Z decembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Primátor mesta Jozef Božik v utorok 8. decembra 2015 poslednýkrát v tomto roku monitoroval v teréne aktuálny stav investičných projektov mesta. Na konci svojho pravidelného kontrolného dňa na stavbách v krátkosti bilancoval, aj avizoval budúcoročné zámery samosprávy.  

Ostatný polrok smerujú kroky primátora počas každého kontrolného dňa do areálu Základnej školy Radovana Kaufmana, kde mesto buduje multifunkčné športové centrum. Stavba napreduje každým týždňom. Po zastrešení a opláštení oceľovej konštrukcie novej telocvične sú práce sústredené na dva priľahlé objekty. „V budove šatní sa murujú vnútorné priečky, v náraďovni sa dokončuje strecha. Následne budú na oboch objektoch osadené okenné výplne,“ informoval vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Miílan Kráľ. Na realizáciu projektu športového centra získalo mesto finančný dar z dánskej nadácie Velux vo výške 800-tisíc eur, zvyšných 400-tisíc eur hradí zo svojho rozpočtu. Ukončenie výstavby je plánované v apríli budúceho roka.

Ďaľším zveľadením svojich priestorov sa môže pochváliť Základná škola Radovana Kaufmana. Po nedávnom ukončení prvej etapy výmeny okien na budove školy, ktorú sa mesto podarilo zrealizovať s finančnou podporou ministrestva školstva, prešli renováciou deliace steny školskej jedálne. Vďaka dobrej spolupráci s mestom sa nám podarilo ušetriť finančné prostriedky, ktoré sme použili na výmenu pôvodných drevených konštrukcií stien za plastové. Pokiaľ by sa nám podarilo ušetriť ešte nejaké peniaze, radi by sme vymenili za plastové aj zastarané drevené dvere v kuchyni,“ povedala riaditeľka školy Jana Somogyiová.

Do úprav v školskej jedálni investovala aj Základná škola na Šípku. „Minuloročná rekonštrukcia a zateplenie hlavného pavilónu školy, ako i to, že máme množstvo cudzích stravníkov, nám umožnilo našetriť finančné prostriedky na výmenu okien v našej jedálni. Teraz je v nej oveľa príjemnejšie a hlavne teplejšie,“ skonštatovala riaditeľka školy Alena Barancová.

Na sídlisku Šípok mala pracovná skupina krátku zastávku aj pri schodisku, vedúcemu na Horskú ulicu, na ktorom sa v deň kontrolného výjazdu opravovali poškodené dlaždice.

Po viac ako dvoch mesiacoch stavebných prác v pavilóne A sa vyučovanie v Základnej škole Rudolfa Jašíka pomaly vracia do zaužívaného režimu. Kompletná renovácia budovy je viac-menej ukončená. Ako uviedol vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Mila Kráľ, momentálne sa už len odstraňujú nedorobky a dokončujú maliarske práce. Rekonštrukcia, ktorá má za cieľ zníženie energetickej náročnosti pavilónu, zahŕňala zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy. Zároveň sa v interiéri kompletne prerábala elektroinštalácia, osvetlenie, ústredné kúrenie, boli urobené nové omietky a pribudlo bezbariérové WC.

Zoznam ukončených projektov sa rozrástol

Dôvod na úsmev majú krátko pred Vianocami aj v Základnej škole vo Veľkých Bieliciach. Zatekajúca strecha na 40-ročnej prístavbe školy, ktorá spôsobovala nemalé škody, je už minulosťou. „Na budove sa robila kompletná rekonštrukcia strešnej krytiny aj so zateplením. Všetky práce trvali približne jeden mesiac,“ zhrnula v krátkosti riaditeľka školy Adriana Minarovjechová. 

Zoznam úspešne zavŕšených investičných akcií mesta v tomto roku sa rozrástol aj o projekt odvedenia povrchových vôd a vybudovania dažďovej kanalizácie pri bytovom dome č. 1308 na Horskej ulici. Zrealizovaný bol so zámerom eliminovať opakované vytápanie suterénu bytovky. „Takýmto situáciám by mal zabrániť záchytný žľab, ktorý sme znovu rozobrali, urobili sme tam nové lôžko, vyšpárovali sme to a takisto sme žľab vyspádovali. Takže, všetko je teraz odvedené do kanalizácie,“ vysvetlil majiteľ realizačnej firmy Stanislav Orovnický. Podľa jeho slov je dnes bytovka odolná aj voči výdatnejším prívalovým dažďom. Pre tento účel bolo na priľahlom parkovisku vybudovaných sedem nových dažďových vpustí, ktoré vodu odvedú do novovybudovanej dažďovej kanalizácie.

