Primátor poďakoval aktívnym spoluobčanom

 

V poradí už tretie tohtoročné verejné stretnutie primátora mesta s obyvateľmi mestskej časti Centrum sa uskutočnilo v pondelok 14. novembra 2011. V poradí už 27 stretnutie bolo posledným tohtoročným verejným stretnutím, ktoré  inicioval primátor v deviatich mestských obvodoch v tomto roku.

Primátor mesta vo svojom príhovore privítal občanov, ktorí prišli na posledný tohtoročný dialóg s predstaviteľmi samosprávy a poslancami o ďalšom rozvoji mesta a ale aj o problémoch ich každodenného života. „V budúcom roku sa chceme uchádzať o finančné prostriedky z fondov životného prostredia a medzihraničnej spolupráce. Zefektívniť chceme separovaný zber, pokračovať v skvalitňovaní sociálnej starostlivosti, rekonštruovať zariadenie Domov, fasády domu kultúry i mestského úradu. Upraviť chceme križovatku na konci Hrnčírikovej ulice, vybudovať odľahčovaciu komunikáciu zo štátnej cesty k železničnému priecestiu medzi Lidlom a Kauflandom,  s ktorého výstavbou sa začne v budúcom roku. Čaká nás výstavba chodníkov v Malých Bieliciach i na Luhoch a nevyhnutné rekonštrukcie ďalších komunikácií. V meste budú efektívne upravené aj trasy a miesta nástupíšť mestskej hromadnej dopravy. Či sa nám podarí všetky úlohy realizovať, o tom rozhodne objem finančných prostriedkov, vrátane úverových, ktoré bude mať samospráva k dispozícii v budúcom období,“ zdôraznil primátor. S odpočtom realizovaných a rozpracovaných úloh od posledného verejného stretnutia oboznámil účastníkov stretnutia zástupca prednostky mestského úradu Štefan Hučko s doplňujúcimi informáciami prednostky MsÚ Dáši Jakubíkovej. Informoval o meraniach hluku  v inkriminovaných častiach mesta, ktoré napriek finančnej náročnosti len v jednom prípade potvrdilo prekročenie stanovených hodnôt. Poukázal na úspešnú realizáciu protipovodňových prác a výmenu tepelných rozvodov na Šípku, ktorá by mala skončiť do konca tohto roku. V čase vegetačného kľudu budú v meste vypílené prestarnuté topole. Obyvatelia v ďalšej časti stretnutia pripomienkovali parkovanie osobných áut pod oknami činžiakov na trávnatých plochách. Poukázali tiež na  dlhodobé rozkopávky pri obytných blokoch na Nádražnej a Družstevnej ulici, zapríčinené výmenou plynových potrubí, podobne ako na množstvo jám pred garážami v centrálnej časti mesta. Kriticky hodnotili aj presmerovanie autobusovej dopravy z Nábrežnej na Školskú ulicu kvôli neprispôsobivým obyvateľom, ktorí hádzali do autobusov kamene…  Na stretnutí sa zúčastnili aj dvaja príslušníci štátnej polície, ktorí dohliadajú na bezpečnosť v centrálnej časti mesta. Na niektoré  pripomienky odpovedali občanom na stretnutí a ďalšie postúpia na riešenie príslušníkom dopravnej polície. K slovu sa dostali tiež disciplinovaní obyvatelia z výškovej budovy na Námestí SNP. Nechcú neporiadok, ktorí robia v budove neprispôsobiví spoluobčania, čím porušujú nielen domový poriadok. Znepríjemňujú spolunažívanie  a niektorí z nich dokonca vykonávajú potrebu priamo na schodištiach… Z následných vystúpení ale vyplynulo, že 18 nedisciplinovaným neplatičom nájomného z výškovej budovy budú do konca tohto mesiaca doručené výpovede a byty budú uzatvorené podobne ako na Nábrežnej ulici.  

Primátor mesta v závere posledného tohtoročného verejného stretnutia poďakoval občanom za podporu a aktívnu účasť na zasadnutiach, zhromaždeniach i brigádach, ktorými vyjadrili podporu ďalšiemu rozvoju mesta.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...