Vybudovanie chodníka ku kúpeľom zostáva v Malých Bieliciach prioritou

Septembrové verejné sretnutie s obyvateľmi Malých Bielic začal v pondelok 17. septembra 2012 primátor mesta Jozef Božik zhrnutím zrealizovaných a plánovaných aktivít v meste. Po odpočte splnených úloh z februárového stretnutia, prišli na rad nové aj staronové pripomienky a podnety občanov.

Malobiečancov, tak ako i na poslednom stretnutí s primátorom, zaujímal najmä presnejší termín začiatku výstavby chodníka, vedúceho od hlavnej cesty po železničné priecestie pri kúpeľoch. Podľa poslanca mestskej časti Malé Bielice je chodník dôležitý z hľadiska bezpečnosti nielen pre obyvateľov, ale aj pre návštevníkov kúpeľov, ktorých bolo od začiatku roka už takmer sto tisíc. Ako zdôraznil primátor, výstavba chodníka smerom ku kúpeľom je pre mesto v Malých Bieliciach naďalej investičnou prioritou. V mestskom rozpočtu je na jeho realizáciu vyčlenených 100-tisíc eur a od mája je vypracovaná aj projektová dokumentácia. Mesto však stále nemá stavebné povolenie, ktoré brzdia povolenia vlastníka hlavnej cesty, železničného priecestia a samotnej komunikácie. „Minimálne prvú etapu výstavby chodníka, t.j. od hlavnej cesty po kultúrny dom, by sme chceli začať realizovať na jar budúceho roka. V ideálnom prípade sa nám podarí vysúťažiť dodávateľa s takou cenovou ponukou, ktorá nám spolu s podporou súkromného investora umožní zrealizovať celú výstavbu naraz, “ vysvetlila prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková.

Obyvatelia Malých Bielíc dostali na stretnutí odpovede aj na podnety predostreté vedeniu mesta vo februári. V súvislosti s požiadavkou upraviť zeleň a odstrániť poškodené stromy v parku pri kaštieli, prípadne odkúpiť túto parcelu, začalo mesto rokovať s PDP Veľké Uherce, ktoré je jeho vlastníkom. Ako povedal zástupca prednostu mestského úradu Štefan Hučko, zatiaľ sa obe strany dohodli na vyčistení parku a výrube nebezpečných drevín. Mesto je ochotné parcely pod parkom aj odkúpiť, záležať však bude na cenovej ponuke. Na základe požiadaviek občanov súhlasil Dopravný inšpektorát v Prievidzi s osadením merača rýchlosti na hlavnej ceste smerom od Žabokriek. Návrh posunúť tabuľu koniec obce Malé Bielice až po prvé domy od Žabokriek však zamietol. Požadované úpravy sa už robia aj na pomníku, ktorý bol v zlom technickom stave.

V rámci diskusie mali Malobieličania len drobné pripomienky. Upozornili napr. na zničenú dopravnú značku prechod pre chodcov, neskoré zametanie ulice za parkom od zimného posypu a požiadali o opätovné umiestnenie kontajnera na sklo pri krčme, nakoľko ten predošlý bol poškodený a odstránený.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...