Rokovanie Republikovej rady DFM v Bratislave pod vedením Jozefa Božika

 

V nedeľu 7. marca 2010 sa na riadnom jarnom zasadnutí Republikovej rady Demokratického fóra mladých (DFM) zišlo viac ako 90 delegátov z celého Slovenska. Stretnutie prebiehalo v priestoroch Hotela Medium v Bratislave a zúčastnili sa na ňom zvučné mená –  predseda Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) Vladimír Mečiar , predseda Republikovej rady strany ĽS-HZDS Marián Klenko, predseda Demokratického fóra mladých Jozef Božik a mnohí iní, nie menej známi predstavitelia Demokratického fóra mladých i ĽS – HZDS. Hlavnou témou zasadnutia bola príprava na nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia v júni tohto roka a niektoré interné záležitosti DFM ako jednej z najväčších mládežníckych organizácii na Slovensku, ktorú má pod svojim patronátom PaedDr. Jozef Božik, PhD.

Demokratické fórum mladých (DFM) je poradný orgán ĽS – HZDS, ktorý  vytvára priestor pre realizáciu mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o zahraničnú a bezpečnostnú politiku, s dôrazom na politické, ekonomické, kultúrne a iné spoločenské súvislosti s európskym rozmerom.

Úlohou DFM je:

          rozvíjať humanistické a demokratické tradície občanov Slovenska a upevňovať pozitívne hodnoty občianskej spoločnosti medzi mladými ľuďmi,

          ochraňovať práva a oprávnené záujmy mladej generácie a vytvárať podmienky pre jej optimálne začleňovanie sa do aktívneho spoločenského a ekonomického života,

          rozvíjať aktívny postoj k životu v spoločnosti, vnímavosť a citlivosť na spoločenské otázky, ochotu podieľať sa na riešení problémov svojho prostredia u mladých ľudí,

          vytvárať podmienky pre vzostup záujmu mladých ľudí o spoločenské a politické dianie v SR, v jednotlivých samosprávnych krajoch a komunálnej sfére,

          napomáhať pri budovaní právneho, sociálne spravodlivého a prosperujúceho štátu,

          v kontexte odkazu svätého Cyrila a Metoda participovať na rozširovaní a upevňovaní kresťanských hodnôt v živote spoločnosti tak v SR ako i v Európskej únii,

          podieľať sa na zlepšovaní medzinárodného postavenia Slovenska s dôrazom na slovenské národné záujmy v medzinárodných vzťahoch,

          organizovať semináre a konferencie s cieľom realizovať programové ciele a pripravovať mladú generáciu na aktívny vstup do verejnej politiky v kontexte samosprávnej demokracie,

          organizovať kultúrne, spoločenské a športové aktivity pre svojich členov ako aj pre širokú verejnosť,

          spolupracovať s podobne orientovanými mládežníckymi organizáciami v zahraničí a rozvíjať tak myšlienky európskej a euroatlantickej spolupráce,

          aktívne participovať na príprave a realizácii koncepcii praktickej politiky riešiacich problematiku podpory mladých rodín, bytovej politiky, zamestnanosti, školstva, zdravotníctva, ekonomického a regionálneho rozvoja, eliminácie socio-patologických javov, rozvoja životného prostredia, ľudských zdrojov, dopravy a infraštruktúry, s cieľom postupne zvyšovať kvalitu života občanov na úroveň vyspelých krajín EU,

          pomáhať vytvoriť podmienky pre zapojenie sa do procesu neformálneho vzdelávania aj skupinám mládeže znevýhodnenej, či už telesne, mentálne, sociálne, geograficky alebo iným spôsobom, pomáhať eliminovať formy diskriminácie a podporovať rovnoprávnosť na všetkých spoločenských úrovniach.

 

 V úvode zasadnutia privítal hostí a delegátov predseda Demokratického fóra mladých Jozef Božik, ktorý zároveň zastáva funkciu podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanca Mestského zastupiteľstva v Partizánskom.

Pracovné predsedníctvo na zasadnutí tvorili aj generálny sekretár DFM Mária Jankovičová, podpredseda pre regionálne aktivity Ľuboš Stolárik, podpredseda pre verejnú správu a ekonomiku Tomáš Vaňo (zároveň viceprimátor Mesta Trenčín), podpredsedníčka pre humanitnú oblasť a prácu s mládežou Veronika Kuchtová a podpredseda pre zahraničnú a mediálnu komunikáciu Norbert Kucharík. Medzi delegátmi boli prítomní takmer všetci krajskí predsedovia DFM a prevažná väčšina predsedov okresných rád, pričom DFM má v súčasnosti zastúpenie vo viac ako polovici všetkých okresov na Slovensku.

Jednotliví predsedovia zhodnotili plnenie programového vyhlásenia súčasného vládneho kabinetu, venovali sa tiež aktuálnym otázkam spoločenskej a politickej situácie v krajine, osobitnú pozornosť venovali pritom problematike školstva, vzdelávania, športu a štátnej podpory mladým ľuďom a taktiež odpovedali na otázky, ktoré kládli mladí ľudia zastupujúci svoj región v rámci celej Slovenskej republiky.

Na rokovaní  Republikovej rady DFM bola prítomná aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky, ktorá prostredníctvom svojej tlačovej správy informovala všetky celoštátne masovokomunikačné prostriedky o tejto akcii, jej priebehu, obsahu a záveroch.

V závere rokovania prijali delegáti jednohlasne Komuniké k voľbám do Národnej rady SR, v ktorom zosumarizovali kľúčové body svojej programovej línie na nadchádzajúce roky a opätovne si pripomenuli základné piliere DFM, ktorými sú slobodu a zodpovednosť, rovnosť, spravodlivosť, solidarita, vlastenectvo, demokracia a pravda.

Môže sa Vám ešte páčiť...