Z aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom na svojom zasadnutí v utorok 22. apríla 2014 schválilo bez výhrad hospodárenie mesta Partizánske za rok 2013. Jeho výsledky podľa primátora Jozefa Božika dokazujú dobré manažovanie verejných financií.     

Pri interpretácii pravidelnej správy o aktuálnom vývoji kriminality na území okresu poukázal riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR v Partizánskom Milan Chuťka najmä na nárast krádeží vlámaním do rôznych objektov. Aj napriek výzvam k občanom, aby si dávali na svoje veci väčší pozor, výrazne neklesá ani počet drobných krádeží v nákupných centrách a na parkoviskách. Prítomnosť zástupcu štátnej polície na rokovaní využil primátor na to, aby mu tlmočil požiadavky občanov z nedávnych stretnutí. Tie sa týkali ešte dôraznejšej súčinnosti štátnej a mestskej polície pri riešení deliktov neprispôsobivých občanov, vyčíňajúcich najmä v centrálnej mestskej časti.

Prvým schváleným dokumentom bolo všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré zakazuje na celom území mesta Partizánske používanie zábavnej pyrotechnicky, s výnimkou 31. decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 3.00 hod. Nadmerné a nevhodné používanie pyrotechnických výrobkov chcelo mesto obmedziť nariadením už roku 2011. To však bolo na základe protestu prokurátora zrušené. Jeho podstata bola následne zapracovaná do VZN o čistote a poriadku mesta, avšak obmedzenia sa týkali len verejných priestranstiev. Zmena legislatívy umožnila prijať nové VZN, ktoré striktne obmedzuje používanie pyrotechniky na celom území mesta, povoľuje sankcionovanie i výnimky. 

Viaceré úpravy právnych predpisov, ale i poznatky z praxe viedli k prijatiu VZN o odpadoch, ktoré nahrádza doteraz platné rovnomenné nariadenie z roku 2009.  Nové VZN upravuje podrobnosti nakladania s komunálnym, drobným stavebným, objemným i nebezpečným odpadom, vrátane vymedzenia povinností ich pôvodcov a držiteľov. Taktiež určuje spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a upravuje podmienky pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, so zameraním na domáce kompostovanie.

Poslanci tiež odsúhlasili aktualizáciu VZN o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Partizánske. Ako zdôraznil poslanec Juraj Krasula, táto úprava nariadenia vytvára podmienky najmä pre efektívnejšie využívanie majetku mesta.

Bez výhrad prešlo v poslaneckom pléne aj schválenie Záverečného účtu mesta Partizánske za rok 2013. Primátor pri jeho predkladaní zdôraznil, že o dobrom manažovaní verejných financií z pozície mesta svedčia najmä dve kľúčové čísla: „Prvým je prebytok finančných operácií v objeme 844-tisíc €. Pre mesto to znamená, že nebude potrebné brať si na pokrytie pripravovaných investičných akcií druhý úver, ako sa pôvodne plánovalo. V prípade finančného hospodárenia hovoríme o prebytku vo výške viac ako 535-tisíc €, ktorý bude prevedený do rezervného fondu. Tieto výsledky hospodárenia nám umožňujú naďalej mesto rozvíjať, dôkazom čoho sú i investičné akcie naplánované v tomto roku“.

Činnosť Mestskej polície v Partizánskom za uplynulý rok odobrilo zastupiteľstvo schválením podrobnej súhrnnej správy. Schválené boli aj Správy o výsledkoch hospodárenia základných škôl a ZUŠ za rok 2013. Viacerí poslanci pri tejto príležitosti poďakovali školám za ich prácu a ocenili i to, že aj napriek obmedzeným finančným prostriedkom, dokážu hospodáriť zodpovedne.

Jedným z posledných bodov rokovania bola informácia o neúspešnej obchodnej verejnej súťaži na odpredaj budovy OV 3000 na Šípku. V záverečných interpeláciách poslanci diskutovali okrem iného aj o možnostiach a spôsobe väčšej finančnej podpory na činnosť výborov jednotlivých mestských častí.  

Môže sa Vám ešte páčiť...