Z aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Schvaľovanie záverečného účtu, zmeny rozpočtu, dohody o partnerskej spolupráci, ako i prerokovanie ďalších dôležitých materiálov bolo súčasťou programu 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, na ktorom sa poslanecké plénum zišlo v utorok 25. apríla 2017.

Súčasťou úvodnej časti zasadnutia bolo prerokovanie situácie v súvislosti s prevádzkovým pokusom 3. bloku nováckych elektrární, ktorý od samého začiatku (od novembra 2016) rozprúdil mnoho verejných diskusií. Poslanci  v Partizánskom sa touto témou zaoberali už na predošlom rokovaní zastupiteľstva, kedy prijali uznesenie adresované kompetentným štátnym orgánom so žiadosťou, aby prešetrili dôsledky pokusu na treťom bloku, a aby sa takýto pokus už viac neopakoval. Priestor na diskusiu sa opäť otvoril aj na aprílovom zasadnutí, na ktorom si plénum vypočulo názory poslankýň NR SR Anny Zemanovej a Renáty Kaščákovej, ktoré spolu so svojimi opozičnými kolegami od začiatku spustenia skúšobnej prevádzky apelovali na ministerstvo životného prostredia, aby ju zastavilo. Na margo tejto problematiky si poslanci vypočuli aj stanoviská riaditeľa odboru stratégie a vonkajších vzťahov Hornonitrianskych baní Prievidza Rastislava Januščáka. Slovenské elektrárne, ktoré sú prevádzkovateľom tých nováckych, prenajali totiž odstavený 3. blok Hornonitrianskym baniam Prievidza. Diskusné príspevky hostí vzalo zastupiteľstvo na vedomie. Diskutujúci i poslanci sa však zhodli v tom, že je nutné počkať si na kompletné výsledky vyhodnotenia prevádzkového pokusu.

Mestskí poslanci v hlasovaní jednomyseľne odobrili Záverečný účet mesta za rok 2016, ktorý odzrkadľuje rozpočtového hospodárenie samosprávy v uplynulom kalendárnom roku. Ako vyplýva z dokumentu, mesto je v dobrej finančnej kondícii. Svedčí o tom aj súčet prebytku hospodárenia a finančných operácií z minulého roka vo výške 1 325 760 eur, ktorý sa presúva do rezervného fondu mesta. Pozitívne sú aj ukazovatele úverovej zaťaženosti mesta, pohybujúce sa tesne nad úrovňou 11 percent bežných príjmov v prechádzajúcom roku, čo je hlboko pod zákonom stanovenou hranicou.

S výsledkami hospodárenia mesta za uplynulý rok súvisela aj druhá tohtoročná zmena rozpočtu. Jej schválením zastupiteľstvo rozhodlo okrem iného aj o zmene zdroja krytia investícií, financovanie ktorých bolo z formálneho hľadiska pôvodne v rozpočte kryté potenciálnym úverom vo výške 478-tisíc eur. „Táto úprava rozpočtu znamená, že ani v tomto roku nie je potrebné brať úver. Rezervný fond, ktorý dostal ďalšie zdroje z titulu prebytku finančného hospodárenia a finančných operácií, v plnej miere pokryje všetkých viac ako 40 investícií, ktoré má mesto v pláne tento rok realizovať, pričom jedna akcia teraz pribudla. Ide o realizáciu rekonštrukcie dvoch mestských bytových jednotiek, kde neboli hygienické zariadenia ich integrálnou súčasťou, vo výške 13-tisíc eur,“ vysvetlil primátor Jozef Božik. Podľa schválenej zmeny rozpočtu chce samospráva na realizáciu investičných akcií čerpať z rezervného fondu 536-tisíc eur.

Zelenú od poslaneckého pléna dostal aj návrh Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Partizánskym a českým Náchodom. Obe samosprávy sa v nej zaväzujú upevňovať a rozvíjať vzájomné vzťahy najmä v oblastiach ekonomickej spolupráce, zdravotníctva, vedy, vzdelávania a výchovy, kultúry, športu, umenia a ochrany vybudovaného a prírodného životného prostredia a architektonického dedičstva. Uzatvorenie tejto dohody bolo už v marci schválené zastupiteľstvom mesta Náchod, ktoré sa tak po Valašskom Meziříčí, Benešove a Svite stáva štvrtým oficiálnym partnerským mestom Partizánskeho.

V rámci programu rokovania schválilo zastupiteľstvo okrem iného aj Správy o výsledkoch hospodárenia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za minulý rok, Správu o činnosti mestskej polície za rok 2016, aktualizáciu VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ako i dotáciu na dofinancovanie miezd a prevádzky cirkevnej základnej školy (9 400 eur) a súkromnej základnej umeleckej školy (1 000 eur).

Možnosť vystúpiť so svojím príspevkom v bode Slovo pre verejnosť využil riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy v Partizánskom Štefan Janco. Prítomných informoval o závažnej udalosti, ktorá sa odohrala pred jeho rodinným domom v noci 30. marca, kedy mu zatiaľ neznámy páchateľ podpálil osobné motorové vozidlo. Ako podotkol, len vďaka rýchlej reakcii sa požiar nerozšíril na rodinný dom a podarilo sa uchovať stopy, ktoré sú dnes predmetom vyšetrovania a už v predbežnom skúmaní potvrdzujú, že išlo o úmyselný a mimoriadne závažný trestný čin. Na margo vystúpenia Štefana Jancu prijalo zastupiteľstvo uznesenie, v ktorom okrem iného vyjadrilo znepokojenie na týmto zákerným činom a žiada kompetentné orgány, aby urobili všetko potrebné k odhaleniu a usvedčeniu páchateľov.

(ms, mp)

Môže sa Vám ešte páčiť...