Z augustového kontrolného dňa primátora na stavbách

Viaceré z aktuálne realizovaných investičných akcií samosprávy sa dostávajú do finálnej podoby. Podrobnejšie informácie o stave projektov priniesol pravidelný kontrolný deň primátora Jozefa Božika na stavbách, ktorý sa uskutočnil v posledný augustový pondelok.

Mesto spolu s Technickými službami mesta Partizánske (TSM) rekonštruuje spojovacie a prístupové chodníky v mestskej časti Luhy II. „Ide o 350 metrov štvorcových novej dlažby na chodníkoch. Vyberali sa na základe spoločného stanoviska referátu dopravy MsÚ a VMČ Luhy II, to znamená, že všetko sa dialo v súčinnosti s poslancami a členmi výboru, ktorí žijú na tomto sídlisku,“ uviedol primátor. Štvrtá etapa zahŕňa obnovu chodníka pri ZŠ a MŠ na Veľkej okružnej s celkovou dĺžkou 200 metrov. „Dokončený bude v predtermíne, ostávajú už len dokončovacie práce ako dosypanie krajnice a dopieskovanie dlažby,“ doplnil Róbert Dorušinec z TSM Partizánske.

Do začiatku nového školského roka 2018/2019 bola ukončená rekonštrukcia valbových striech budov ZŠ Radovana Kaufmana. „Žiaci aj zamestnanci sa určite potešia, pretože keď bolo zle počasie, mali sme veľké problémy, zatekali steny, boli mokré stropy, je to pre nás veľká pomoc,“ vyjadrila sa riaditeľka školy Jana Somogyiová. Vo vonkajšom športovom areáli pribudlo aj vynovené doskočisko pre skok do diaľky s rozbehovou dráhou s tartanovou povrchovou úpravou. „Prístupový chodník, ktorý vedie do športového centra, nám zasiahol do bežeckej dráhy, do jej vonkajšieho oblúka a zaniklo doskočisko. Hľadali sme možnosti, ako vybudovať nové, preto som veľmi rada že mesto našlo finančné prostriedky pre vybudovanie doskočiska pre skok do diaľky. K začiatku školského roka to bude milým prekvapením pre našich žiakov,“ priblížila riaditeľka ZŠ Radovana Kaufmana. V Základnej škole vo Veľkých Bieliciach sa v uplynulých dňoch vymieňala elektroinštalácia na prízemí prístavby a v spojovacej chodbe. „Zároveň sme vymaľovali tieto priestory a sadrokartónom sme prekryli potrubie, ktoré prechádzalo chodbou. Vybudovali sme aj novú cvičnú kuchynku, kde sa budú môcť žiaci naučiť základy varenia,“ dodala riaditeľka školy Eva Gvotová.

Kroky kontrolnej skupiny smerovali aj na Februárovú ulicu č. 945, kde bola odstránená azbestová budova, ktorá viac ako dvadsať rokov chátrala. Na jej mieste bude vybudovaná spevnená plocha pre odstavenie motorových vozidiel. „Práce pokračujú ďalej, po asanácii treba celé územie vyčistiť a pripraviť tak, aby tam mohli vzniknúť nové odstavné plochy pre rezidentov ale aj návštevníkov tejto lokality,“ skonštatoval na mieste primátor. TSM Partizánske na základe rozhodnutia mesta asanovali začiatkom augusta aj bytový dom č. 206 na Nábrežnej ulici. Rovnako na Horskej ulici na sídlisku Šípok aktuálne zabezpečujú odstránenie prázdnej a nefunkčnej výmenníkovej stanice, ktorá sa skladala zo železného skeletu, plechovej strechy a azbestového oplášťovania. Podľa slov primátora tam v budúcnosti pribudnú nové spevnené plochy pre viac ako dve desiatky motorových vozidiel.

V tomto roku samospráva pristúpila aj k rekonštrukcii troch križovatiek. Jedna z nich sa nachádza na uliciach Malá okružná a Veľká okružná. „Ide o úpravu asfaltového povrchu cesty, plus bezbariérové úpravy chodníkov. Nové chodníky sa v tomto prípade realizovať nebudú, stavba by mala byť dokončená do 6. septembra,“ vyjadrila sa prednostka MsÚ Dáša Jakubíková. Druhá sa rekonštruuje na uliciach Malinovského a pod Šípkom. „Bude sa vymieňať asfaltový povrch približne o ploche 750 metrov štvorcových, dobudujú sa nové chodníky s bezbariérovou úpravou a vybudujú sa tri nové cestné vpuste,“ podotkol Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ. Ďalšou investičnou akciou v mestskej časti Šípok je aj renovácia asfaltového športového ihriska vo vnútrobloku na ulici Janka Kráľa. „Ide o plochu s rozlohou 450 metrov štvorcových, kde bude vyznačené basketbalové, volejbalové a nohejbalové ihrisko, pribudnú dve nové lavičky, záchytné siete, basketbalové koše a volejbalová sieť. Dokončené bude v prvej polovici septembra,“ informoval Igor Fábry.

Rozsiahle rekonštrukčné práce prebiehajú v športovom areáli ZŠ Rudolfa Jašíka, kde v druhej polovici septembra bude k dispozícii moderné ľahkoatletické športovisko. „Dokončili sme práce na podkladovej vrstve pod polyuretánový povrch na atletickej dráhe, pripravujeme uzavretie sektorov obrubníkmi a podklad pod multifunkčné ihrisko. Rekonštrukcia bude zahŕňať novú bežeckú dráhu, sektor pre skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou, multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, osvetlením a mantinelovým systémom,“ uviedol riaditeľ realizačnej firmy Cyril Špendla. Mesto tiež realizovalo rekonštrukciu chodníkov v areáli MŠ na Obuvníckej ulici v dĺžke približne 330 metrov, ktoré pozostávajú zo zámkovej betónovej dlažby a parkových obrubníkov.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...