Z aprílového kontrolného dňa primátora na stavbách

Slnečné jarné dni prajú aj investičným projektom mesta realizovaným pod holým nebom. Kde a čo sa aktuálne buduje či rekonštruuje mapoval primátor Jozef Božik vo štvrtok 19. apríla 2018 počas svojho pravidelného kontrolného dňa na stavbách.

Začiatkom marca sa začali rozsiahle rekonštrukčné práce v Zariadení opatrovateľskej služby na Družstevnej ulici, ktoré súvisia s napĺňaním štandardov kvality poskytovaných služieb. V rámci stavebných úprav dochádza aj k reorganizácii niektorých miestností a priestorov. „Sú zrealizované dlažby, obklady, výmena elektroinštalácie. Táto rekonštrukcia je rozdelená na viacej častí, tak aby sa zachovala prevádzka zariadenia a aj prebiehali rekonštrukčné práce,“ spresnil Milan Kráľ, vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ. 

Kroky kontrolnej skupiny smerovali aj na Hrnčírikovu ulicu, kde mesto zrekonštruuje spevnenú plochu pri pekárni. „Časť plochy, určenej na odstavenie áut, bude zo zatrávňovacej dlažby. Ďalej tam bude vysadený záhon ohraničený palisádami a umiestnené dve lavičky. Ostatné priechodné miesta budú zo zámkovej dlažby,“ vysvetlil Róbert Dorušinec z Technických služieb mesta Partizánske, ktoré stavbu realizujú.   

Vo viacerých lokalitách mesta pribudnú v krátkom čase nové spevnené plochy pre zberné nádoby na komunálny a separovaný odpad. Jedna z nich sa aktuálne buduje aj pri mestskej tržnici. „Na toto stojisko budú presunuté zberné nádoby z Hrnčírikovej ulice a zároveň pribudnú ďalšie nádoby na separovaný a aj na biologicky rozložiteľný odpad,“ priblížil Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ s tým, že výstavba či rozšírenie stojísk pre kontajnery je plánovaná aj na uliciach Obuvnícka, Družstevná a Školská. Len nedávno bola dokončená výstavba novej spevnenej plochy pre kontajnery pri garážach za obytným blokom č. 766 na Ulici gen. Svobodu. Súčasťou stavebných prác bolo aj zvedenie dažďovej vody zo strechy garáži do kanalizácie.  

Stavebné úpravy prebiehali aj v areáli Základnej školy Rudolfa Jašíka. „Zrekonštruovali sme spevnenú plochu pred budovou prvého stupňa a zároveň sme sa rozhodli vybudovať novú spevnenú plochu za budovou,“ informovala riaditeľka školy Dagmar Pučeková. V Základnej škole na Malinovského ulici sa v uplynulých dňoch rekonštruovali umyvárne pred vstupom do veľkej telocvične. Renovácia týchto priestorov súvisela s modernizáciou celého bloku s telocvičňami.  „Vymenili sme obklady, namontovali nové umývadlá, vodovodné batérie, a napokon sme zrekonštruovali podlahy pred vstupom do veľkej telocvične,“ zhrnula práce riaditeľka školy Alena Barancová.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...