Pracovné stretnutie k obnoveniu priechodov pre chodcov na ceste 1/64

Z iniciatívy primátora mesta Jozefa Božika sa začiatkom mája uskutočnilo na Mestskom úrade v Partizánskom pracovné stretnutie, zamerané na hľadanie riešenia problémov s priechodmi pre chodcov na ceste I/64 v intraviláne mesta

 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne navrhol na základe výsledkov kontrol Dopravného inšpektorátu PZ SR v Prievidzi, zrušiť, resp. neobnoviť po pripravovanej rekonštrukcii cesty I/ 64 dva priechody pre chodcov v intraviláne mesta. Prvý pri železničnej a autobusovej zastávke na Nitrianskej ceste v mestskej časti Šimonovany a druhý za mostom cez Nitricu vo Veľkých Bieliciach. Proti tomuto rozhodnutiu sa zdvihla vlna nevôle ako zo strany občanov, tak i výborov mestských častí a vedenia mesta. Dôvody navrhovaného zrušenia oboch priechodov pre chodcov vysvetlil na stretnutí  Adrián Liška z Dopravného inšpektorátu PZ SR v Prievidzi: „Prax potvrdila, že zle situovaný  priechod pre chodcov je horší ako žiaden. Znovuobnovenie starých priechodov, či prípadné vybudovanie nových, musí zohľadňovať  predovšetkým bezpečnosť chodcov. “ Ako ďalej zdôraznil, podľa platných noriem môže byť priechod pre chodcov umiestnený len na miestach, kde sa z oboch strán napája na chodník, a taktiež musí byť osvetlený. Tieto kritéria však spomínané priechody pre chodcov nespĺňajú. 

Na základe vystúpenia Adriána Lišku, navrhol primátor kontrolu všetkých dvanástich priechodov pre chodcov na ceste I/64 v intraviláne mesta, ktorá sa uskutočnila hneď po ukončení pracovného stretnutia. Podľa jej výsledkov sa priechod pre chodcov pri železničnej stanici v Śimonovanoch zatiaľ obnovovať nebude, mesto však spracuje jednoduchú projektovú dokumentáciu riešenia bezpečného priechodu pre chodcov, vrátane dobudovania chodníkov po oboch stranách a osvetlenia. V priestore autobusových zastávok bude na prítomnosť chodcov zatiaľ upozorňovať zvislé dopravné značenie Pozor chodec. Obdobným spôsobom bude riešený aj priechod pre chodcov za mostom cez Nitricu vo Veľkých Bieliciach. Na základe uskutočnenej kontroly v ďalších častiach mesta nebudú obnovené dva priechody pre chodcov v Malých Bieliciach – v časti Domovina za autobusovou zastávkou smerom od Žabokriek nad Nitrou, pričom na pohyb chodcov bude upozorňovať dopravná značka Pozor chodec  a priechod za pomníkom pri reštaurácii, ktorý bude úplne zrušený. Dôvodom sú opäť chýbajúce chodníky po oboch stranách a osvetlenie. Po rekonštrukcii cesty I/64, ktorá sa uskutoční v druhej polovici tohto roka, tak bude z 12 súčasných priechodov pre chodcov v intraviláne mesta Partizánske obnovených osem, vrátane priechodu pre chodcov pri ZsE a.s. vo Veľkých Bieliciach, ktorý bude riešený v novej projektovej dokumentácii napojenia nového obchodného centra na cestu I/64.    

           

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...