Pre koho budú nové byty na sídlisku Šípok?

Približne 50 obyvateľov Šípku si prišlo v pondelok 23. mája 2011 na druhé verejné stretnutie s primátorom Jozefom Božikom vypočuť odpočet riešených požiadaviek z marcového stretnutia, ako aj informácie o zrealizovaných a plánovaných aktivitách mesta.
Primátor v krátkom úvodnom zhrnutí informoval občanov o zrealizovaných a pripravovaných investičných zámeroch samosprávy v tejto mestskej časti, kde okrem iného zdôraznil dôležitosť nedávno zriadeného detašovaného pracoviska mestskej polície a urobil aj odpočet riešených priestupkov na sídlisku za toto obdobie. Takisto spomenul prebiehajúcu finančne náročnú výstavbu teplovodných rozvodov na sídlisku, ako aj pripravovanú výstavbu retailového nákupného centra. V blízkej dobe by sa podľa jeho slov mala takisto rekonštruovať palubovka v školskej telocvični, schodisko od nákupného strediska na Horskú ulicu a tiež NC na Malinovského, v ktorom bude zriadené spoločenské centrum pre sídlisko.
Obyvatelia Šípku si ďalej vypočuli odpočet riešených občianskych pripomienok a podnetov z marcového stretnutia. Ako potvrdili výpovede odborných pracovníkov mestského úradu, ktorí sa vyjadrovali k aktuálnemu stavu riešenia jednotlivých podnetov, väčšinu z nich už mesto vyriešilo alebo má ich riešenie rozpracované. Splnené boli okrem iného podnety občanov na vyčistenie ulíc od zimného posypu, pokosenie zelených plôch s odvozom pokosenej trávy, opravu poškodených lámp verejného osvetlenia, orezanie poškodených drevín ako aj podnety na úpravu grafikonu mestskej hromadnej dopravy, ktorá sa pripravuje od septembra tohto roka. V súvislosti s požiadavkou občanov na vybudovanie nových parkovacích miest boli občania ubezpečení, že sa aktuálne hľadá najvhodnejšia lokalita, ktorá bude skonzultovaná s VMČ Šípok.
Väčšiu diskusiu medzi obyvateľmi Šípka rozprúdila informácia o plánovanej výstavbe nového obytného bloku na Šípku, ktorý navrhuje mesto postaviť na ploche medzi ulicou Pod Šípkom a riekou Nitrou smerom od garáží. V tejto lokalite však majú mnohí obyvatelia Šípku svoje záhradky, ktoré si tu už pred rokmi vybudovali a užívajú dodnes aj napriek tomu, že nejde o legálnu záhradkársku lokalitu a občania vedeli o tom, že užívanie záhradok je možné len na určitú dobu. Viacerí občania však v diskusii vyjadrili nesúhlas, aby boli v tejto lokalite vybudované bytovky a navrhli na ich vybudovanie ďalšie lokality. Objavili sa však aj obavy občanov, že nový obytný dom sa plánuje pre deložovaných spoluobčanov z Nábrežnej ulice a výškovej budovy, s čím striktne nesúhlasia.„Ubezpečujem všetkých, že tieto byty, ktoré plánujeme postaviť s finančnou podporou štátneho fondu rozvoja bývania, nebudú určené pre neplatičov, ale pre slušných a platiacich ľudí. Byty budú prideľované záujemcom, ktorí splnia prísne kritéria ŠFRB na základe vylosovania. Takže v žiadnom prípade sem neplánujeme nasťahovať neplatičov,“ zdôraznil primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...