Z aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Po dvoch mesiacoch sa v pondelok 27. apríla 2015 opäť zišlo na svojom rokovaní Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom. K dôležitým bodom zasadnutia patrilo aj schválenie Záverečného účtu mesta za rok 2014.

V úvode primátor Jozef Božik informoval poslancov o projekte Popoludnie otvorených dverí u primátora, ktoré je súčasťou projektu Otvorená samospráva, realizovaného radnicou už od roku 2011. Prvýkrát sa budú môcť stretnúť občania s primátorom priamo v jeho kancelárii bez toho, aby sa vopred nahlásili 6. mája. Schválený program rokovania pokračoval tradičnou správou o vývoji kriminality na území mesta a okresu. Riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR v Partizánskom v nej informoval okrem iného aj o realizovaných akciách polície zameraných na nelegálny odber elektrickej energie, pytliakov loviacich ryby bez povolenia, aj o kontrole cyklistov v rámci zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. Spomenul aj prípad lúpežného prepadnutia, ktorý sa v krátkom čase podarilo objasniť aj vďaka kamerovému systému mestskej polície.

Efektívne centralizovať

V priebehu ďalšieho rokovania poslanci schválili Správy o výsledkoch hospodárenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za minulý rok. K tomuto bodu programu poslanec Juraj Krasula navrhol, aby sa ekonomická komisia aj komisia pre školstvo venovali analýze spracovanej oddelením školstva v júli 2014 a spolu s vedením jednotlivých základných a materských škôl sa pokúsili hľadať možné riešenia efektívnej centralizácie niektorých činností s cieľom ušetriť tak finančné prostriedky. Na rokovaní bolo schválené aj vytvorenie novej komisie pre územnú legislatívu, ktorú bude viesť poslankyňa Petra Valaštínová. Úlohou komisie bude predovšetkým pripomienkovať legislatívnu správnosť všeobecne záväzných nariadení a pripravovaných zmlúv.

Jedným z dôležitých bodov zasadnutia bolo aj schválenie Záverečného účtu mesta za rok 2014. Ešte pred hlasovaním konštatoval hlavný kontrolór mesta Dušan Beduš, že záverečný účet bol riadne zverejnený v súlade so zákonom. Poslanci schválili celoročné hospodárenie mesta za rok 2014 bez výhrad. Do rezervného fondu, vďaka dobrému a zodpovednému hospodáreniu radnice pribudne viac ako milión eur.

Slovo pre verejnosť

Možnosť vystúpiť pred plénom využili dvaja občania. Boris Záhumenský informoval o svojich skúsenostiach s rokovaním Výboru mestskej časti Luhy I, podľa jeho slov sa však už situácia ohľadom jeho aktívnej účasti na spolupráci s týmto výborom zmenila. Primátor požiadal obidve strany, aby hľadali cestu k vzájomnej spolupráci a dohode. Slovo pre verejnosť využila aj Mária Znášiková, ktorá prezentovala poslaneckému zboru svoje postrehy ohľadne výstavby rodinných domov na Bezručovej ulici v Šimonovanoch. Na jej vystúpenie reagovali zvolení poslanci za túto mestskú časť Anton Jašík a Peter Matloň. Deklarovali jednoznačný postoj k dokončeniu projektu v súlade s podpísanou zmluvou. Rovnako sa vyjadril aj primátor mesta a prednostka MsÚ. Projekt výstavby rodinných domov musí byť zrealizovaný podľa dohodnutých podmienok, aby mohol byť aj skolaudovaný.

Diskusia o zmenách v rozpočte

Dlhú diskusiu viedli poslanci a primátor k rozpočtovej zmene. Navrhované čerpanie rezervného fondu prešlo pripomienkovaním mestskej rady aj poslaneckých klubov. Okrem iného ide o prostriedky napríklad na opravu strechy na ZŠ vo Veľkých Bieliciach, strechy mestskej športovej haly, vyregulovanie kúrenia v ZŠ na Veľkej okružnej, vybudovanie priechodu cez cestu II/579 v Návojovciach, parkoviska pri kostole v Malých Bieliciach, kanalizácie potrebnej pre odvedenie dažďových vôd pri bytovom dome č. 1308 na Šípku, zbúranie bytového domu 207 na Nábrežnej, vybudovanie chodníka na mestskom futbalovom štadióne a zbúranie starej tribúny, ktorá je v havarijnom stave, rovnako ako strecha na budove pošty v Šimonovanoch, ktorá vyžaduje nutnú opravu. Svoje pripomienky k dotácii pre hádzanársky klub a nesúhlas s vkladom do vlastného imania spoločnosti Vydavateľstvo TEMPO prezentovala poslankyňa Hana Vanková. Presun finančných prostriedkov do mestskej obchodnej spoločnosti pripomienkoval aj poslanec Sergej Talár. V následnej diskusii sa pridali so svojimi názormi okrem primátora aj poslanci ErichDvonč, Juraj Krasula a Anton Jašík. Svoj postoj prezentovala vo vystúpení aj poslankyňa a členka MsR Mária Hazuchová. Vysvetlenie k aktuálnej situácii v spoločnosti a možnostiam ďalšej práce podal konateľ vydavateľstva Erich Kadnár. Mestské zastupiteľstvo nakoniec zmenu rozpočtu, zahŕňajúcu viacero položiek, schválilo.

Budú zmeny aj v územnom pláne?

Aj keď bol nedávno opravený ďalší úsek štátnej cesty I/64 v dĺžke 2 km, poslanecký zbor spolu s primátorom schválil výzvu adresovanú vedeniu Slovenskej správy ciest, aby naďalej hľadala spôsob riešenia a realizácie opravy vozovky v celom intraviláne mesta v čo najskoršom termíne. Široká diskusia sa viedla aj k návrhu na schválenie obstarania zmeny Územného plánu mesta Partizánske. Súkromný investor má predložiť návrh na jeho zmenu v súlade s požiadavkou na výstavbu rodinných domov. Všetky náklady súvisiace s vypracovaním podkladov a prípadnými zmenami v územnom pláne bude hradiť z vlastných prostriedkov. Konečné rozhodnutie je ale v rukách poslancov, ktorí predložený návrh nemusia schváliť. Rokovať sa o ňom bude pravdepodobne na najbližšom zasadnutí v júni. Zastupiteľstvo tiež schválilo návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov na letisku v Malých Bieliciach. Súčasťou podmienok bude aj predloženie projektu pre jeho využitie na rekreačné a športové účely. Keďže nebol zrealizovaný úspešný projekt z minulej súťaže, musí ju mesto vyhlásiť opätovne. Rovnako tak bude opakovane vyhlásená súťaž na odpredaj budovy OV 3000 na sídlisku Šípok.

(Tempo)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...