Pracovný výjazd primátora v mestskej časti Luhy II

Tak ako minulý rok, aj tentoraz primátor mesta Jozef Božik konštatoval, že mestská časť Luhy II je najmenej problémová. Povedal tak na úvod výjazdového dňa samosprávy v stredu 29. mája 2013 na Veľkej okružnej, kde sa stretla pracovná skupina zložená z vedúcich pracovníkov oddelení a mestských organizácií a členov výboru mestskej časti.

Svoje pozitívne hodnotenie na margo sídliska Luhy primátor doplnil menej optimistickou informáciou o konsolidácii verejných financií v samospráve. Nakoľko sa na Slovensku obciam a mestám nedarí šetriť, vláda uvažuje v druhom polroku toho roka o krátení podielových daní. Z tohto, ale aj z možností ďalšieho úveru mesta, sa bude odvíjať riešenie priorít aj mestskej časti Luhy – opravy komunikácií na Veľkej a Malej okružnej. Prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková informovala o petícii občanov z Veľkej okružnej z činžiaku blízko tunajšej pekárne. Dôvodom ich nespokojnosti je hlučná hudba z pekárne v skorých ranných hodinách.

Počas vopred vytýčenej trasy po sídlisku požadovali členovia VMČ  najmä úpravu terénu po vykopávkach plynárov, opiľovanie konárov, riaditeľ TSM Jozef Jarošinec priamo na mieste riešil niektoré preplnené kontajnery. Vedenie samosprávy bolo svedkom, že  niektorí obyvatelia Luhov neodnášajú veľkoobjemový odpad do zberného dvora, ale ho ukladajú vedľa kontajnerov na TKO priamo na sídlisku. Jednou zo splnených požiadaviek občanov a úloh z posledných stretnutí  bola inštalácia verejného osvetlenia priamo nad lávku cez rieku Nitricu. Na ten istý stĺp sa dodatočne nainštaluje aj reflektor, ktorý by mal osvetľovať chodník na hrádzi až k brodzianskemu mostu, kde sa združujú bezdomovci. Pri zberných surovinách riešili možnosť vybudovania ďalšieho parkovania, avšak na úkor zelene. Pri základnej škole na Veľkej okružnej, z dôvodu značného poškodzovania nového oplotenia areálu školy, členovia VMČ uvažovali o vybudovaní ďalšieho vstupu do areálu aj zo strany detského ihriska. Milou zastávkou bola návšteva materskej školy, kde deti vedenie mesta pozdravili krátkym programom. Poslednou prerokovanou témou na tvare miesta bol osud  troch mestských objektov bývalej materskej školy v centre sídliska. V jednom sídli Denné centrum Frézia, v druhom psychologická poradňa, tretí je prázdny. Nakoľko všetky sú dosť v schátralom stave, vedenie mesta sa bude zaoberať realizáciou myšlienky, aby sa aspoň dva objekty ponúkli súkromnému sektoru, pričom jednou z alternatív by bolo vybudovanie bytov.  Riaditeľ SMM Pavol Dorman dostal úlohu pripraviť cenovú ponuku. Pracovný výjazd bol ukončený v školskej jedálni spoločným obedom a vyhodnotením zistených skutočností.

Text a foto: Alena Borszéková

Môže sa Vám ešte páčiť...