Z decembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Prerokovanie rozsiahleho programu decembrového Mestského zastupiteľstva v Partizánskom trvalo poslancom viac ako päť hodín. Okrem dôležitého materiálu, akým bol Rozpočet mesta Partizánske na roky 2014 – 2016, na ňom odsúhlasili aj odpredaj dubiózneho majetku mesta vo výške 458 800 €.   

K informatívnym materiálom programu patrila pravidelná správa riaditeľa Obvodného oddelenia PZ SR v Partizánskom Milana Chuťku  o vývoji kriminality na území mesta a okresu, ktorý okrem prehľadu podrobných štatistík priestupkov, trestnej činnosti a objasnenosti, vyzval občanov v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami, aby si dávali väčší pozor na osobné veci a nevpúšťali cudzích ľudí do svojich bytov. So správou o činnosti za rok 2013  po prvýkrát vystúpil na zastupiteľstve riaditeľ OR Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom Rastislav Balogh. Poslaneckému plénu okrem štatistík zásahov, priblížil históriu a široký okruh činností hasičov v Partizánskom.       

Mestskí poslanci schválili i nové všeobecne záväzné nariadenia (VZN) a viacero aktualizácií. Početné úpravy doteraz platného VZN o podmienkach poskytovania príspevkov občanom v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré výrazne sprísňujú postupy pri ich žiadaní, schvaľovaní  či zúčtovaní, viedli k jeho zrušeniu a prijatiu nového nariadenia. Ďalšie novo prijaté VZN súvisí s pomenovaním parku na Hrnčírikovej ulici, ktorý od nového roka ponesie názov Park Milana Rastislava Štefánika.

Zastupiteľstvo každoročne v zmysle zákona schvaľuje aktualizáciu VZN, ktorá sa týka výšky poplatku za tuhý komunálny odpad.  Na základe prepočtov ukazovateľov z predchádzajúceho roka sa výška sadzby v porovnaní s rokom 2013 nemení. Z dôvodu upravených  podmienok financovania a po prepočte ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci rok, rozhodli poslanci o zmene cenníka úhrad v Zariadení opatrovateľskej služby. Od budúceho roka zaplatí klient na deň viac o 0,14 € za stravovanie, o 0,30 € za trojlôžkovú izbu a o 0,20 € za upratovanie, pranie, žehlenie. Aktualizované bolo i VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta, ktoré po novom  umožňuje podávať žiadosti o dotáciu z limitu primátora priebežne počas celého roka. Od budúceho roka sa tiež skracuje o mesiace január, február a marec počet  trhových dní na trhoviskách a príležitostných trhoch, vynímajúc stánky s trvalým stanovišťom.

Vyhlásením voľby hlavného kontrolóra mesta Partizánske, ktorá sa uskutoční na najbližšom zasadnutí, 25. februára 2014,  reagovalo zastupiteľstvo na ukončenie šesťročného funkčného obdobia súčasného hlavného kontrolóra. Poslanci ďalej odsúhlasili uzatvorenie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Mestom Partizánske a Mestom Valašské Meziříčí, ktoré spojil ešte v roku 2011 mikroprojekt Operačného programu Cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky. Dohoda o partnerstve je základom ďalšej spolupráce a rozvíjajúcich sa vzájomných kultúrnych pút i kontaktov medzi obyvateľmi oboch miest.     

K najrozsiahlejším materiálom patrili každoročné správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta, ktoré vyvolali aj najväčšiu diskusiu. Ako uviedol primátor, diskusia bola rozsiahla aj preto, že školstvo tvorí najväčší objem finančných prostriedkov z hľadiska rozpočtu mesta a zároveň je jedným z najdôležitejších bodov, ktoré sú v jeho územnej pôsobnosti. Poslanecké plénum spoločne konštatovalo, že práca pedagogických, ale i nepedagogických zamestnancov našich škôl je veľmi kvalitná a pri tejto príležitosti im adresovalo poďakovanie za vykonanú prácu.

Po viacerých pokusoch sa mestu podarilo formou obchodnej verejne súťaže nájsť záujemcov o odkúpenie objektu bývalej MŠ na Bezručovej ulici v Šimonovanoch a budovy OV 3000 na Šípku. Poslanci odsúhlasili odpredaj objektu MŠ za 125 500 € a budovy OV 3000 za 333 300 €. Získané prostriedky budú použité na investičný rozvoj prioritne v týchto dvoch mestských častiach. 

Môže sa Vám ešte páčiť...