Z februárového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom sa zišlo v utorok 24. februára 2015 na svojom druhom tohtoročnom rokovaní. V úvode primátor Jozef Božik odovzdal menovacie dekréty členom Rady starších a Mládežníckeho parlamentu, ktoré sú jeho poradnými orgánmi.

K prvých schváleným materiálom patrila aktualizovaná verzia Štatútu mesta, základného dokumentu, ktorý určuje najmä pravidlá fungovania orgánov samosprávy. Táto nová verzia zahŕňa už aj jasnejšie definovanú pôsobnosť predsedov poslaneckých klubov, vytvorenie funkcie podpredsedov komisií pre ich lepšie fungovanie a úprava sa dotkla aj práce mestskej rady.

Ďalším významným dokumentom, ktorý parlament uviedol do praxe, je Územný plán mesta. Spracovával sa šesť rokov a na základe prijatého VZN sa stal záväzným dokumentom s rozhodujúcim vplyvom pre ďalší rozvoj mesta.

Poslanci jednomyseľne prijali a potvrdili svojím podpisom Memorandum o rozpočtovej zodpovednosti. Mesto sa tak zaviazalo pokračovať v zodpovednom hospodárení a udržať dobrú finančnú kondíciu. Maximálne miera zadlženia na základe memoranda nemá presiahnuť 35 % bežných príjmov do mestského rozpočtu v predchádzajúcom roku. Za posledné štyri roky bolo zrealizovaných takmer 100 investičných akcií, no miera úverového zaťaženia sa pohybuje na úrovni 16 %.

V rámci schváleného programu rokovania zástupca primátora Vladimír Karásek informoval poslancov o činnosti VMČ a komisií za rok 2014. Ako konštatoval vo svojom vystúpení, do stanoveného termínu nepredložil správu o činnosti komisie verejného poriadku poslanec Miroslav Kohút. Svoju povinnosť predsedu VMČ Malé Bielice si nesplnil ani bývalý poslanec Jozef Ondruška. Na základe týchto skutočností prečítal zástupca primátora stanovisko poslaneckého klubu SMER SD. Takúto nezodpovednosť vnímajú jeho členovia ako hlbokú neúctu k práci všetkých zvolených poslancov, ktorí si riadne plnia svoje povinnosti zástupcov občanov mesta.  Zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom vyjadrilo nespokojnosť s nesplnením si povinností a vyzvalo Jozefa Ondrušku a Miroslava Kohúta, aby predložili správy do 28. apríla.

Po prvý raz bol uplatnený nový prvok rokovacieho poriadku MsZ, keď o slovo požiadal občan mesta. Vo svojom krátkom vystúpení vyjadril taktiež nespokojnosť s absenciami poslancov pri zasadnutiach komisií. Vedúci oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ Pavol Horňan prezentoval informácie k správam o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Správu o činnosti za minulý rok predložil aj hlavný kontrolór mesta Dušan Beduš spolu s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.

V rámci predložených návrhov na predaj alebo prenájom nehnuteľností poslanci schválili aj odňatie nevyužitej budovy v areáli ZŠ vo Veľkých Bieliciach a tiež odňatie časti nehnuteľností z majetku ZŠ Radovana Kaufmana, ktoré súvisia s realizáciou projektu výstavby nového športového centra.

(Tempo)

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...