V rezervnom fonde mesta Partizánske zostáva takmer 900-tisíc eur

Z rezervného fondu mesta Partizánske bude samospráva čerpať 350-tisíc eur. Vyplýva to z rozpočtovej zmeny, ktorú v utorok 21. augusta 2018 na svojom rokovaní schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ).

Čiastkou 36-tisíc eur bude mesto riešiť vybudovanie odstavnej plochy po zbúraní výmenníkovej stanice na Horskej ulici pri bloku č. 1314 na Šípku. Pôvodne bolo v rozpočte schválených 16-tisíc eur na zbúranie tejto nepotrebnej budovy. Novovyčlenená čiastka pokryje úpravu plochy a okolitého terénu po zbúraní výmenníkovej stanice, vybudovanie spevnenej plochy z kameniva, uloženie zatrávňovacích panelov a osadenie obrubníkov po obvode plochy, ktorá bude slúžiť na parkovanie áut.

Časť z rezervného fondu v sume 15-tisíc eur pôjde na vklad do vlastného imania Vydavateľstvu Tempo, s.r.o. Minulý rok bola obchodnej spoločnosti poskytnutá návratná finančná výpomoc na úhradu záväzkov z minulých období a overenie správnosti účtovníctva. Keďže pôžička má splatnosť do 5. septembra 2018 a vydavateľstvo aktuálne nemá k dispozícii vlastné prostriedky na jej úhradu, požiadalo mesto o jej pretransformovanie na vklad do imania. Dôvodom vzniknutej situácie je, že previerkou účtovníctva boli zistené chýbajúce finančné prostriedky, ktoré sú vyčíslené na viac ako 20-tisíc eur a sú predmetom trestného konania. Poskytnutý vklad preto spoločnosť použije na splatenie pôžičky.

Sumou 20-tisíc eur bude dofinancovaná rekonštrukcia strechy na budove hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Partizánskom, 18-tisíc eur bude zasa potrebných na dofinancovanie projektu realizovaného v Šimonovanoch. Ide o zbúranie budovy a výstavbu nových spevnených plôch pri Vodnom hrade. Projekt futbalového klubu FK Tempo spolufinancovaný zo SFZ – Výstavba tribúny s kapacitou 118 miest na sedenie, prístupového chodníka a osvetlenia na tréningovom ihrisku – si po uskutočnení verejného obstarávania žiada navýšenie o 8-tisíc eur. Ako schválili poslanci, polovicu, 4-tisíc eur uhradí Futbalový klub Tempo a polovicu pokryje mesto.

Na žiadosť poslanca MsZ Ericha Dvonča bolo z úspory na investícii „Vybudovanie chodníka na ulici Víťazná“ zaradené vybudovanie chodníka v parku vo Veľkých Bieliciach v sume 11-tisíc eur. Poslanec takisto žiadal o nájdenie finančných zdrojov na kamerový systém na ZŠ vo Veľkých Bieliciach, keďže tam v poslednej dobe zaznamenali prestrelené okná.

Vzhľadom na to, že momentálne je na predaj poldom na Červenej ulici v pôvodnom stave, primátor Jozef Božik navrhol jeho kúpu pre účely expozitúry mestského múzea za účelom prezentácie pôvodnej baťovskej architektúry. Poslanci na tento účel schválili 57-tisíc eur.

Do rozpočtu bola zaradená aj rezerva v sume 200-tisíc eur na prípadné mimoriadne a iné výdavky, ktoré by sa mohli vyskytnúť do konca roka. Zaradenie čerpania tejto rezervy na konkrétny účel však podlieha ďalšiemu schváleniu na mestskom zastupiteľstve.

Súčasťou bolo i schválenie zvýšenej dotácie v hodnote 4 100 eur pre Správu majetku mesta, ktorou sa dofinancuje údržba nebytových priestorov. Dôvodom žiadosti o dotáciu boli neplánované výdavky organizácie.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...