Primátor si vymenil aktuálne informácie s členmi poradných orgánov

V priebehu prvého novembrového týždňa zvolal primátor Jozef Božik posledný raz v tomto roku zasadnutia s Radou starších, Radou mimovládnych organizácií a s Mládežníckym parlamentom mesta Partizánske Na sklonku volebného obdobia zároveň poďakoval členom svojich poradných orgánov za aktívnu spoluúčasť na formovaní občianskeho a spoločenského života v Partizánskom.  

Pravidelné štvrťročné stretnutia primátora s radou starších, radou mimovládnych organizácií a mládežníckym parlamentom sú zamerané najmä na vzájomnú výmenu informácií. V ich úvode preto nechýbal primátorov prehľad najdôležitejších udalostí a investičných akcií v meste v uplynulom období. K slovu sa dostali aj členovia poradných orgánov, ktorí informovali o svojich aktuálnych i pripravovaných akciách a v tejto nadväznosti poďakovali vedeniu mesta za podporu pri ich realizácii. „Všestranné aktivity seniorov, mládežníkov i organizácií tretieho sektora sú oživením kultúrneho, spoločenského i občianskeho diania v meste. Preto pevne verím, že aj nové vedenie a poslanci mesta budú naďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu a budú sa snažiť vytvárať priestor pre vašu záujmovú činnosť,“ zdôraznil primátor.

Členovia poradných orgánov sa na zasadnutiach podelili aj o postrehy z mesta, na základe ktorých predostreli aj niekoľko otázok i požiadaviek. Reč bola okrem iného o nutnosti opravy štátnej cesty 1/64, ale aj o nezodpovednosti občanov, ktorí vytvárajú čierne skládky. Viacero požiadaviek sa týkalo cintorínskych služieb, ako napr. starostlivosti o zanedbané hroby neznámych partizánov na šimonovianskom cintoríne či výberu hudobnej produkcie počas pohrebov. Tieto podnety prisľúbil primátor predostrieť na spoločnom stretnutí so správcom cintorínov. Obdobne bude postupovať aj v prípade závažných podnetov ohľadne drogovej činnosti v Partizánskom, o ktorých bude informovať zástupcov štátnej polície.

Môže sa Vám ešte páčiť...