Z decembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom schválili v utorok 15. decembra 2015 na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí rozpočet mesta na rok 2016. Okrem iného podporili aj úpravu výšky poplatku za komunálny odpad.

K prvým schváleným materiálom patrila aktualizácia VZN o poplatku, ktorá zahŕňa tri úpravy. Na základe prepočtu tohtoročných nákladov bol pre nadchádzajúci kalendárny rok stanovený nový paušálny poplatok za komunálny odpad vo výške 0,0595 € za osobu na deň. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje ročne na jedného obyvateľa zvýšenie sadzby o 1,33 €. V zmysle novelizácie príslušného zákona bude v poplatku za rok 2016 zahrnutý už iba komunálny odpad. Drobný stavebný odpad sa bude platiť v hotovosti pri jeho odovzdaní v zbernom dvore, a to v sadze 0,03 € za kilogram. Posledná úprava súvisí s podmienkami úľav, ktoré si chcú uplatniť občania dlhodobo žijúci mimo Partizánskeho.

Zmeny zákona o volebnej kampani si vyžiadali aj prijatie nového VZN mesta, ktoré, v súlade so zásadami rovnosti kandidujúcich subjektov, presne vyhradzuje miesta a stanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Mesto Partizánske bolo jedným z iniciátorov zmeny zákona o banskej činnosti a výbušninách, ktorá by mestám a obciam prinavrátila možnosť regulovať a obmedzovať používanie pyrotechniky na svojich územiach. Na novelu zákona, ktorá vstúpila do platnosti len 2. decembra 2015, okamžite reagovala samospráva vypracovaním VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území Partizánskeho. O jeho schválení malo zastupiteľstvo rozhodnúť na decembrovom zasadnutí. Primátor Jozef Božik však oznámil, že z procedurálnych dôvodov bude nové VZN predmetom schvaľovania až na ďalšom rokovaní zastupiteľstva.

Poslanci ďalej vzali na vedomie žiadosť dvoch svojich kolegov o uvoľnenie z funkcie predsedov výborov mestských častí (VMČ). Ku koncu roka sa rozhodli odísť z predsedníckych postov  Mária Hazuchová vo VMČ Štrkovec a Jiří Foks vo VMČ Luhy I. Ako však obaja zdôraznili, vo výboroch budú aj naďalej obhajovať záujmy občanov ako riadni členovia.

Podporu v hlasovaní dostala posledná tohtoročná zmena rozpočtu mesta, ktorá zahŕňa predovšetkým dofinancovanie aktuálne realizovaných investičných akcií a zaradenie a použitie vlastných príjmov základných škôl a základnej umeleckej školy do svojich rozpočtov.

Rozpočet mesta na rok 2016 schválený

Kľúčovým dokumentom, ktorý schválilo zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí, bol rozpočet mesta na rok 2016, s výhľadom na roky 2017 a 2018. Mesto Partizánske bude budúci rok hospodáriť so sumou približne 14,5 milióna eur. Rozpočet na rok 2016 je na strane celkových príjmov i výdavkov vyrovnaný.

Gro príjmovej časti tvoria podielové dane. Vzhľadom na pozitívny vývoj výnosu dane z príjmov, no i vďaka rozhodnutiu vlády navýšiť pre obce a mestá podiel z daní z príjmov, pribudne do rozpočtu mesta o 555-tisíc € viac ako tento rok. Výšku príjmov by malo pozitívne ovplyvniť aj navýšenie poplatku za komunálny odpad.

V porovnaní s týmto rokom však stúpnu aj výdavky, a to najmä v súvislosti so zabezpečením originálnych aj prenesených kompetencií mesta. Dôvodom je schválené navýšenie mzdových taríf vo verejnej správe a školstve o 4 % a zvýšenie minimálnej mzdy o 6,5 %. Viac peňazí vyčlenila samospráva v budúcoročnom rozpočte aj na údržbu zelene, šport, vzdelávanie, kultúru a sociálnu oblasť.