Počas novembra bola ukončená aj prvá etapa výstavby odstavných plôch v mestskej časti Štrkovec. Jej výsledkom je 24 nových parkovacích miest pri obytnom bloku č. 682 na Októbrovej ulici. V rámci projektu bolo tiež vybudované stojisko pre bicykle. Ako poznamenal Peter Minárik z referátu miestnych komunikácií MsÚ, druhá etapa, plánovaná v budúcom roku, zahŕňa výstavbu ďalších 26 miest na státie motorových vozidiel pri susednom obytnom bloku.

Mestu nedávno ubudla aj starosť so schátraným objektom bývalého Spoločenského centra v Malých Bieliciach. Budovu s prvkami nebezpečného azbestu, ktorá bola tiež obľúbeným miestom asociálov, aj vďaka dotácii z ministerstva financií zrovnalo so zemou.

 

Stavebný ruch vládne aj v nemocnici a gymnáziu

Do harmonogramu kontrolného dňa bola po dlhšom čase opäť zahrnutá aj návšteva nemocnice. Posledné investície jej nájomcu smerovali do traktu oddelenia dlhodobo chorých a neurológie. „Na oddelení dlhodobo chorých prebieha výmena plastových okien, ktoré nám robili starosti hlavne na lôžkových izbách pre pacientov. Následne budem pokračovať s výmenou okien na oddelení neurológie na ďalšom poschodí. Okrem toho máme v tomto trakte nový výťah, ktorý je momentálne v skúšobnej prevádzke,“ predstavil konkrétne aktivity koordinátor marketingu nemocnice Martin Mariani.

Veľmi rušno je momentálne aj na Gymnáziu v Partizánskom. Dôvodom je 1. etapa komplexnej obnovy elektroinštalácie, ktorú financuje ako zriaďovateľ gymnázia Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). O projekt v hodnote 90-tisíc eur sa primátor zaujímal aj z pozície poslanca zastupiteľstva TSK. „Sme veľmi povďační, že nám TSK vyčlenil so svojho rozpočtu finančné prostriedky na túto rekonštrukciu. Ide o prvú, z pôvodných troch etáp. Realizujeme ju na druhom podlaží, kde sa nachádza najviac odborných učební. V tejto často budovy bude komplexne zrekonštruovaná elektroinštalácia. To znamená, elektrika zabudovaná do siete, nové svetelné systémy, no a, pravdaže, aj zrekonštruované dátové pripojenia k počítačom,“ uviedol riaditeľ gymnázia Vladimír Karásek. Ukončenie rekonštrukcie, ktorá by sa mala odzrkadliť na kvalitatívnom zlepšení podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, je plánované do 18. decembra.

 

Vodný hrad opäť dýcha históriou

Rekonštrukcia kaštieľa Vodný hrad v Šimonovanoch patrila v tomto roku k najnáročnejším projektom mesta. „Stavba bola ukončená. Dodávateľská firma v súčasnosti ešte realizuje niektoré vylepšovacie práce. Súbežne sa tiež montuje interiérové zariadenie,“ povedal vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ. Zmeny, ktorými táto významná kultúrna pamiatka prešla za posledné mesiace sú neprehliadnuteľné v exteriéri i v interiéri. Rekonštrukcia navyše kaštieľu privrátila nielen pôvodnú podobu, ale i historickú atmosféru. V jeho kompletne zrenovovanom interiéri bude sídliť prevádzka mestskej knižnice s čitárňou, študovňou a verejným internetom. Svoje vyhradené miesto tu bude mať aj stála historická expozícia. Úpravy sa výrazne dotkli aj areálu. Pribudli nové chodníky, stromy, osvetlenie, oplotenie a v neposlednom rade i meander v podobe suchej priekopy, ktorý pripomína, že ide o stavbu pôvodne postavenú na vode.

Celkový estetický dojem pri pohľade na revitalizovaný areál kaštieľa už nebude kaziť ani rozbitý priľahlý chodník, spájajúci ulice Jána Bottu a Šimonoviansku. V týchto dňoch sa začala jeho rekonštrukcia. „Momentálne zapilujeme a odstraňujeme starý povrch. Následne navezieme novú štrkodrvu, ktorá sa zrovná, zhutní a položí sa dlažba,“ opísal postup prác majiteľ realizačnej firmy Henrich Ševčík. Renovácia 95 metrov dlhého chodníka potrvá do 18. decembra.

„V tomto roku bolo dvanásť kontrolných dní, počas ktorých sme monitorovali viac ako 30 investičných akcií, realizovaných mestom. Už dnes môžem avizovať, že v budúcoročnom rozpočte sa opäť počíta minimálne s ďalšími tridsiatimi investičnými aktivitami, ktoré opäť prispejú k rozvoju mesta Partizánske,“ zdôraznil primátor v závere kontrolného dňa.  

Môže sa Vám ešte páčiť...