Z februárového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Po prvýkrát v tomto roku sa mestskí poslanci v utorok 19. februára 2013 stretli na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Partizánskom. Už v jeho úvode avizoval primátor mesta Jozef Božik v programe rokovania aj vystúpenie poslanca NR SR Ľudovíta Kaníka.

Pravidelnú Správu o aktuálnej bezpečnostnej situácii v meste a okrese Partizánske nahradila, kvôli neprítomnosti zástupcov policajného zboru, Správa o aktuálnom stave a pláne rozvoja Nemocnice s poliklinikou v Partizánskom. Pri jej prezentácii riaditeľ nemocnice Michal Orihel zhrnul zrealizované aj pripravované aktivity v nemocnici, súvisiace so snahou o  jej celkovú optimalizáciu. Ako okrem iného uviedol, nemocnica si riadne plní všetky záväzky, i voči mestu. Len za minulý rok mu vyplatila záväzky vo výške cca 458-tisíc €. Okrem toho bolo v roku 2012 preinvestovaných viac ako 280-tisíc €, v medicínskej aj nemedicínskej oblasti. Okrem ďalších investícií  sa chce manažment nemocnice v blízkej dobe zamerať na certifikáciu systému manažérstva kvality, posilnenie počtu sestier a lekárov, no hlavne na obnovenie zmluvných vzťahov s VšZP, a to najmä na detskom, novorodeneckom a gynekologickom oddelení.

Zastupiteľstvo v ďalších bodoch vyhovelo  protestom prokurátora, ktoré sa týkali rozporov VZN o niektorých podmienkach držania psov a VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta s príslušnými zákonmi. Výrazná zmena prvého z VZN sa očakáva po novele zákona, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, a ktorá je už v legislatívnom procese. V druhom prípade vyhoveli poslanci  protestu prokurátora schválením aktualizácie VZN. Na základe vyhodnotenia VZN o nájme a podnájme nebytových priestorov a iného nehnuteľného majetku mesta po viac ako roku jeho účinnosti a v snahe o zvýšenie dopytu po prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, bola odsúhlasená jeho aktualizácia. Jej súčasťou sú aj dve významné opatrenia – požiadavka na zaplatenie 50% z ceny jedného nájomného už pri žiadaní o prenájom a možnosť rokovať o cene nájmu dohodou, pokiaľ je nebytový priestor voľný viac ako 6 mesiacov.            

Poslanci dali zelenú aj spracovaniu tretieho variantu konceptu riešenia nového Územného plánu mesta, nakoľko na základe doposiaľ vypracovaných dvoch variantoch,  by nebolo možné zadať vypracovanie konečného variantu územného plánu. Jednomyseľne odsúhlasili aj mesačný plat primátora na rok 2013, ktorý zostáva na úrovni rokov 2011 a 2012,  vo výške 3 300 €. V porovnaní s mesačný platom predchádzajúceho primátora je tak stále nižší o 14,3% , čo ročne predstavuje pre mesto úsporu cca 8 500 €. Poslanecké plénum bolo tiež informované o výsledkoch kontroly hospodárenia mesta Najvyšším kontrolným úradom, ktorá prebiehala od augusta do októbra, a samospráva v nej obstála s pozitívnymi hodnoteniami.   

Pred prerokovaním ďalších bodov privítali mestskí poslanci medzi sebou poslanca NR SR Ľudovíta Kaníka. Svoje vystúpenie zameral na problematiku, vysoko aktuálnu aj v Partizánskom, dotýkajúcu sa potreby legislatívnych zmien, súvisiacich so zápasom za práva slušných ľudí. Podľa bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebné prijať zákony, ktoré budú zahŕňať zmeny  v sociálnej oblasti, aby sme vytvorili systém,  kedy bude práca efektívnejšia ako len pasívne poberanie sociálnych dávok, ako aj zákony, ktoré nastoľujú spravodlivosť a poriadok pre všetkých. Či už ide o problematiku budovania čiernych stavieb, ale aj aktuálne pertraktovaný návrh novely priestupkového  zákona. Podľa tejto novely by okrem iného mal zodpovednosť za maloleté dieťa, ktoré spácha priestupok prebrať rodič, za priestupky mali pykať už 14-ročné deti a páchateľ, ktorý nemá peniaze na uhradenie škody, ktorú spôsobil, musí vykonať verejnoprospešné práce.   

Po takmer hodinovom vystúpení Ľudovíta Kaníka a následnej diskusii s poslancami, pokračovalo rokovanie podľa programu. Mestskí poslanci sa zaoberali schvaľovaním viacerých návrhov na prenájmom, odpredaj, cenu a na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta.  Informovaní boli aj o neúspešných opakovaných obchodných verejných súťažiach na odpredaj budovy OV 3000 a pozemku na výstavbu garáži na Šípku. Úspešná bola však opakovaná súťaž na odpredaj chátrajúcej bývalej slobodárne č.155, ktorú zastupiteľstvo odsúhlasilo odpredať, na účel vybudovania bytov, za súťažnú cenu 151 200 €.  

Môže sa Vám ešte páčiť...