Pozemky v Malých Bieliciach zatiaľ mesto predávať nebude

V rámci druhého kola verejných stretnutí s občanmi sa v pondelok 18. apríla 2011 primátor mesta Jozef Božik po dvoch mesiacoch opäť stretol v kultúrno-spoločenskom centre s obyvateľmi Malých Bielic.

V úvode stretnutia  urobil predseda VMČ Malé Bielice Jozef Ondruška s prednostkou mestského úradu Dášou Jakubíkovou a odbornými pracovníkmi mestského úradu odpočet riešených  pripomienok a podnetov,  ktoré obyvatelia adresovali samospráve na prvom verejnom zasadnutí vo februári tohto roku. Ohľadne vybudovania chodníka do kúpeľov informovali spoluobčanov o tom, že k jeho realizácii sa už uskutočnili prvé rokovania so zainteresovanými, vrátane majiteľov kúpeľov.  Najväčšia polemiku u obyvateľov vzbudil návrh na odpredaj parciel na výstavbu rodinných domov pri futbalovom ihrisku. Mesto chcelo ich odpredajom získať finančné prostriedky aj na podporu realizáciu investičných aktivít v Malých Bieliciach. Na jednom z týchto pozemkov stojí aj schátralý objekt bývalého agitačného strediska. Väčšina obyvateľov však apelovala na vedenie mesta, aby sa pozemky zatiaľ nerozpredávali.

V rámci diskusie občania okrem iného pripomienkovali aj kvalitu čistenia odvodňovacích kanálov. V tejto oblasti môžu napomôcť samotní občania tým, že upozornia na nekvalitne vykonanú prácu pri ich čistení, podobne ako na tých, ktorí ich znečisťujú. Pracovníčka referátu ochrany životného prostredia mestského úradu Anna Csollárová informovala občanov o chránenom areáli Bielické bahná. V rámci realizácie  projektu  Stromu života ho mladí ľudia  už vyčistili  a zveľadia ho aj náučným chodníkom. „Zámerom verejných stretnutí so spoluobčanmi v jednotlivých častiach mesta je vypočuť si názory a pripomienky občanov a hľadať spoločné optimálne  riešenia k odstráneniu problémov. Občania v integrovaných častiach mesta by mali mať pocit väčšej  spolupatričnosti k mestu i väčšiu spoluúčasť pri rozhodovaní o ďalšom rozvoji mesta. Preto plne akcentujem požiadavku občanov Malých Bielic a zatiaľ nebudeme odpredávať pozemky pri futbalovom ihrisku. Na stretnutí v jeseni tohto roku urobíme odpočet  toho, čo sa nám podarilo spoločnými silami vyriešiť,“ zhodnotil stretnutie v závere primátor.      

 

Môže sa Vám ešte páčiť...