Problémy s parkovaním na Luhoch I. sa mesto snaží riešiť v rámci svojich možností

Informácia o júlovom rušení šiestich lôžkových oddelení v nemocnici v Partizánskom a krokoch samosprávy na ich záchranu, rezonovala aj v úvode druhého verejného stretnutia primátora mesta Jozefa Božika s občanmi mestskej časti Luhy I., ktoré sa uskutočnilo v pondelok 20. júna 2011 v jedálni ZŠ Nádražná .

V súvislosti so zrušením urologického, doliečovacieho, otorinolaryngologického, novorodeneckého,  gynekologicko-pôrodníckeho a detského oddelenia informoval primátor občanov o stretnutí s riaditeľom nemocnice a starostami obcí okresu Partizánske aj Prievidza. Jeho výsledkom je otvorený list adresovaný ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi, v ktorom sú uvedené všetky dôvody, pre ktoré by malo byť ešte raz prehodnotené zrušenie posledných troch menovaných oddelení. Ako zdôraznil primátor, za ich zachovanie sa rozbehla aj petičná akcia, ktorá v závislosti od rokovaní, ktoré budú ešte v najbližších dňoch prebiehať s ministerstvom aj poisťovňou, môže v prípade neúspechu vyvrcholiť demonštráciou pred ministerstvom zdravotníctva. Primátor ďalej pokračoval informáciami o investičných aktivitách s celomestským významom. Občanov oboznámil okrem iného s aktuálnym stavom prác na obnove centrálnej mestskej zóny, o uskutočnených rokovaniach so zástupcami štátnej polície ohľadne zvýšenia bezpečnosti obyvateľov, ale aj o pripravovanej digitalizácií panoramatického kina, na ktorú sa mestu podarilo získať z audiovizuálneho fondu  príspevok vo výške 38 tisíc eur. Nechýbalo ani pozvanie na kultúrno-spoločenské akcie, z ktorých viaceré sa budú v Partizánskom konať po prvýkrát.

Ako viackrát odznelo pri vyhodnocovaní riešenia občianskych podnetov z prvého stretnutia, pri ich napĺňaní je mesto obmedzované najmä svojimi finančnými možnosťami. Z najväčšieho okruhu pripomienok, ktoré sa týkali dopravy a parkovania, prisľúbilo mesto napríklad riešenie problému s parkovaním pred výškovými bytovkami č. 927 a č. 931, a to spevnením časti zelených plôch pri týchto bytovkách. Takisto chce dopravným značením zakázať parkovanie na Nádražnej ulici pred bytovkou č. 873, pričom túto možnosť budú mať vodiči na betónovej ploche za Samou, na ktorej bude vyznačený spôsob parkovania. Podľa požiadaviek občanov sa momentálne hľadá aj najvhodnejšia alternatíva na druhý výstup z parkoviska pri kine. Splnené budú aj viaceré požiadavky občanov, súvisiace s vybudovaním prechodu pre chodcov a chodníkov v časti medzi železničným priecestím a kruhovou križovatkou, ktoré rieši projekt nového nákupného strediska Kaufland. Mesto vyšlo v ústrety obyvateľom Luhov aj pri podnetoch na orezanie zelene vo viacerých lokalitách, na dobudovanie detského ihriska podľa platných noriem za bytovkou č. 905, ako aj čistením cestných vpustí, ktoré vykonáva už od júna na celom území mesta.

Po odpočte pripomienok dostali slovo opäť občania, ktorí pripomienkovali najmä zlý technický stav ulíc v meste, hluk z pohostinstiev v neskorých večerných hodinách, opakovaný neporiadok komunálneho odpadu na zbernom mieste pred obytným blokom č. 957, ale aj znečistené verejné priestranstvá od psích exkrementov. Okrem iného navrhli aj prehodnotiť, kvôli blízkosti autobusovej zastávky, označenie lokality pod valom rieky Nitra ako priestoru určenému na voľný  pohyb psov.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...