Mesto tiež plánuje v budúcom roku realizovať približne tridsať investičných projektov. Na ich financovanie použije okrem vlastných príjmov aj prostriedky z rezervného fondu, ktorého predpokladaný stav k 31. decembru je viac ako 690-tisíc eur. Po schválení záverečného účtu mesta, v prvej polovici budúceho roka, sa do neho presunú aj všetky prebytky z hospodárenia mesta v tomto roku ako aj výnosy z tohtoročného predaja majetku mesta. Ako podotkol primátor, pokiaľ nebude možné vykryť financovanie projektov z vlastných príjmov mesta a z prostriedkov rezervného fondu, jednou z alternatív je aj potencionálne čerpanie finančného úveru vo výške 672-tisíc eur. Dlh Partizánskeho by po prijatí úveru dosiahol hodnotu 16,99 % z bežných príjmov mesta, čo je stále v súlade s prijatým Memorandom o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého nemá miera zadĺženia presiahnuť 35 % bežných príjmov do mestského rozpočtu v predchádzajúcom roku.

V rámci rozpočtu mesta poslanci zároveň odsúhlasili výšku limitov na poskytnutie dotácií a výpomocí, o ktorých rozhodujú primátor mesta a mestská rada, ako aj návratnú finančnú pomoc vo výške 60-tisíc € pre neziskovú organizáciu Domov. „Novinkou pre budúci rok je participatívny komunitný rozpočet. Je naň viazaných 20-tisíc €. Predbežne, buď do konca apríla alebo do konca mája, budú môcť komunity, to znamená kluby, občianske združenia, neformálne skupiny a podobne, predkladať rozpočty projektov, kde maximálna výška podpory bude 2000 € a tieto projekty by sa mali realizovať v priebehu daného kalendárneho roka,“ vysvetlil primátor.

Za rozpočet na rok 2016, s výhľadom na roky 2017 a 2018, hlasovalo 24 z 25 prítomných poslancov. Poslankyňa Mária Hazuchová, ktorá je zároveň predsedníčkou VMČ Štrkovec, sa hlasovania zdržala. „Žiaľ, nemôžem konštatovať, že rozpočet je vyvážený, spravodlivý pre všetky mestské časti. Štrkovec nemá byť s čím spokojný. Nemôžem takto rozpočet podporiť,“ uviedla Mária Hazuchová, ktorá tým narážala najmä na skutočnosť, že sa do budúcoročného rozpočtu nedostala nevyhnutná rekonštrukcia budovy školskej jedálne  Základnej školy Rudolfa Jašíka na Štrkovci, s opravou ktorej mesto počítalo z fondov Európskej únie.

Príprava nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

V ďalšej časti zasadnutia bolo zastupiteľstvo oboznámené s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na prvý polrok budúceho roka. V tejto nadväznosti sa zhodlo aj na vytvorení kontrolnej skupiny, ktorá bude hlavnému kontrolórovi nápomocná pri prešetrovaní obzvlášť občiansky citlivých podnetov. Vytvorenie kontrolnej skupiny, v ktorej bude mať jedného člena každý poslanecký klub, považuje primátor za ďalší aspekt otvorenej a transparentnej samosprávy.

Poslanci okrem iného odsúhlasili aj zámer vypracovať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Partizánske (PHSR) na programové obdobie 2016 – 2022 a predložiť ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu na februárovom rokovaní. Pôvodný program rozvoja mesta je platný už len do konca tohto roka. Vzhľadom k úprave zákona o podpore regionálneho rozvoja bolo nevyhnutné spracovanie nového dokumentu, ktorý bude v súlade s novou legislatívou aj s aktuálnymi potrebami mesta. V rámci prijatého uznesenia boli menovaní členovia Riadiaceho tímu PHSR a pracovných skupín PHSR. 

Poslanci vzali na vedomie aj informáciu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže na odpredaj objektu bývalej požiarnej zbrojnice na Nitrianskej ceste v Šimonovanoch, víťazom ktorej sa stala spoločnosť REKUK. Vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť zástupcu spoločnosti, ktorý mal na rokovaní predstaviť vizualizáciu svojho podnikateľského zámeru, zastupiteľstvo presunulo schvaľovanie odpredaja nehnuteľnosti víťazovi súťaže na ďalšie rokovanie, aby svoj zámer mohol prezentovať.

V závere rokovania prešiel odobrením plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2016. Prvé riadne zasadnutie sa uskutoční 23. februára.

    

Môže sa Vám ešte páčiť...