Projekt multifunkčného športového areálu dostal od poslancov zelenú

Po mesiaci sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom stretli na ďalšom, v poradí štvrtom riadnom zasadnutí. V utorok 26. mája 2015 rokovali o uvoľnení zdrojov z rezervného fondu, ktoré súvisí s realizáciou projektu Multifunkčného športového areálu pri Základnej škole Radovana Kaufmana.

 

Históriu projektu, ktorý stál radnicu doposiaľ viac ako štvorročné úsilie, priblížila v pripravenej prezentácii prednostka MsÚ Dáša Jakubíková. Mesto sa od roku 2011 pokúšalo získať nadačné zdroje, podarilo sa to na jeseň roku 2013. Po schválení spolufinancovania s mestom a podpise zmluvných dokumentov sa začalo v roku 2014 projektovať a v januári 2015 obstarávať. Dodávateľ, ktorého ponuka bola vo verejnom obstarávaní vyhodnotená ako najlepšia, od svojej ponuky pred podpisom zmluvy odstúpil. Ďalší v poradí predložil ponuku, ktorá bola vyššia, a v rozpočte tak chýbali prostriedky vo výške viac ako 70 000 eur. Keďže z časového hľadiska nebolo možné verejnú súťaž opakovať, na májovom rokovaní MsZ bol poslaneckému zboru predložený návrh na zvýšenie rozpočtu z rezervného fondu. Reakciou na tento bod rokovania boli vystúpenia poslancov, z ktorých sa ako prvý vyjadril Juraj Krasula. Za peniaze, ktoré nadácia mestu ponúkla, poďakoval a návrh na zvýšenie rozpočtu podporil. Na jeho slová nadviazal Vladimír Karásek, ktorý ako bývalý žiak spomínanej základnej školy, vyzdvihol najmä prínos športového centra a jeho vplyv na skvalitnenie športového života v Partizánskom. Mária Hazuchová takisto odporučila návrh prijať so slovami: „Kde je vôľa, tam je aj cesta.“ V hlasovaní sa prítomní poslanci zjednotili a rozpočtovú zmenu jednomyseľne schválili. Stavbu tak bude realizovať spoločnosť, ktorá v súťaži skončila ako druhá v poradí. S tým súvisí aj ďalší krok projektu, ktorým je podpis zmluvy s dodávateľom. Od momentu, kedy firma preberie stavenisko, začína plynúť 10-mesačná doba výstavby. Ako avizoval dodávateľ, s prácami začne už v prvých júnových dňoch, pričom predpokladaný termín ukončenia výstavby je v marci 2016. Navýšenie sumy na vybudovanie športového areálu bude kryté v rozpočte z kapitálových výdavkov rezervného fondu. Celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu budú v sume 1 115 823,64 eur.

S prvým bodom rokovania súvisel aj ďalší návrh, ktorým sa poslanci zaoberali. Išlo o doplnenie uznesenia o odňatí časti nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ R. Kaufmana, ktorý jej bol zverený koncom roku 2007. Keďže projekt vybudovania Multifunkčného športového areálu zahŕňa okrem iného aj kompletné prebudovanie telocviční, bolo potrebné vyňať zo správy školy aj budovu telocvične a tiež učebňu v prírode, ktorá bude odstránená a na jej mieste sa vybudujú šatne. Mestský parlament tento návrh odsúhlasil.

Súhlasne sa postavil aj k ďalšiemu bodu zasadnutia. Za člena Správnej rady Správy majetku mesta v Partizánskom schválil k 1. júnu 2015 Pavla Dormana, ktorý nahradil odstupujúcu Helenu Kúdelovú. Za členku Správnej rady bola zvolená na dobu určitú. Mestské zastupiteľstvo zároveň vzalo na vedomie rozhodnutie Kataríny Korcovej, členky VMČ Malé Bielice, ktorá sa členstva vzdala v máji 2015 a rozhodnutím MsZ ju vo výbore alternuje Viliam Blaho.

Súčasťou rokovania MsZ bolo aj tentoraz Slovo pre verejnosť, ktoré občanom poskytuje priestor na vyjadrenie. Túto možnosť využil Partizánčan Boris Záhumenský. Vedeniu mesta sa v súvislosti s prezentovaným projektom poďakoval za to, že otvorilo cestu ku grantom, vďaka čomu budú v ZŠ Radovana Kaufmana zrekonštruované telocvične. Zároveň však vyjadril nádej, že v budúcnosti sa pristúpi aj k rekonštrukcii vonkajších priestorov areálu, ktoré by slúžili hlavne na rozvoj atletiky.

V závere rokovania zaznela interpelácia z úst poslanca Tomáša Merašického. Jeho otázka sa týkala informácie, ktorá rezonovala na ostatnom zasadnutí Rady MŠ na Malinovského ulici, ktorého sa poslanec zúčastnil. Do materskej školy je totiž prihlásených o 13 detí viac, ako je možné prijať. Zaujímal sa teda o možnosť vytvorenia ďalšej triedy v tejto škole, aby rodičia nemuseli deti vodiť do škôl v iných mestských častiach. Situáciu mu ozrejmila prednostka Dáša Jakubíková s tým, že podobný stav je aj v iných materských školách v meste a rodičom malých detí bude ponúknutá trieda v MŠ na Malej okružnej. Ide totiž o deti mladšie ako tri roky, ktoré sú do materskej školy prijaté vtedy, ak sú vytvorené vhodné podmienky a nesmú byť pri prijímaní uprednostnené pred staršími deťmi. Prednostka zdôraznila, že mesto takto vychádza v ústrety rodičom malých detí a materská škola, v ktorej možnostiach je ponúknuť náležitú starostlivosť, je MŠ na Malej okružnej. O tom, že s podobným problémom sa borí aj MŠ vo Veľkých Bieliciach, informoval poslanecký zbor Erich Dvonč. Zároveň uznal, že výber škôlky na Luhoch, blízko centra, bude z hľadiska dochádzania zlatou strednou cestou tak pre obyvateľov Šípku, ako aj pre obyvateľov Veľkých Bielic.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...