Z celodenného pracovného výjazdu primátora do mestskej časti Štrkovec

Deň v mestskej časti Štrkovec, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 28. júna 2012, ukončil letnú sériu celodenných pracovných výjazdov primátora mesta Jozefa Božika, miestopríslušných poslancov, členov výborov mestských častí a vedúcich pracovníkov mestského úradu do jednotlivých mestských častí.

Pracovná skupina sa stretla pred budovou Správy majetku mesta na Ul. 29. augusta. Odtiaľ prešla na Moyzesovu ulicu spojovacím chodníkom, pri ktorom riešila možnosti jeho osvetlenia a nevyhnutnú úpravu zelene pri plotoch priľahlých pozemkov. Prvá skupinka občanov čakala primátora na Moyzesovej ulici pri pube Dubliner, aby ho upozornila na pretrvávajúce problémy s nedisciplinovanými návštevníci pubu, ktorí pred ním často posedávajú, hlučne sa správajú a ráno po nich na chodníku zostávajú odpadky a črepy skla. K riešeniu tejto situácie preto samospráva sprostredkuje spoločné stretnutie s obyvateľmi ulice a s majiteľkou zariadenia. Mesto bude iniciovať aj stretnutie s majiteľmi troch drevených objektoch, ktoré sa nachádzajú  na mestskom pozemku za evanjelickým kostolom. Nakoľko sú v schátralom stave, bude potrebné dohodnúť sa na ich ďalšom využití.

Na Obuvníckej ulici upozornili obyvatelia bytovky č. 420 na problém s odvodnením chodníka pred vchodom, na ktorom po daždi stojí voda. Pracovná skupina sa ďalej zaoberala možnosťami dobudovania  spojovacieho chodníka zo zámkovej dlažby z Októbrovej ulice na Lomonosovu, ktorý však zatiaľ nie je možné zrealizovať kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Na podnet obyvateľov zvažovala aj možnosti rozšírenia parkovacích priestorov pred obytnými blokmi medzi Lesnou a Rooseweltovou ulicou.

Súčasťou pracovného výjazdu bola tiež prehliadka Materskej školy na Obuvníckej ulici, ktorá otvorila otázku potreby opravy spojovacej chodby, dokončenia hygienických zariadení ako aj úpravy jej ďalších priestorov.

Pred objektom Základnej umeleckej školy na Rooseweltovej ulici rozhodli členovia výjazdového tímu o odstránení nefunkčného bočného schodišťa a tiež o premiestnení kontajnerov na separovaný odpad na vhodnejšie miesto. Spoločne si tiež prešli aj park na Námestí mieru, ktorý vďaka starostlivosti tamojších obyvateľov patrí k najčistejším v meste.

V závere výjazdu smerovali kroky pracovnej skupiny cez Kukučínovu a Pribinovu ulicu k Základnej škole R. Jašíka na Obuvníckej ulici. Už pri vstupe do areálu z Rooseweltovej ulice bola témou diskusie požiadavka obyvateľov na osadenie spomaľovača pri zastávke MHD kvôli bezpečnosti žiakov. Túto požiadavku mesto plne podporuje, a preto ju opätovne prerokuje s Dopravným inšpektorátom PZ SR v Prievidzi. Ďalšou témou počas prehliadky jednej z najstarších škôl v Partizánskom bola aj potreba rekonštrukcie športového areálu, školskej jedálne či priestorov školského klubu detí. Ako v tejto súvislosti zdôraznil primátor, mesto sa pokúsi škole pomôcť s úpravou športového areálu v rámci svojich možností a prehodnotí aj otázku dofinancovania basketbalového ihriska. „Aj pracovný výjazd na Štrkovci potvrdil, že komunikácie a objekty v tejto mestskej časti potrebujú nevyhnutné opravy a rekonštrukcie. Vzhľadom na finančnú náročnosť môžeme však riešiť len havarijné stavy a najnevyhnutnejšie opravy. Na rozsiahle rekonštrukcie nemá mesto dostatok finančných prostriedkov, preto aj v tejto mestskej časti zabezpečíme aspoň menej  náročné opravy a úpravy, ktoré zlepšia život obyvateľom,“ skonštatoval v záverečnom zhodnotení výjazdu primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...