Z augustového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Veľkú zasadaciu miestnosť Mestského úradu v Partizánskom zaplnili 28. augusta 2012 občania do posledného miesta. Na 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva prišli  vo veľkom počte preto, lebo ich zaujímali prerokovávané témy  ako bezpečnosť v meste  a zvlášť v lokalite Nábrežnej ulice. Na verejnom zasadnutí ich privítal primátor mesta Jozef Božik, ktorý viedol rokovanie.

O bezpečnosti a problémovom spolunažívaní

V úvode zasadnutia prezentoval prácu polície v meste a okrese  zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Róbert Hartmann. Napriek tomu, že patria dlhodobo medzi výborne hodnotené oddelenia, prítomní občania neboli spokojní iba s prezentáciou čísel. Svoje neradostné skúsenosti, názory a návrhy na zlepšenie vyjadrili v ďalšom bode rokovania k bezpečnostnej situácii v lokalite Nábrežná. Primátor mesta odôvodnil zaradenie tejto problematiky do programu rokovania slovami: „K podstatnému zlepšeniu bezpečnostnej situácie aj napriek realizovaným opatreniam nedošlo a neosvedčila sa ani činnosť rómskych občianskych hliadok. Naďalej pribúda opodstatnených sťažností obyvateľov žijúcich v tejto lokalite, ale aj občanov iných častí mesta ako zo Štrkovca, kde je zaznamenaný zvýšený počet krádeží a tiež návštevníkov mesta. Preto sa musíme riešením problémov intenzívne zaoberať a využiť všetky zákonné možnosti, aby sme zabezpečili pokojný a bezpečný život našich spoluobčanov.“ V diskusii vystúpili viacerí poslanci, ktorí žiadali vytvorenie pracovnej skupiny s akčným plánom na komplexné riešenie problematiky spoluprácou všetkých zložiek – mesta a mestských organizácií, úradu práce, polície a tiež posilnenie činnosti mestskej polície. Požadovali tiež posilnenie  peších hliadok  mestskej polície a prijatie takých opatrení, aby bolo v silách mestskej polície danú situáciu zvládať. V ďalšom priebehu vystúpila ako prvá obyvateľka Nábrežnej 204, ktorá sa snažila presvedčiť prítomných, že je krivo obvinená z napadnutia poštárky. Jej tvrdenie bolo následne vyvrátené zvukovým záznamom, ktorý prítomným prehrala napadnutá poštárka. Tento incident prinútil primátora rozhodnúť o tom, že pošta na Nábrežnej sa nebude doručovať k dverám občanov, ale bude distribuovaná centrálne v určenom čase v unimobunke mestskej polície v tejto lokalite. Prítomní občania z ulíc susediacich s touto lokalitou postupne rozprávali o svojich denno-denných skúsenostiach a žiadali, aby poslanci rozhodli o dokončení oplotenia, ktoré by zamedzilo priamy prechod z Nábrežnej smerom do susedných ulíc. Poslanci uvedené opatrenie uznesením odsúhlasili. Primátor ďalej informoval o pripravovanej petičnej akcii za ochranu práv slušných ľudí a tiež o občianskej iniciatíve, ktorá chce zorganizovať v meste protestný pochod. V závere uviedol, že v septembri sa v zmysle dohody s predstaviteľmi samosprávy Nábrežnej ulice uskutoční stretnutie na vyhodnotenie problematických obyvateľov, aby ďalšie opatrenia boli cielené, pretože problémy spôsobuje iba určitá skupina obyvateľov.

O nemocnici, nariadeniach a zmenách rozpočtov

Rokovanie pokračovalo informáciou o stave v Nemocnice s poliklinikou, n.o., v rámci  pravidelnej informovanosti občanov o dianí v nemocnici. Generálny riaditeľ Svet zdravia, a.s. Richard Maraček oboznámil s uskutočnenými opatreniami  a s investičným plánom. V nemocnici pribudne nový RTG prístroj, ultrazvuk a defibrilátor. Po rekonštrukcii vstupnej časti urgentného príjmu pripravujú modernizáciu kuchyne a nevyhnutné rekonštrukcie tepelného hospodárstva a striech. Na základe návrhu poslanca Jozefa Václava prebehla diskusia k plánovanému skončeniu prevádzky RTG prístroja v poliklinike na Hrnčírikovej ulici. Poslanec vyjadril názor, že ukončenie prevádzky nie je v súlade so záväzkom investora o zachovaní  rozsahu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti a žiadal, aby RTG pracovisko bolo  naďalej v prevádzke. R. Maraček argumentoval, že nový RTG bude v zrekonštruovaných priestoroch, ktoré poskytnú lepšie podmienky pacientom a zdravotníckemu personálu. Pacienti z mesta budú mať na absolvovanie tohto vyšetrenia zabezpečenú automobilovú prepravu, čím sa rozsah poskytovanej zdravotníckej starostlivosti nemení.

Vo zvyšnej časti rokovania poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta, ktoré nahradilo VZN č. 1/2011 napadnuté protestom prokurátora. Podľa novoprijatého VZN je požívanie alkoholických nápojov zakázané na všetkých detských ihriskách a v ich okolí, v parkoch na uliciach Hrnčírikova a Topoľová, v parku na Nám. SNP okolo pamätníka a za výškovou budovou a v chránenom prírodnom areáli Bielické bahná. Schválili tiež aktualizáciu VZN o čistote a poriadku, do ktorého boli začlenené obmedzenia používania zábavnej pyrotechniky zo zrušeného VZN č. 2/2011. V ústrety občanom vychádza aktualizácia VZN o sociálnych službách, ktorá znamená zníženie úhrad za opatrovateľskú službu a úhrad za služby v Domove, n.o. Poslanci schválili aj zmeny rozpočtu mesta a škôl, zaoberali sa prenájmami a odpredajmi pozemkov a obchodnými verejnými súťažami na odpredaj neupotrebiteľného majetku mesta. Schválili aj dodatok k zriaďovacej listine a štatútu Umeleckej agentúry Art P centrum Partizánske, podľa ktorého bude od 1. januára 2013 zriadená Mestská umelecká agentúra (MUA) Partizánske.

Môže sa Vám ešte páčiť...