Štrkovčania opäť najviac pripomienkovali rozbité cesty a chodníky

Približne dvadsať päť Štrkovčanov sa prišlo v pondelok 6. júna 2011 na druhé verejné stretnutie s primátorom mesta Jozefom Božikom oboznámiť s odpočtom riešenia pripomienok z predchádzajúceho stretnutia a predostrieť ďalšie problémy tejto mestskej časti.

Stretnutie otvoril predseda VMČ Štrkovec Jozef Zajac, ktorý po privítaní hostí odovzdal slovo primátorovi. Ten najskôr priblížil prebiehajúce a plánované investičné aktivity samosprávy s celomestským významom. Okrem iného vysvetlil aj zložitú situáciu nemocnice a kroky, ktoré mesto podniklo v súvislosti so snahou o jej zachovanie.

Odpočet občianskych pripomienok odštartovala informácia o prebiehajúcom čistení kanalizačných vpustí, s ktorou mesto začalo od júna práve na Štrkovci. V priebehu piatich mesiacov budú po dohode s ÚPSVaR v Partizánskom čistiť dlhodobo nezamestnaní viac ako 800 vpustí vo vlastníctve mesta. V súvislosti so zhromažďovaním orezaných konárov a odpadu zo záhrad, ktoré často končia na Riečnej ulici, odporučilo mesto občanom, aby si tento odpad kompostovali v záhradkách alebo ho odovzdali v zbernom dvore na Šípku. Viaceré pripomienky na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov (VOK – ov), ich časté preplňovanie  ako aj neustály neporiadok okolo nich, ktorý majú na svedomí nedisciplinovaní občania, rieši mesto častejšími kontrolami mestskej polície, pričom pripravuje nový systém umiesťovania VOK-ov.  Na podnet občanov boli orezané lipy na chodníku pri Nitrianskej a do polovice júla bude osadené  na hrádzi dopravné značenie, ktoré bude umožňovať prechod len cyklistom a chodcom, pričom chodci budú mať prednosť. Zložitú dopravnú situáciu na Obuvníckej ulici by mohlo zlepšiť jej zjednosmernenie od Pribinovej až po Roseweltovu ulicu, ktoré bude ešte prerokovane s VMČ.  Štrkovčania sa dozvedeli aj o novom cestovnom poriadku MHD, ktorý bude platiť od septembra. Sú v ňom zohľadnené aj viaceré požiadavky občanov ako aj zmeny, ktoré si vyžiada rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny.

Ako po odpočte pripomienok zdôraznil Jozef Zajac, VMČ Štrkovec si stanovil tri základné priority – úpravu športového areálu pri ZŠ, ktorá sa pripravuje na oslavy 50. Výročia založenia školy, riešenie dopravnej situácie a parkovania pri ZŠ a MŠ a dobudovanie chodníkov. Ako však zdôraznil, vzhľadom na finančnú situáciu mesta je teraz prioritou oprava rozbitých prístupových chodníkov do materskej školy. Keďže mesto na ňu vyčlenilo z rezervného fondu 15 000 €, jej realizácia by sa mala uskutočniť ešte v tomto roku.

V rámci diskusie zazneli opäť požiadavky občanov na opravu ciest a chodníkov, riešenie situácie s nedostatkom parkovacích miest, osadenie tabúľ pri vyhradených verejných priestranstvách pre psičkárov či požiadavka na zrušenie zastávky (búdky)MHD na Obuvníckej ulici, ktorá neplní svoj účel, pretože sa v nej stretáva mládež, ktorá ju pravidelne znečisťuje.   

 

Môže sa Vám ešte páčiť...