Pracovné stretnutia primátora s pedagógmi pokračovali na ZŠ R. Jašíka a ZŠ Nádražná

Primátor mesta Jozef Božik pokračoval v pracovných stretnutiach so zamestnancami základných škôl mesta v stredu 21. marca 2012 na ZŠ R. Jašíka na Obuvníckej ulici a vo štvrtok 22. marca 2012 na ZŠ Nádražná.

Kolektívom zamestnancov  na ZŠ R. Jašíka a na ZŠ Nádražná primátor najskôr priblížil hlavný cieľ pracovných stretnutí, ktoré sa budú uskutočňovať jedenkrát do roka. Informoval ich aj o investičných aktivitách mesta zrealizovaných v minulom roku a uskutočnených podujatiach, ktoré oživili spoločenský život v meste. Primátor tiež priblížil úlohy, ktoré rieši samospráva  v súčasnosti, ako aj perspektívy ďalšieho rozvoja mesta. Pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci na stretnutiach ocenili záujem primátora viesť s nimi otvorený dialóg o problémoch na školách , ale aj v meste. Zároveň vyzdvihli nový prístup mesta pri prerozdeľovaní normatívov, ktorý podľa nich garantuje spravodlivejšie rozdelenie finančných prostriedkov jednotlivým školám. V rámci diskusie adresovali primátorovi aj viaceré otázky ohľadne vytvárania nových pracovných miest, rozvoja infraštruktúry a poriadku v meste.  

Riaditeľ ZŠ R. Jašíka Rudolf Ivanovič na pracovnom stretnutí primátora so zamestnancami zdôraznil, že vďaka rekonštrukcii kúrenia vo všetkých budovách školy sa podarilo ušetriť finančné prostriedky na energiách, ktoré boli použité  na výmenu okien, podláh, obkladov a umývadiel.  Pomoc by však škola privítala pri rekonštrukcii športového areálu školy, ktorý využívajú okrem žiakov aj dospelí a dôchodcovia. Na ZŠ Nádražná privítal primátora kolektív pracovníkov pod vedením riaditeľky Aleny Kaufmanovej. Na stretnutí rezonovali predovšetkým pozitívne ohlasy pedagógov ohľadne nového prístupu mesta pri prerozdeľovaní normatívov, vďaka ktorému mohla škola investovať do rekonštrukcie sociálneho zariadenia. Taktiež jej to umožnilo rozdeliť triedu s väčším počtom žiakov do dvoch tried, čo sa mimoriadne  pozitívne odzrkadlilo na zvýšení výchovných a vzdelávacích výsledkov žiakov. 

Môže sa Vám ešte páčiť...