Z februárového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

V utorok 25. februára 2014 sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom stretli na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí. Okrem iného na ňom zvolili nového hlavného kontrolóra mesta a schválili názov novej ulice.  

Plénum mestského zastupiteľstva si v úvode vypočulo pravidelnú správu riaditeľa Obvodného oddelenia PZ SR v Partizánskom Milana Chuťku o vývoji kriminality v okrese, obsahujúcu štatistiky trestnej činnosti, priestupkov a objasnenosti za minulý rok a ostatný mesiac. Pri jej interpretácii opäť zaznel apel na občanov ohľadne väčšej opatrnosti, súvisiaci s vysokým počtom krádeží osobných vecí v obchodoch. Správa zahŕňala aj informáciu o priebehu a výsledkoch nedávnej policajno-bezpečnostnej akcie, zameranej najmä na bezdomovcov a narkomanov, na ktorej sa zúčastnili aj hasiči a mestskí policajti. Ako uviedol Chuťka, akcia, ktorú zrealizovalo okresné riaditeľstvo z vlastnej iniciatívy, sa stretla s pozitívnymi ohlasmi i na policajnom prezídiu. Zdôraznil tiež, že obdobné bezpečnostné opatrenia, s rôznym zameraním, sa budú uskutočňovať každý mesiac, čo vrátane zlepšujúcej sa spolupráce štátnej a mestskej polície ocenili aj poslanci a primátor.

Schválením prvého tohtoročného VZN vyhoveli poslanci vlastníkom nových rodinných domov v lokalite Sopkov dvor vo Veľkých Bieliciach, ktorí kvôli lepšej orientácii požiadali o určenie názvu novej ulice. Najnovšia ulica v Partizánskom nesie názov Bazová.    

Ďalším bodom programu bola voľba nového hlavného kontrolóra mesta na šesťročné funkčné obdobie. O túto pozíciu sa uchádzali traja záujemcovia a každý z nich mal možnosť 5-minútového vystúpenia, čo využili dvaja kandidáti. Podmienkou pre zvolenie nového kontrolóra bolo získať v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. Podarilo sa to už v prvom kole hlasovania doterajšiemu hlavnému kontrolórovi mesta Dušanovi Bedušovi.  Dôveru mu prejavilo 22 z 24 prítomných poslancov. V nadväznosti na zvolenie nového hlavného kontrolóra schválili poslanci v zmysle zákona o obecnom zriadení aj jeho mesačný plat s odmenami vo výške 2068 €.

Podľa platnej legislatívy sa zastupiteľstvo zaoberalo aj schválením mesačného platu primátora na rok 2014. Ten  zostáva na úrovni predchádzajúcich troch rokov, vo výške 3 300 €. V porovnaní s mesačný platom predchádzajúceho primátora je tak nižší o 14,3% , čo ročne predstavuje pre mesto úsporu cca 8 500 €.

V súlade s VZN o hospodárení s majetkom mesta musí byť dotácia z rozpočtu mesta, presahujúca 16 600 € pre jednotlivý objekt schválená zastupiteľstvom. Pre rok 2014 sa to týkalo Futbalového klubu Tempo Partizánske v sume 21 070 €, Hokejového klubu Iskra Partizánske v sume 20 100 € a Hádzanárskeho klubu HK Slávia Partizánske v sume 23-tisíc €.    

 

Odsúhlasená bola aj prvá tohtoročná zmena rozpočtu, ktorá okrem iného zahŕňa čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu, a to na prefinancovanie investičných akcií ako je výmena autobusových prístreškov, rekonštrukcia Februárovej ulici, vybudovanie alternatívneho chodníka na Mostovej ulici a oporného múrika na kruhovej križovatke pri Kauflande.

 

Ku schváleným materiálom patrí aj Urbanistická štúdia individuálnej bytovej výstavby Malé Bielice – Za hvezdárňou, spracovaná na podnet vlastníkov pozemkov, ktorí majú záujem vybudovať na tomto území bytové objekty, plochy zelene, technickú a dopravnú dovybavenosť.

Zastupiteľstvo bez námietok odsúhlasilo i zriadenie vecných bremien na mestské pozemky pre nitriansku spoločnosť, ktorá plánuje vybudovať v lokalite Malých Bielic čerpaciu stanicu pohonných hmôt.  Poslanci zobrali na vedomie aj informáciu o tom, že táto spoločnosť vybuduje z vlastných prostriedkov chodník v Malých Bieliciach, v časti od prístupovej komunikácie k Veluxu, po autobusovú zastávku na ceste I/64 smerom do Žabokriek nad Nitrou. Odkúpenie pozemkov, potrebných na realizáciu výstavby chodníka, bolo odsúhlasené v nasledujúcom bode programu.

 

V závere rokovania primátor informoval poslancov o odstúpení mesta od zmluvy s víťazom obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy OV 3000 na Šípku, nakoľko nesplnil zmluvné podmienky a nezaslal v stanovenom termíne peniaze na účet mesta. Na základe tejto skutočnosti poslanci schválili vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj budovy OV 3000. Nakoľko zábezpeka vo výške 33–tisíc €  pri odstúpení  od zmluvy prepadla v prospech mesta, poslanci navrhli a odsúhlasili najnižšiu kúpnu cenovú ponuku 305-tisíc €.

Môže sa Vám ešte páčiť...