Štvorročnú prácu mesta mali možnosť zhodnotiť aj Štrkovčania

Za ostatné štyri roky vedie primátor Jozef Božik pravidelný dialóg prostredníctvom verejných stretnutí aj s obyvateľmi mestskej časti Štrkovec. To posledné v tomto volebnom období, ktoré sa uskutočnilo v stredu 22. októbra 2014, malo obdobne ako i v iných mestských častiach, najmä charakter bilancovania.

Do zaužívaného scenára verejných stretnutí primátora s občanmi už tradične patrí úvodný prehľad aktuálneho diania v meste, ktorý zaznel aj na Štrkovci. Keďže aj v tejto mestskej časti sa primátor postavil pred občanov posledný raz v tomto volebnom období, zahrnul do neho aj najdôležitejšie aktivity, realizáciou ktorých sa mesto snažilo o oživenie kultúrno-spoločenského života, no najmä o investičný rozvoj v Partizánskom počas celého štvorročného obdobia. Pri napĺňaní tohto zámeru nezabudlo mesto ani na Štrkovec, o čom svedčia aj viaceré úspešne zavŕšené investičné akcie v tejto mestskej časti. K najnákladnejším patrila nedávno dokončená rekonštrukcia Materskej školy na Obuvníckej ulici, finančne náročná však bola aj minuloročná rekonštrukcia zložitej križovatky na Hrnčírikovej ulici. Taktiež bol vybudovaný nový chodník na Ulici Fraňa Kráľa, drenážne jamy na Švermovej ulici, bola zrekonštruovaná časť verejného osvetlenia na Riečnej ulici a pribudli aj nové hracie prvky na detskom ihrisku na Námestí mieru. V rámci svojich možností mesto priebežne reagovalo aj na desiatky požiadaviek miestnych občanov, ktoré sa týkali opráv výtlkov, dobudovania či vyštrkovania  menších úsekov chodníkov a odstavných plôch, opílenia drevín a pod. Na jarnom stretnutí kládli Štrkovčania vedeniu mesta najmä otázky, ktoré im boli priamo zodpovedané. Voľnej diskusii preto tento raz nepredchádzal odpočet úloh. I keď pozvanie primátora na jesenné stretnutie prijalo asi 50 miestnych, s pripomienkami či otázkami vystúpilo len pár z nich. Občania napríklad upozornili na nedostatočné osvetlenie na spojnici ulíc Fraňa Kráľa a Moyzesova, pýtali sa aj na možnosť znovuosadenia nedávno odstránenej dopravnej značky Zákaz vjazdu na jednom zo spojovacích chodníkov medzi ulicami Lomonosova a Októbrová. Pripomienkovali aj spomaľovací prah na Moyzesovej ulici, ktorý je podľa niektorých príliš nízky a neplní tak dostatočne svoju úlohu. Okrem toho je prejazd cez spomaľovač príliš hlučný. Na margo nových kritických podnetov ohľadne problematického podniku na Moyzesovej ulici je mesto pripravené pre zlepšenie situácie zvolať opätovné rokovanie s jeho majiteľkou. V diskusii zaznelo aj poďakovanie sociálnemu oddeleniu mestského úradu za promptné riešenie problému na Lesnej ulici s drogovo závislým mladíkom.  

Môže sa Vám ešte páčiť...