Z celodenného pracovného výjazdu primátora do mestskej časti Luhy II

 

Po letnej pauze pokračuje samospráva iniciatíve celodenných pracovných výjazdov do jednotlivých mestských časti. V poradí šiesty výjazd v tomto roku absolvoval primátor mesta Jozef Božik spolu s vedúcimi pracovníkmi mestského úradu a mestských organizácií, miestopríslušnými poslancami a členmi výboru v piatok 28. septembra 2012 v mestskej časti Luhy II.

Prvú časť pešieho okruhu po mestskej časti začala pracovná skupina na Veľkej okružnej pred bytovkou 1103, odkiaľ si to namierila k Malej okružnej, po ktorej prešla smerom k železničnej trati a ďalej sa napojila na ďalšiu časť Veľkej okružnej. Pracovný tím sa počas prehliadky priamo v teréne snažil navrhovať riešenia na odstránenie nájdených nedostatkov. Bez povšimnutia tak nezostal napr. nebezpečný suchý strom, kovové torzá zničených lavičiek či rozvetvené kríky obmedzujúce prechod po chodníkoch, o ktorých odstránenie či úpravu bude v krátkom čase postarané. Prostredníctvom technických služieb mesto takisto začne odstraňovať výtlky na Veľkej aj Malej okružnej. Menších úprav, vrátane doplnenia detských atrakcií sa dočkajú aj ihriská pri železničnej trati a výškovej budove. Osadením ďalšieho stĺpu verejného osvetlenia chce mesto riešiť aj požiadavku občanov na lepšie osvetlenie využívanej lavičky cez rieku Nitricu. Počas prehliadky padali viaceré slová chvály, predovšetkým na čistotu, poriadok a úpravu zelene na sídlisku. Príjemný dojem z čistého a upraveného prostredia kazili len rozkopávky, ktoré ich pôvodca, plynárenská spoločnosť, prisľúbila zasypať a dať všetko do pôvodného stavu do konca októbra.

V ďalšej časti výjazdu viedli kroky pracovnej skupiny okolo pavilónov bývalých jaslí a materskej školy, ktoré dnes využíva občianske združenie Frézia a Centrum pedagogicko-psychologickej poradne. Témou na diskusiu sa stal najmä murovaný stĺpik z niekdajšej ohrady areálu, ktorý bude kvôli bezpečnosti odstránený. Poslednou zastávkou v rámci výjazdu bola MŠ so ZŠ, nedávno zrekonštruovaná z prostriedkov Európskej únie. Nadšenie pracovnej skupiny z upraveného areálu a moderných i čistých vnútorných priestorov umocnili počas prehliadky materskej školy aj samotní škôlkari, ktorí si pre hostí pripravili básničky aj malé darčeky z papiera. Nemenej spokojní boli členovia výjazdu aj po návšteve základnej školy, kde si v sprievode jej riaditeľky prezreli moderné jazykové učebne, zrekonštruované triedy, šatne, telocvičňu aj kuchyňu.

Môže sa Vám ešte páčiť...