Z aprílového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Štrkovca

Seriál jarných verejných stretnutí primátora Jozefa Božika s obyvateľmi jednotlivých mestských častí pokračoval v stredu 2. apríla 2014 na Štrkovci.

Medzi prvými zazneli opäť informácie o nedávnych, no najmä o nadchádzajúcich investičných aktivitách mesta. Primátor tiež priblížil Štrkovčanom objem finančných prostriedkov, vynaložených za uplynulý rok v ich mestskej časti na údržbu a investície. Z celkovej sumy 345,5-tisíc € išlo najviac financií na bežný chod a nutné opravy miestnej materskej a základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Zhruba 14-tisíc € investovalo mesto do vybudovania chodníka na Ulici Fraňa Kráľa.   

Na predchádzajúcom stretnutí, v októbri, adresovali Štrkovčania vedeniu mesta viacero požiadaviek. Ako zhrnul pri odpočte ich plnenia zástupca prednostu MsÚ Štefan Hučko, verejný rozhlas na Obuvníckej ulici bol opravený, plot okolo areálu materskej školy dokončia brigádnicky rodičia detí, ktoré navštevujú školu a nátery bezpečnostného zábradlia pri ZŠ budú obnovené v najbližších dňoch. Mesto tiež komunikovalo s Povodím Váhu, ako so správcom, ohľadne požadovaného vyčistenia toku riek Nitra a Nitrica od náletových drevín. Vzhľadom na nedostatok financií však správca ich opätovné vyčistenie momentálne neplánuje.  Kvôli obmedzeným finančným možnostiam mesta zatiaľ zostáva len vo výhľadovom pláne rekonštrukcia spojovacieho chodníka a rozšírenie verejného osvetlenia  medzi Lomonosovou a Októbrovou ulicou. Viackrát pripomienkované parkovanie na Pribinovej ulici nebolo po posúdení Dopravným inšpektorátom SR obmedzené ani zakázané. Šírka komunikácie umožňuje vodičom  pri dodržiavaní zákona a vzájomnej ohľaduplnosti naďalej parkovať na ceste. S pokutami však musia počítať nedisciplinovaní vodiči, ktorí parkujú v križovatke ulíc Obuvnícka a Moyzesova, nakoľko bránia ostatným vodičom vo výhľade a ohrozujú bezpečnosť premávky. Dopravný inšpektorát tiež nedoporučil umiestnenie spomaľovača na Ulici Terézie Vansovej a dal zamietavé stanovisko aj k osadeniu dopravnej značky Slepá ulicu za obytným blokom č. 419 s odôvodnením, že sa jedná len o prístupovú komunikáciu ku garážam.

Štrkovčania v diskusii poďakovali za vybudovanie odstavných plôch v areáli základnej školy, ktoré odbremenilo parkovanie na Obuvníckej ulici a pred činžiakmi v priľahlých uliciach. V tejto súvislosti zazneli i návrhy, aby boli odstavné plochy vybudované aj v areáli materskej školy. Uľahčilo by to situáciu hlavne obyvateľom činžiaka č. 675 na Lesnej ulici, ktorým pravidelne komplikujú pohyb a prístup k bloku parkujúce autá rodičov, ktorí vozia svoje deti do materskej školy.  V diskusii sa taktiež hovorilo možnostiach úpravy plôch na parkovanie na Rooseweltovej ulici pred sídlom vodárenskej spoločnosti a o možnostiach využitia plochy po odstránení nevyužívaného mestského objektu na Moyzesovej ulici. Ako v závere stretnutia zhrnul primátor, na Štrkovci je v tomto roku naplánovaná rekonštrukcia Materskej školy na Obuvníckej ulici, odvodnenie časti Švermovej  ulice a doplnenie drobných prvkov mobiliáru v parku na Námestí mieru.  

Môže sa Vám ešte páčiť...