Prioritou Návojovčanov sú stále opatrenia proti vodnému živlu

Po takmer troch  mesiacoch sa v pondelok 11. apríla 2011 v kultúrnom dome opäť stretli Návojovčania s primátorom mesta Jozefom Božikom, aby sa dozvedeli informácie o aktuálnych zámeroch samosprávy vo svojej mestskej časti, aj v celom meste.

Od prvého verejného stretnutia primátora s Návojovčanmi, zrealizovala samospráva viaceré kroky na skvalitnenie služieb poskytovaných občanom a zvýšenie bezpečnosti či poriadku v meste, ktoré v úvode stretnutia priblížil primátor. Návojovčanov zároveň informoval o aktuálnych investičných aktivitách  mesta, ale aj o súčasnej finančnej situácii mestského rozpočtu, ktorú výrazne ovplyvňuje najmä nestabilná situácia zadlženej nemocnice s poliklinikou.

V rámci diskusie poukázali občania na problém nepovoleného spaľovania odpadu najmä v záhradkárskych osadách, ktoré prisľúbilo mesto riešiť častejšími kontrolami mestskej polície aj sankcionovaním vinníkov. Odborníci mestského úradu tiež preveria výpadky signálu káblovej televízie, na ktoré sa sťažovali viacerí Návojovčania. Témou dvojhodinovej diskusie bol aj  projekt Protipovodňovej ochrany Návojoviec a problém spodnej vody,  ktorá obyvateľom tejto mestskej časti im ničí úradu a spolu s bahnom steká do dvorov a pivníc. Ako povedal primátor, na projekt sú vydané všetky povolenia. Mesto sa uchádza o jeho financovanie z verejných alebo európskych zdrojov, pretože tento projekt nie je možné pokryť z mestského rozpočtu. Pripravuje sa však riešenie na čiastočné odvodnenie najviac postihnutej časti Návojoviec. Ako dodala prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková, v máji začne mesto v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny aj čistenie rigolov a odvodňovacích kanálov od nánosov a odpadu v intraviláne mesta, vrátane Návojoviec. „Tieto prácu budú prebiehať pod odborným dohľadom, aby nedošlo  k porušeniu nivelety dna kanálov či porušeniu inžinierskych sietí,“ povedala prednostka, ktorá tým zároveň reagovala aj na iniciatívu niektorých Návojovčanov, čistiť kanály svojpomocne. 

V súvislosti so zvýšením bezpečnosti požadovali občania okrem iného aj rozšírenie mostíka v zákrute smerom ku kostolu, ale aj častejšie hliadky štátnej dopravnej polície, ktorá by kontrolovala rýchlosť na hlavnej ceste. „Na aprílovom zasadnutí budú poslanci okrem iného schvaľovať prostriedky z rezervného fondu, ktoré sme vyčlenili aj na zakúpenie troch digitálnych meračov rýchlosti. Pokiaľ tento návrh prejde, merače budú nainštalované vo Veľkých Bieliciach od Brodzian, v Šimonovanoch od Uheriec a jeden v Návojovciach,“ dodal primátor.  

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...