Rozvoj školstva v Partizánskom je jednou z priorít samosprávy

 

Ďalšie smerovanie a rozvoj školstva, výchovno-vzdelávacie problémy škôl, ale aj hľadanie spoločných východísk boli témami, o ktorých sa hovorilo v pondelok 31. januára na konferencii Školstvo na území mesta v roku 2011. Konferencia sa uskutočnila vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Partizánskom na pozvanie primátora Jozefa Božika a poslaneckého zboru mestského zastupiteľstva.

Ako povedal primátor v úvodnom príhovore, hlavným cieľom konferencie je oboznámenie sa so skutkovým stavom, analýza silných a slabých stránok ako aj hľadanie spoločného kľúča k riešeniu prioritných problémov školstva na území nášho mesta prostredníctvom pravidelných stretnutí zástupcov škôl a predstaviteľov samosprávy.

V rámci konferencie vystúpili zástupcovia materských, základných, stredných škôl a školských zariadení v Partizánskom. V krátkych prezentáciách prítomných oboznámili so zameraním, výsledkami, a úspechmi dosiahnutými v rámci vzdelávania, výchovy a mimoškolskej činnosti ako napr. umiestnenie školy v rámci krajského hodnotenia, umiestnenie jednotlivcov a kolektívov na rôznych olympiádach, súťažiach či nadviazanie spolupráce so školami v zahraničí. Vo svojej prezentácií informovali aj o problémoch v oblasti výchovy a vzdelávania, ale o problémoch súvisiacich s technicko-materiálnym zabezpečením škôl a školských zariadení. Medzi spomínané problémy týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu patril predovšetkým zvyšujúci sa počet integrovaných žiakov, s ktorým súvisí aj nedostatok špeciálnych pedagógov. V oblasti technicko-materiálneho zabezpečenia to boli predovšetkým problémy súvisiace so zlým technickým stavom budov a nedostatočnou vybavenosťou.

V závere prezentácií pripomenul primátor aj význam detašovaného pracoviska Vysokej školy sv. Alžbety v Partizánskom z pohľadu možností štúdia v našom meste v odboroch zdravotníctvo a sociálna práca. Takisto spomenul aj víziu rozšírenia štúdia z doterajšieho 1. stupňa vysokoškolského vzdelania (Bc) na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) „Mojou ambíciou, ale aj ambíciou poslaneckého zboru a vedenia mesta je, aby sme takýmito pravidelnými konferenciami prispeli k rozvoju školstva v našom meste a vážne sa zaoberali problémami, ktoré v oblasti výchovy a vzdelávania trápia nielen učiteľov, ale aj širokú verejnosť,“ zdôraznil v závere konferencie primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...