Z augustového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom sa v utorok 26. augusta 2014 stretli na 25. riadnom zasadnutí, predposlednom v tomto volebnom období.

V úvode rokovania poslanci schválili zmenu štatútu a zriaďovacej listiny Kombinovaného zariadenia sociálnych služieb OÁZA v Partizánskom. Kapacita zariadenia sa zrušením poskytovania sociálnej služby núdzového bývania zvýši o 20 miest.

Ťažiskom rokovania zastupiteľstva boli zmeny v rozpočte mesta. Presuny finančných prostriedkov si vyžiadala situácia týkajúca sa viacerých práve realizovaných investičných akcií. Pre nesúlad projektovej dokumentácie so skutočným stavom si navýšenie financií vyžiadal projekt Komunitného centra v CVČ. Víťazné ponuky z verejného obstarávania na rekonštrukciu povrchu vozovky na ulici Veľká okružná a budovanie prechodov na ceste I/64 boli vyššie, ako mesto predpokladalo. Preto sa finančné prostriedky presunuli aj na tieto aktivity. Všetky spomínané rozdiely v pôvodne plánovaných a rozpočtovaných položkách budú kryté z prostriedkov, ktoré boli ušetrené pri projektoch rekonštrukcie cesty na ulici Malá okružná a pri rozširovaní urnového hája. Podobný princíp použili pri svojom rozhodovaní poslanci aj v prípade navýšenia financií pre realizáciu rekonštrukcie strechy bytového domu na Družstevnej ulici č. 833. Takisto postupovali aj v prípade rekonštrukcie budov kotolne a skladu v areáli MŠ na Obuvníckej ulici. Na tieto stavby sa použijú peniaze z projektov, ktoré sa budú realizovať namiesto pôvodného zámeru až v budúcom roku (ide o športový areál pri ZŠ R. Kaufmana a elektronizácia služieb mesta).

V súčasnosti mesto realizuje viacero investičných akcií (napr. rekonštrukcia budov ZŠ na Malinovského ulici a MŠ na Obuvníckej ulici), a preto poslanci schválili vytvorenie rezervy v sume 80-tisíc €. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách je takáto zmena v rozpočte možná len do 31. augusta tohto roku. Použitie rezervy bude možné len na základe uznesenia MsZ.

Hlavný kontrolór predložil plénu mestského parlamentu správu o výsledku kontrol uskutočnených od posledného zasadnutia v júni. Poslanci tiež schválili návrhy na prenájmy pozemkov. Na základe predloženej žiadosti zástupcov cirkevnej základnej školy, ktorej zriadenie zastupiteľstvo odsúhlasilo na svojom zasadnutí vo februári tohto roku, bol schválený spôsob prenájmu a výška nájomného v priestoroch bývalej I. ZŠ. 

V závere rokovania prijali poslanci uznesenie potrebné pre podanie žiadosti o nenávratný príspevok pre ZŠ Rudolfa Jašíka. Z grantového programu bude v prípade schválenia predloženého projektového zámeru „Rekonštrukcia a vybavenie ZŠ Rudolfa Jašíka v Partizánskom“ financovaná hlavne rekonštrukcia budov školy. Rozpočtovaná suma je 975-tisíc € a podľa podmienok projektu a grantu musí byť dodržaná. Uznesením bola schválená potrebná 5 %-ná účasť mesta na financovaní.

Predložené žiadosti na odpredaj pozemkov na sídlisku Šípok a na Ulici 1. mája neboli schválené a mesto bude pri ich predaji postupovať rovnako ako v obdobných prípadoch vypísaním verejnej obchodnej súťaže.

(Tempo)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...