Primátor rokoval s riaditeľom správy povodia o oprave chodníkov na hrádzi

Na základe opakovaných sťažností Partizánčanov na zlý technický stav asfaltových chodníkov na korune hrádze rieky Nitry v intraviláne mesta, inicioval primátor Jozef Božik  v stredu 23. januára 2013, za prítomnosti kompetentných pracovníkov magistrátu, osobné rokovanie s riaditeľom Správy Povodia hornej Nitry v Topoľčanoch Mariánom Jursom.

Mesto už v lete minulého roka zaslalo list vedeniu Správy Povodia hornej Nitry v Topoľčanoch, patriacej pod piešťanský odštepný závod Slovenského vodohospodárskeho podniku, v ktorom upozornilo na zhoršujúci sa stav chodníkov na hrádzi. V písomnej odpovedi od správcu bolo uvedené, že súčasný stav chodníkov neohrozuje funkciu hrádze, na ktorú bola vybudovaná a tiež, vzhľadom na finančné možnosti organizácie, neplánuje v najbližšom období chodníky opravovať. Ako konštatoval na rokovaní Marián Jursa, stanovisko žiaľ zostáva nemenné. „Našou prioritou je bezpečnosť občanov a s ňou súvisiace protipovodňové opatrenia, na ktoré súčasný stav chodníkov nemá žiaden vplyv. Ich oprava by bola z tohto pohľadu  z našej strany neopodstatnená,“ vysvetlil Jursa. Zároveň upozornil aj na skutočnosť, že koruna hrádze má v prvom rade bezpečnostný charakter, chrániaci mesto a jej obyvateľov pred povodňami. Využívanie asfaltového povrchu, či už chodcami alebo cyklistami, je teda výhradne na ich vlastnú zodpovednosť. Nakoľko opravu chodníkov nemôže zabezpečiť na vlastné náklady ani mesto, pretože nie je vlastníkom hrádze, zameral primátor ďalšie požiadavky na pravidelnú kosbu brehov hrádze, najmä v intraviláne mesta, ako aj na pokračovanie vzájomnej spolupráce na protipovodňových opatreniach. Ako uviedol Jursa, kosba trávnatých porastov na hrádzi sa vykonáva podľa plánu, ročne dvakrát v intraviláne mesta, mimo neho jedenkrát. Primátora zároveň ubezpečil, že vedenie správy povodia má záujem pokračovať v protipovodňových opatreniach, a v tejto súvislosti avizoval aj potrebný výrub stromov na vnútorných brehoch hrádze rieky Nitry. „Som rád, že vedenie správy povodia prejavilo záujem o spoluprácu a v budúcnosti, vzhľadom na ďalšie požiadavky mesta, je ochotné v rokovaniach pokračovať tak, aby i napriek súčasným problémom vo verejných financiách, sme mohli spoločne obhajovať a realizovať verejné záujmy našich občanov,“ dodal v závere rokovania primátor. 

Môže sa Vám ešte páčiť...