Z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Mesto
Partizánske chce riešiť aktuálny dopyt po mestských nájomných bytoch kúpou bytového
domu č. 155 na Februárovej ulici. Podmienkou však je, že sa mu podarí získať
pre tento účel dotáciu na rozvoj bývania z ministerstva dopravy a úver
zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Zámer odkúpiť nehnuteľnosť s 32 bytmi,
determinovaný podporou z verejných zdrojov, odobrilo Mestské zastupiteľstvo
v Partizánskom v utorok 9. februára 2016 na svojom mimoriadnom
zasadnutí. 

S ponukou na odkúpenie zrekonštruovaného bytového domu, vrátane priľahlých inžinierskych objektov a pozemkov pod nehnuteľnosťami, prišiel jeho vlastník, firma Riava Corporation
z Krásna nad Kysucou.  „Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy ľudia nemajú záujem byty kupovať, ale narastá záujem o ich prenájom, je to pre mesto príležitosť získať nových 32 nájomných malometrážnych bytov pre mladé rodiny aj jednotlivcov. Podotýkam ale, že ani prípadné schválenie zámeru odkúpiť danú nehnuteľnosť neznamená jej reálne odkúpenie, pokiaľ nezískame dotáciu z ministerstva dopravy a úver zo ŠFRB,“ zdôraznil primátor Jozef Božik. V prípade schválenia žiadostí by vykryla dotácia 40 % a úver 60 % z kúpnej ceny bytového domu, vypočítanej z podlahovej plochy bytov, ktorá predstavuje cca 1,248 mil. €. Úver so splatnosťou na 30 rokov, s minimálnou úrokovou sadzbou, by sa nezapočítaval do úverovej zaťaženosti mesta. Splácali by ho nájomníci. Nakoľko súčasťou bytového domu sú aj suterénne nebytové priestory, mesto by na ich odkúpenie muselo použiť vlastné zdroje vo výške cca 50-tisíc €, a to v splátkovom období piatich rokov. Z mestského rozpočtu by išlo ďalších 36-tisíc € na kúpu pozemku pod bytovým domom a cca 61-tisíc € na kúpu priľahlých inžinierskych objektov (prístupová komunikácia, odstavné plochy, chodníky…), dofinancovanú vo výške cca 41-tisíc €
z dotácie.

Záujem o mestské nájomné byty zo strany obyvateľov mesta potvrdzuje aj takmer 470 žiadostí, ktoré v súčasnosti eviduje Správa majetku mesta Partizánske. Aj táto skutočnosť bola podľa vyjadrení viacerých poslancov v diskusii rozhodujúca pri ich hlasovaní. Zámer mesta o odkúpenie predmetných nehnuteľností za podmienky poskytnutia finančných prostriedkov vo forme úveru zo ŠFRB a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podporilo 21 z 24 prítomných poslancov.

V spojitosti so splnením zákonných podmienok pre podanie žiadostí o dotáciu a úver, ktoré je potrebné predložiť najneskôr do 28. februára 2016, schválilo mestské zastupiteľstvo aj aktualizáciu všeobecne záväzného nariadenia mesta o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta. Úpravy sa týkajú podmienok podávania žiadostí a prideľovania nájomných bytov, ktorých výstavba bola financovaná z dotácie ministerstva dopravy a z úverov ŠFRB.

V rámci programu mimoriadneho rokovania bol tiež schválený odpredaj objektu bývalej požiarnej zbrojnice na Šimonovianskej ulici víťazovi verejnej obchodnej súťaže, firme REKUK. Investičným
zámerom nového vlastníka nehnuteľnosti, ktorý ponúkol mestu za jej odpredaj 88 300 €, je poskytovanie služieb motoristom.

Poslanci hlasovali aj o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta, ktoré presahujú 16 600 € pre jeden subjekt. Pre rok 2016 sa to týka Futbalového klubu Tempo Partizánske (32 800 €), Hokejového klubu Iskra Partizánske (29 000 €) a Hádzanárskeho klubu HK Slávia Partizánske (50 000 €). Návrh bol jednomyseľne schválený.

Bez pripomienok bola tiež odsúhlasená prvá rozpočtová zmena v tomto roku. Tá súvisí so zaradením výdavkov na investície, ktoré neboli dokončené v minulom kalendárnom roku, do rozpočtu mesta.

Môže sa Vám ešte páčiť...