Splnomocnenec vlády pre rómske komunity oceňuje snahu mesta riešiť rómsku problematiku

Už takmer tri roky bojuje vedenie mesta Partizánske za lepší život pre slušných občanov zavádzaním viacerých opatrení. I keď tieto kroky pomaly prinášajú pozitívne výsledky, ich napredovaniu by pomohli legislatívne zmeny v sociálnom systéme. Tie chce docieliť i splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a poslanec NR SR  Peter Pollák, ktorý začiatkom júla prijal pozvanie primátora Jozefa Božika na spoločné stretnutie v Partizánskom.

V Partizánskom boli od začiatku tohto volebného obdobia prijaté viaceré opatrenia, zamerané na eliminovanie negatívneho správania sa asociálov i neprispôsobivých občanov, ale i na riešenie problematiky neplatičov a marginalizovaných skupín rómskeho etnika, koncentrovaného najmä na Nábrežnej ulici. Na túto dlhú a náročnú cestu sa mesto vydalo zavedením zásady trikrát a dosť, uzatváraním zmlúv v mestských bytoch na dobu určitú, deložovaním neplatičov z mestských bytov, prehradením dvoch chodníkov medzi Nábrežnou a Komenského ul., vytvorením  rómskych občianskych hliadok, zvukovými záznamami na mestskom úrade a na správe majetku mesta, zvýšením počtu mestských policajtov, činnosťou psovoda, vytvorením rómskeho občianskeho výboru či projektom terénnej sociálnej práce. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu v meste môžem ja, ako i mestskí poslanci, pracovníci mestského úradu, správy majetku mesta a ďalší potvrdiť, že prijaté kroky boli správne a pomaly prinášajú prvé pozitívne výsledky. Uvedomujeme si však, a preto sme iniciovali aj celoslovenskú petíciu a pochod  za prehĺbenie práv slušných ľudí, že musí dôjsť k právnym úpravám zákonov, vedúcim k zmene nášho sociálneho systému,“ uviedol primátor.

Systém má byť motivačný, nie represívny           

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák, ktorý momentálne pripravuje veľkú rómsku reformu, vníma dianie  v Partizánskom pozitívne: „Oceňujem zmeny, ktoré v meste nastali, najmä čo sa týka poriadku, aktivít terénnej sociálnej práce a vytvorenia rómskych občianskych hliadok. Oceňujem i to, že sa v tomto meste vôbec začala rómska problematika riešiť“. V súvislosti so zmenou sociálneho systému, ktorú Pollák považuje za dôležitý krok nielen v riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít, už predložil na medzirezortné pripomienkovanie niekoľko zákonov. Do platnosti by mali vstúpiť od januára 2014 a týkať sa budú všetkých ľudí rovnako. „Navrhujeme taký systém, ktorý nebude  represívny, ale motivačný. Som toho názoru, že bude dostatočne motivovať, aby sa ľudia začali správať zodpovednejšie a takisto, aby mohli prísť na základe svojich aktivít k lepším životným podmienkam,“ podotkol Pollák.  

Pomoc od štátu len pre slušných a pracovitých

 

V jednom zo zákonov  Pollák navrhuje, aby nezamestnaní v hmotnej núdzi odpracovali v rámci aktivačných prác alebo malých obecných služieb najmenej osem hodín týždenne. Až vtedy im vznikne nárok od štátu na dávku v hmotnej núdzi, ktorá dnes predstavuje 62,50 eura. Kontrolu nad aktiváciou bude zabezpečovať štát prostredníctvom úradov práce, na ktorých zamestná 850 koordinátorov aktivačných prác. Dôležitá bude podľa Polláka aj aktívna spolupráca so samosprávami. Návrh zákona tiež rieši tzv. priestupkovú imunitu sociálne odkázaných ľudí.  Jeho podstatou je, že ľudia, od ktorých nie je možné vymôcť za priestupkovú činnosť peniaze, dostanú od štátu dávky krátené o sumu vo výške pokuty, ktorá môže byť až vo výške 50% tejto dávky. Ďalší zákon sa týka zmeny rodičovského príspevku, podľa ktorej  by mali mať matky, ktoré pracovali, rodičovský príspevok vyšší, t.j. 260 € a matky, ktoré nepracovali 160 €. Okrem iného Pollák navrhuje aj zmenu zákona o prídavku na dieťa, ktorý by mal byť podmienený dochádzkou, ale i správaním sa dieťaťa v škole.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity pripravuje i ďalšie návrhy legislatívnych zmien a opatrenia v oblastiach ako vzdelávanie, vymožiteľnosť práv, bývanie, zamestnanie a  podporná politika. O ich aktuálnom stave možno viac povie už v septembri, kedy ho primátor pozval do Partizánskeho na občianske fórum k prvému výročiu pochodu za práva slušných ľudí.   

Môže sa Vám ešte páčiť...