V Partizánskom vznikne cirkevná základná škola

Sieť základných škôl v Partizánskom sa od septembra 2015 rozrastie. Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom  na svojom februárovom zasadnutí  jednomyseľne odsúhlasilo návrh zriadenia cirkevnej základnej školy.  

Zriaďovateľom cirkevnej základnej školy je sekulárny inštitút Jána Krstiteľa – Oázy Sklené.  Ako uviedli jej zástupcovia v prezentácii na zasadnutí zastupiteľstva, cirkevná škola má byť pre rodičov a deti z Partizánskeho a okolia alternatívou voči základným školám, ktoré v meste pôsobia. Svojim budúcim žiakom chce ponúkať koncepciu výchovy a vzdelávania, založenú na spojení tradičných morálnych kresťanských hodnôt s inovatívnymi vyučovacími metódami. Charakter školy je postavený na troch základných pilieroch. „Prvým z nich je inovatívnosť a modernosť postavená na kresťanských hodnotách. Druhým, ktorý sme prevzali z baťovského systému, je výchova k čnostiam a spoločenská etiketa a tretím pilierom  je veľmi silná a úzka spolupráca s rodičmi,“ vysvetlila jedna z iniciátorov zriadenia cirkevnej základnej školy Daniela Gubková. Inšpiráciu pri napĺňaní hlavných cieľov má cirkevná škola aj v partnerstve so zahraničnými školskými inštitúciami a tiež v spolupráci s Johnom Nashom, vnukom Jana Antonína Baťu.

Na území Partizánskeho  je v súčasnosti päť základných škôl a všetky sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ich riaditeľky, rovnako ako Komisia školstva, mládeže a vzdelávania pri MsZ a Mestská školská rada, vznik šiestej základnej školy v meste podporujú. „Zriadením cirkevnej základnej školy sme sa zaoberali na klube riaditeľov a berieme to skutočne ako motiváciu pre nás, aby tu vzniklo alternatívne konkurenčné prostredie, “ zdôraznila aj v mene ostatných kolegýň riaditeľka ZŠ s MŠ Veľká okružná Jana Beňušková.   

Návrh zriadenia cirkevnej základnej školy jednomyseľne podporilo v hlasovaní aj všetkých 24 prítomných poslancov mestského  zastupiteľstva.

Cirkevná základná škola otvorí svoje brány v školskom roku 2015/2016 v budove súkromnej spoločnosti na Ul. 1. mája. Plánované sú na začiatku dve triedy, prvý a druhý ročník. Súčasťou školy bude aj školský klub detí a výdajná školská jedáleň.

Môže sa Vám ešte páčiť...