Z decembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom sa v utorok 11. decembra 2012 stretli na poslednom tohtoročnom zasadnutí. Okrem iného na ňom schválili Návrh rozpočtu mesta Partizánske na roky 2013 – 2015.  

Prvým bodom programu bola Správa o vývoji kriminality na území mesta a okresu, ktorá obsahovala štatistiky priestupkov, trestnej činnosti a objasnenosti za tento rok. Ako povedal riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR v Partizánskom Milan Chuťka, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol nápad trestnej činnosti vyšší, stúpla však objasnenosť prípadov,  ktorá je aktuálne na úrovni 67,80 % a je najvyššia v Trenčianskom kraji. Okrem iného správa zahŕňala aj podrobnejšiu analýzu občianskeho spolunažívania majoritných a minoritných skupín v meste, so zameraním na rómsku komunitu, súčasťou ktorej boli aj konkrétne prípady trestných činov a priestupkov, spáchaných za posledné dva mesiace príslušníkmi rómskeho etnika. Podľa primátora priniesli zrealizované bezpečnostné opatrenia mesta kvalitatívne pozitívne zmeny v správaní sa asociálov v našom meste vo všeobecnosti.

V súvislosti s novelou zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo zastupiteľstvo nové VZN o poplatku. Najväčšie zmeny sa týkajú vrátenia, zníženia a odpustenia poplatku, nakoľko v zmysle novely zákona už nebude možné stanoviť zníženie poplatku percentuálnou sadzbou, ale na základe výpočtu dní, počas ktorých sa poplatník nezdržuje na území mesta. Okrem iného sa mení aj splatnosť poplatku, a to do 15 dní od právoplatného rozhodnutia. Paušálna sadzba poplatku na občana zostáva na úrovni roku 2012. Tá istá novela zákona si vyžiadala aj prijatie nového VZN o miestnych daniach, ktoré nahrádza VZN z roku 2009.  Zmeny zahŕňajú okrem iného zaokrúhlenie sadzieb niektorých daní a zjednotenie zníženia dane za psa na 50 % v byte a dome, ktorého držiteľom  je dôchodca. Najväčšou zmenou, vyplývajúcou z novely zákona, je jednotné daňové priznanie dane z nehnuteľností, z nevýherných hracích prístrojov, za predajné automaty a za psa. 

Obsah podrobných správ o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ za školský rok 2011/2012 zhrnul vedúci Oddelenia školstva MsÚ Pavol Horňan. Mestské zastupiteľstvo informoval o počte zamestnancov, žiakov a tried na jednotlivých školách, ako aj o prospechu, dochádzke, výsledkoch žiakov na olympiádach, športových súťažiach a tiež o aktivitách a programoch zrealizovaných na školách, v školských družinách  a v centre voľného času. Riaditelia Spojenej školy a Gymnázia v Partizánskom, na margo prehľadu počtu prihlásených a prijatých žiakov na stredné školy, požiadali prítomných zástupcov základných škôl, aby pozornosť deviatakov vo väčšej miere zamerali na štúdium na stredných školách v Partizánskom. Ako podotkol riaditeľ SŠ v Partizánskom a zástupca primátora Vladimír Ladziansky, ponuka učebných odborov je pestrá a bude sa ešte rozširovať. Okrem toho študenti z mesta a okolia ušetria rodičom výdaje na cestovné a pomôže to aj samotným stredným školám, ktoré dostávajú normatívne príspevky na každého žiaka.

Mestskí poslanci ďalej schválili 5%-nú spoluúčasť mesta vo výške 1 691 € na projekt Historického múzea mesta Partizánske, ktoré chce mesto prostredníctvom  Fondu mikroprojektov zriadiť v priestoroch knižničného klubu. Odsúhlasené boli aj novela poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií zastupiteľstva a výborov mestských častí a novela poriadku odmeňovania za výkon občianskych obradov a slávností.        

Jedným z najdôležitejších bodov programu decembrového zastupiteľstva bolo schválenie návrhu rozpočtu mesta na roky 2013 – 2015, pričom rozpočet na rok 2013 je záväzný. Nakoľko sa k tvorbe návrhu budúcoročného rozpočtu uskutočnilo viacerých pracovných stretnutí , prednostka MsÚ Dáša Jakubíková pri jeho predkladaní zdôraznila len najdôležitejšie aspekty. Ako uviedla, celkový budúcoročný rozpočet je mierne prebytkový, nakoľko príjmy predstavujú 13 383 545 € a výdavky 13 279 291 €. Výška podielových daní, ktoré predstavujú najväčšie príjmy mesta, zostáva na úrovni roku 2012, rovnako ako príjmy z daní a poplatkov. Vlastné príjmy mesta však budú nižšie v porovnaním s rokom 2012, v ktorom nemocnica vyplatila mestu zmluvné záväzky vo výške 430-tisíc €. V budúcom roku plánuje mesto dočerpať úver, z ktorého budú financované investičné akcie ako vybudovanie chodníka na Kúpeľnej ulici, rekonštrukcia ulice R. Jašíka a nový kamerový systém. V prípade, že mesto nepoužije prostriedky z rezervného fondu, zoberie si preklenovací úver vo výške cca 680-tisíc na dokončenie rekonštrukcie zariadenia sociálnych služieb Domov. Poslanec Juraj Krasula v následnej diskusii zdôraznil potrebu zavedenia regulovaného parkovania a parkovacieho systému, ktorý by pre mesto znamenal aj ďalšie príjmy. „Regulovaným parkovaním sa budeme v budúcom roku určite zaoberať. Chcem však, aby sa k nemu najskôr vyjadrili občania, a to napr. prostredníctvom ankety na webovej stránke mesta a v týždenníku Tempo,“ dodal primátor. Mestskí poslanci návrh rozpočtu mesta na roky 2013 – 2015 jednomyseľne odsúhlasili.

Mestské zastupiteľstvo okrem iného rozhodovalo aj prenájme mestských pozemkov. V tejto súvislosti neodsúhlasilo prenájom pozemkov pod drevenými garážami na Obuvníckej ulici ich majiteľom a v zmysle prijatých uznesení požiadalo majiteľov o ich odstránenie do určitých termínov.

Môže sa Vám ešte páčiť...