Z aprílového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Luhov I

Tradične, prehľadom úspešne zrealizovaných a tiež naplánovaných aktivít v meste začal primátor Jozef Božik v stredu 9. apríla 2014 svoje vystúpenie na jarnom stretnutí s obyvateľmi mestskej časti Luhy I.

Pre miestnych obyvateľov si primátor pripravil aj sumár financií, ktoré boli na Luhoch I vynaložené na verejnú správu a investície v minulom roku. Z celkových 512-tisíc € ukrojili najviac výdavky spojené s výkonom originálnych kompetencií v oblasti školstva. Druhú najnákladnejšiu položku tvorili spolu výdavky na údržbu a opravy komunikácií, verejného osvetlenia, detských ihrísk, dopravného značenia, MHD, úpravy zelene či výruby. Akcie investičného charakteru, ktorými boli rekonštrukcia spevnených plôch pri Dome služieb Luhy a vybudovanie parkovacích plôch na Ul. gen. Svobodu, mali hodnotu 48,2-tisíc €. Ako zdôraznil primátor, tak ako i ostatné mestské časti, aj Luhy I čakajú v tomto roku nové investície. Približne 250-tisíc € bude stáť rekonštrukcia cesty a obojstranných chodníkov na Malej okružnej, ktorá by sa mala začať v lete. Ďalších 90-tisíc € pôjde na výstavbu chodníka cez železničné priecestie smerom k nákupným centrám. Vo výške niekoľko desiatok tisíc eur je plánované i vybudovanie  odstavných plôch medzi blokmi 647 a 648 na Nádražnej ulici, ako aj rekonštrukcia chodníka na Ul. gen. Svobodu pred blokmi 720, 721 a oprava strechy bytového domu 833 na Družstevnej ulici. „Okrem toho budeme spolufinancovať výstavbu moderného športového centra v areáli miestnej základnej školy, na ktorú sa nám podarilo získať kapitál 800-tisíc € z dánskej nadácie,“ uviedol primátor.

Viaceré požiadavky z predchádzajúceho stretnutia sa týkali úprav zelene,  výrubov a orezov drevín. Časť z nich už bola splnená, zvyšok je naplánovaný v najbližších týždňoch. Na rad prídu aj problematické topole v areáli základnej školy, ktoré podľa výsledkov ankety obyvateľov okolitých blokov napokon nebudú vyrúbané, ale opílené a zrezané približne o 1/3. Na podnet občanov boli tiež označené reflexnou farbou stromy a stĺpy verejného osvetlenia pri novovybudovaných odstavných plochách pred blokom 828 na Ul. gen. Svobodu a osadené dvierka na prístrešku plynových regulátorov pri bloku 890.

V diskusných príspevkoch občanov si vedenie mesta vypočulo najmä slová vďaky za vybudovanie Krížovej cesty, ale i za celkový rozvoj mesta. Zaznelo aj zopár požiadaviek, a to napr. na opravu poškodenej lavičky pri bloku 927, prevaleného chodníka za blokom 783, opílenie suchých konárov a zrezanie topoľa pri špeciálnej základnej škole a častejšie kontroly dodržiavania povolenej rýchlosti na Nádražnej ulici.   

Môže sa Vám ešte páčiť...