. „O ich kvalite nebude rozhodovať mesto, ale občania, a to prostredníctvom sms hlasovania, pričom základným predpokladom je, aby každá neformálna či formálna komunita odovzdala projekt v zmysle schválených pravidiel. Zároveň, maximálna výška podpory je 2 000 eur, čiže počas tohto kalendárneho roka by mohlo byť podporených minimálne desať projektov,“ ozrejmil primátor. Proces fungovania komunitného rozpočtu bude koordinovať primátorom zriadená Rada pre Komunitný participatívny rozpočet. Tvoriť ju budú primátor, členovia mestskej rady a poverení zamestnanci mestského úradu. O konkrétnom spôsobe a termíne predkladania projektov budú občania informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta, mestskej televízie a týždenníka Tempo. 

Poslanci mestského parlamentu sa zaoberali aj žiadosťou spoločností Kovomont BM a Creativ na predĺženie lehoty, súvisiacej s realizáciou stavebného zámeru na objekte rozostavanej budovy kultúrneho domu v centre mesta. Dlhodobo chátrajúci objekt odpredalo mesto spoločnostiam, ako spoločnému víťazovi verejnej obchodnej súťaže, za účelom rekonštrukcie budovy na športovo-spoločenské zariadenie v marci 2012. V kúpnej zmluve sa noví majitelia zaviazali zrealizovať tento zámer do štyroch rokov od jej podpisu. Ako však uviedli v žiadosti, na zrealizovanie odsúhlaseného stavebného zámeru je potrebné dlhšie časové obdobie z viacerých dôvodov. Tie okrem iného vyvstali aj z nevyhnutného prehodnotenia statiky po dlhotrvajúcej konzervácii stavby vo vzťahu k pôvodnej projektovej dokumentácii, stavebnému povoleniu a z toho vyplývajúcich stavebných úprav. Na základe uvedenia všetkých objektívnych príčin, ktoré ovplyvnili realizáciu zámeru, požiadal investor mesto o uzavretie dodatku ku zmluve, ktorým by sa termín dokončenia posunul o jeden rok. Stavba by tak mala byť dokončená do 13. marca 2017. S prihliadnutím na to, že investor začiatkom februára požiadal o kolaudáciu už dokončených častí budovy a tiež po prezentácii fotografií súčasného stavu objektu, poslanci žiadosť o vypracovanie dodatku k zmluve schválili. 

Mesto má nový PHSR

Ďalším dôležitým materiálom, ktorý poslanci jednohlasne odsúhlasili, bol Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Partizánske pre roky 2016 – 2022. Pôvodný program bol platný do konca minulého roka. S súlade s legislatívnymi zmenami, ako i s aktuálnymi potrebami mesta bol vypracovaný nový PHSR, ktorý stanovuje strategické ciele, priority a napĺňa vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta do roku 2022. „PHSR sa venuje všetkým aspektom rozvoja mesta, v zmysle kompetencií, ktoré samospráva má, a to tak, aby sme sa v rámci nového programovacieho obdobia mohli zapájať aj do operačných programov, financovaných Európskou úniou. Našou snahou je zadefinovať tento dokument ako konkrétne uchopiteľný aj vo vzťahu k investičným zámerom mesta, schváleným na volebné obdobie rokov 2015 – 2018,“ uviedol primátor.

V súvislosti s vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia schválilo zastupiteľstvo aj 5%-nú spoluúčasť mesta na financovaní projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy na Malinovského ulici vo výške 38-tisíc eur. Ako podotkla prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, projekt zateplenia tejto materskej školy, financovaný z vlastných zdrojov, je už zaradený v investičnom rozpočte mesta pre tento rok. V prípade schválenia žiadosti by ale celkové energetické opatrenia na škole mohli byť zrealizované v oveľa väčšom rozsahu.        

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...