Výstavba chodníka ku kúpeľom v Malých Bieliciach sa začne v tomto roku

Vybudovanie chodníka, využitie miestneho  parku a perspektíva rozvoja letiska v Malých Bieliciach boli hlavnými témami prvého tohtoročného verejného stretnutia primátora mesta Jozefa Božika s obyvateľmi Malých Bielic, ktoré sa  uskutočnilo v pondelok 13. februára 2012 v Kultúrnom dome v Malých Bieliciach.

 

Primátor v úvode stretnutia oboznámil malobieličancov o plánovaných  investičných zámeroch v meste aj v ich mestskej časti. Potešujúca bola najmä informácia, že už koncom februára sa uskutoční výberové konanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka ku kúpeľom a letisku. „V tomto roku chceme začať s budovaním spojovacieho chodníka zo štátnej cesty do objektu kúpeľov a letiska. Mesto rozpočtovalo na tento investičný zámer 100-tisíc €, no celkové náklady v rámci výstavby a odvodnenia sú odhadované  na viac ako 250-tisíc €. Preto počítame s investičnou spoluúčasťou kúpeľov a letiska, ktorého rozvoj budeme naďalej všestranne podporovať,“ povedal primátor. V tomto roku by mala byť zrekonštruovaná aj štátna cesta I/64 cez Malé Bielice v úseku od Žabokriek po čerpaciu stanicu OMV v meste, v súvislosti s ktorou sa na stretnutí hovorilo aj o potrebe vyčistenia priepustu pod cestou. Obyvatelia Malých Bielic sa zaujímali o zanedbaný park, ktorý patrí Poľnohospodárskemu družstvu podielnikov so sídlom vo Veľkých Uherciach. Ako k tejto pripomienke dodal primátor, mesto bude pokračovať v rokovaní s družstvom o jeho vyčistení a ďalšom využití. Malobieličanci sa ďalej dozvedeli, že letisko, ktoré spravuje miestny aeroklub, chce v tomto roku pokračovať v zlepšovaní svojej vybavenosti. Časť letiskovej plochy však patrí  obci Brodzany, ktorá uvažuje o jej predaji. Na margo predaja tejto plochy však občania zdôraznili, že prípadní záujemcovia si musia uvedomiť, že plochy v okolí letiska sú v ochrannom pásme, kde nie je povolená výstavba objektov, ktoré by mohli narušiť premávku a bezpečnosť letiska. Poukázali aj na potrebu vybudovania chodníka pri štátnej ceste v časti Domovina, pričom zároveň upozornili na vodičov, ktorí v tomto úseku prekračujú povolenú rýchlosť a navrhli osadenie merača rýchlosti. Ako ďalej odznelo na stretnutí, v blízkej dobe bude  obnovený náter na prístavbe kultúrneho domu a pozornosť bude mesto venovať aj koseniu trávnatých porastov a úpravám verejnej zelene. Požadované odkanalizovanie Malých Bielic je súčasťou veľkoplošného projektu vodárenskej spoločnosti, o ktorého realizácii rozhodnú v Bruseli.

                                                                                                                                    

Môže sa Vám ešte páčiť...