Primátor rokoval so zástupcami vodárenskej spoločnosti

Na pôde mestského úradu  sa vo štvrtok 11. apríla 2013 uskutočnilo rokovanie primátora Jozefa Božika so zástupcami  Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZSVS) Nitra a. s. z odštepného závodu Topoľčany a vedúcimi pracovníkmi firiem, ktoré spravujú byty v meste. Dôvodom boli problémy súvisiace s odstávkou pitnej vody počas Vianoc, s obmedzeným nočným ohrevom vody na Šípku ako i s neupraveným terénom po výmenách vodovodných prípojok.  

 

Primátor sa v úvode vrátil k problému s výpadkom pitnej vody, na ktorý sa sťažovali obyvatelia z obytných blokov v správe SBD na sídlisku Šípok ešte v priebehu vianočných sviatkov, a ku ktorému sa už uskutočnilo jedno stretnutie so zástupcami ZSVS.  Ako uviedol  riaditeľ topoľčianskeho závodu ZSVS  Milan Šútora, pitnej vody vo vodojemoch v okolí mesta je k dispozícii dosť, no problémy sa vyskytujú v súvislosti s jej tlakom v sieťových rozvodoch, čo ovplyvňuje jej dostupnosť vo vyššie situovaných bytoch. K odstávke pitnej vody podľa neho došlo práve v čase zvýšeného odberu kvôli poklesu tlaku vody v činžiaku, ktorý je situovaný na hranici tlakovej čiary. Tlak vo vodovodnej sieti mesta ale nemôžu zvýšiť nad stanovené hodnoty, pretože je daný výškou hladín vody vo vodojemoch. Jedným z možných riešení by bolo vybudovanie malej posilňovacej stanice pri uvedenom činžiaku, lenže problematickým je financovanie náročnej investície. Primátor mesta v tejto súvislosti zdôraznil, že zainteresovaní sa zišli preto, aby spoločne hľadali optimálne východiská ako zamedziť vyskytujúcim sa problémom s pitnou vodou. Po pripomienkach zainteresovaných pracovníkov sa ukázalo, že jedným z riešení by mohlo byť v najvyššie položených bytoch na sídlisku so súhlasom ich majiteľov nainštalovať monitorovacie merače. Tie by signalizovali do dispečingu vodární pokles tlaku vody, čo by umožňovalo operatívne zasiahnuť a odstrániť výpadky v dodávke vody v čo najkratšom čase.  

Druhý problém, na ktorý upozornili obyvatelia Štrkovca vedenie mesta na verejných stretnutiach, súvisí s  rozkopávkami po výmenách vodovodných prípojok na Obuvníckej a Lomonosovej ulici. Pracovníci ZSVS v tejto súvislosti zdôraznili, že práce im predlžuje nielen počasie, ale aj množstvo výkopových prác na súkromných pozemkoch, ktoré musia vykonať alebo si ich zabezpečiť majitelia pozemkov. Vyasfaltovanie povrchov ciest a chodníkov po rozkopávkach nerobia sami, práce si objednávajú u autorizovaných firiem. Tieto práce by chceli ukončiť a rozkopávky odstrániť v priebehu nasledujúcich troch mesiacov.

Tretí problém sa týkal sťažností  obyvateľov sídliska Šípok na to, že im v čase od 23.00 hod. do 5.00 hod. netečie teplá voda. Z analýzy situácie kompetentných pracovníkov vyplynulo, že dodávky teplej vody v uvedenom čase sú dané vyhláškou. Ak chcú obyvatelia sídliska teplú vodu v priebehu celej noci, išlo by o nadštandard, za ktorý by museli zaplatiť všetci obyvatelia sídliska. Po 23.00 hod. však majú k dispozícii zostatkovú teplú vodu. Napriek tomu zainteresovaní pracovníci vyšli obyvateľom v ústrety tým, že v rámci svojich možností v súčasnosti zabezpečujú v skúšobnej prevádzke dodávku teplej vody ráno už od 4.00 hod.   

   

                                                               

Môže sa Vám ešte páčiť...