Z aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

 

Takmer sedem hodín trvalo tohtoročné 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré sa uskutočnilo v utorok 26. apríla 2011.

Na podnet primátora bola po dlhých rokoch jedným z bodov programu aj správa o činnosti štátnej polície za uplynulý štvrťrok, o ktorej na zasadnutí podrobne informoval riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Partizánskom Jaroslav Kúdela. Podľa jeho slov je veľkým pozitívom v rámci hodnotenia prvého štvrťroku 2011 najmä klesajúca trestná činnosť, ktorá je v porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého roka nižšia o 15 až 20 % a takisto aj narastajúca objasnenosť trestnej činnosti, ktorá stúpla o viac ako 10 %. Ako však v závere dodal Kúdela, činnosť štátnej polície na území mesta vo veľkej miere obmedzuje najmä nedostatočný tabuľkový počet príslušníkov zboru. Poddimenzovaný stav policajtov je veľkým problémom aj podľa náčelníka Mestskej polície v Partizánskom Jozefa Piterku, ktorý predložil zastupiteľstvu správu o činnosti mestskej polície za rok 2010. Množiace sa sťažnosti občanov na činnosť príslušníkov mestskej polície súvisia podľa neho práve s tým, že vzhľadom na personálny stav nie je možné z aspektu miestnej bezpečnosti riešiť prioritne všetky prípady.  

Transparentnosť prinášajú aj nové VZN

 

Zvýšenú kontrolu a transparentnosť do nakladania s mestskými bytmi by malo priniesť nové  VZN mesta Partizánske o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Partizánske, ktoré odsúhlasili poslanci. Prijaté VZN stanovuje jednotné kritériá, postup a pravidlá pri prideľovaní bytov v majetku mesta Partizánske žiadateľom o byt, podmienky a kritériá ich prideľovania a výberu nájomcov, pôsobnosť orgánov mesta v bytových záležitostiach a postup pri uzatváraní zmlúv. Transparentné a efektívne nakladanie s mestským majetkom má zabezpečiť aj schválená druhá aktualizácia VZN mesta Partizánske o hospodárení s majetkom mesta a s majetkom štátu zvereným mestu Partizánske, ktorú si vyžiadala novelizácia zákona o majetku obcí. Zákon totiž dovtedy umožňoval pri výnimkách, tzv. dôvodoch hodných osobitého zreteľa, obísť striktné pravidlá predaja a prenájmu mestského majetku. Táto aktualizácia zvyšuje kvórum  potrebné pre uplatnenie tejto výnimky, na schválenie ktorej je potrebných 3/5 zo všetkých poslancov, nie iba z prítomných. Ďalej je to  výslovná povinnosť odôvodniť použitie tejto výnimky a tiež povinnosť obce  vopred o nej informovať.

V súlade s týmito stanovami zákona poslanci v ďalších bodoch programu odsúhlasili verejné obchodné súťaže s podmienkami a cenami na odpredaj pozemkov s rozostavanou budovou kultúrneho domu na Ulici gen. Svobodu, pozemkov s bývalou materskou školou na Bezručovej ulici v Šimonovanoch a odpredaj pozemkov s objektom bývalého ozdravného strediska pre deti v Návojovciach.Odpredaj pozemkov v Malých Bieliciach primátor podľa sľubu, ktorý dal Malobieličanom na poslednom verejnom stretnutí, zo zastupiteľstva stiahol.

Investičné výdavky pokryje rezervný fond

Jedným z ďalších bodov programu aprílového mestského zastupiteľstva bolo schvaľovanie tretej zmeny rozpočtu mesta Partizánske pre rok 2011, ktorá zahŕňa okrem iného zaradenie rezervného fondu vo výške 508 397 € do rozpočtu. Tieto prostriedky budú použité na pokrytie investičných výdavkov. „Prerozdelenie prostriedkov bolo navrhnuté v zmysle požiadaviek občanov, nimi zvolených poslancov a ich priorít, ktoré prezentovali na viacerých pracovných rokovaniach a workshopoch realizovaných z mojej iniciatívy. Je dôležité, a tak som to mal aj v predvolebnom programe, aby názor poslancov z jednotlivých VMČ bol jedným z kľúčových faktorov aj pri rozdelení finančných prostriedkov mesta,“ zdôraznil primátor.

Rozdelenie rezervného fondu:

7 tisíc € na nákup hlasovacieho zariadenia, 15 tisíc € na dobudovanie vykurovania vo Vodnom hrade v mestskej časti Šimonovany, 12 900 € na plynofikáciu MŠ Topoľová, 10 tisíc € na dokončenie 2 šatní v Mestskej hokejovej hale, 60 tisíc € na rozšírenie cintorína na sídlisku Šípok, 6 900 € na vybudovanie plota okolo Skateparku na sídlisku Šípok, 230 tisíc € na vybudovanie spoločenského centra v mestskej časti Veľké Bielice, 14 tisíc € na rekonštrukciu objektu NC Šípok na Malinovského ul., z dôvodu zriadenia kultúrno-spoločenského centra pre sídlisko Šípok, 57 597 € na digitalizáciu Panoramatického kina, 10 tisíc € na dobudovanie 2 šatní pre FK Tempo, 13 tisíc € na nákup osobného motorového vozidla pre potreby mestskej polície, 15 tisíc € na rekonštrukciu chodníkov v MŠ Obuvnícka, 15 tisíc € na nákup 3 meračov rýchlosti, 15 tisíc € na výdavky v súvislosti s protipovodňovou ochranou mestskej časti Návojovce. Zvyšných 27 tisíc € malo ísť pôvodne na nákup osobného automobilu pre potreby primátora a zamestnancov MsÚ. Primátor však tento návrh stiahol a namiesto toho navrhol sumu 20 tisíc € použiť na projektovú dokumentáciu protipovodňovej ochrany v meste a 7 tisíc € na vybavenie detského ihriska na Februárovej ulici.

V rámci zmeny rozpočtu poslanci odsúhlasili Nemocnici s poliklinikou Partizánske, n.o. poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci vo výške 15 tisíc € a 3 300 € na externý finančný audit.

 

 

    

 

Môže sa Vám ešte páčiť...