Poslanci schválili nové pravidlá vodenia psov do mestských parkov

V utorok 25. augusta 2015 sa konalo 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom. V úvode rokovania zaznela štátna hymna, ktorou si poslanci a všetci prítomní pripomenuli 71. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania.

Primátor mesta Jozef Božik v krátkom príhovore spomenul nedávne mestské oslavy výročia SNP, ktorými občianska verejnosť v Partizánskom vzdala úctu a hold jeho účastníkom. Následne v mene celého poslaneckého zboru a pracovníkov mestského úradu poďakoval za dlhoročnú prácu architektke mesta Anne Hudecovej z referátu územného plánovania, ktorá odchádza do dôchodku.

Rokovanie zastupiteľstva ďalej pokračovalo podľa schváleného programu. V úvode zasadnutia predstúpil so správou o vývoji kriminality na území mesta zástupca riaditeľa OO PZ SR v Partizánskom Róbert Hartmann. Poslancom podal aj bližšie informácie k udalostiam posledných dní na Nábrežnej ulici a o ďalšom postupe polície v tejto záležitosti. Z jeho úst zaznela aj výzva smerom k poslancom v súvislosti s poslednými úmyselne založenými požiarmi osobných automobilov. Polícia žiada verejnosť, aby bola ostražitá a venovala väčšiu pozornosť parkoviskám, kde sa nachádza viac vozidiel a hlavne podozrivým osobám, ktoré sa v ich blízkosti môžu pohybovať. Občania by aj v záujme ochrany svojho majetku mali kontaktovať políciu. Jej skorý zásah môže zabrániť ďalším škodám a tiež pomôcť zaistiť páchateľa.

So svojou správou o zhodnotení prvého polroka tohto roku vystúpil aj riaditeľ OR HaZZ Rastislav Balogh. Situácia je podľa evidovanej štatistiky podstatne lepšia z hľadiska požiarov aj nimi spôsobených materiálnych škôd v porovnaní s minulým rokom. Zdôraznil však, že suché a horúce počasie ešte bude pokračovať a čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov stále trvá. Občania by mali byť preto opatrní.

V ďalšom priebehu rokovania poslanci schválili aktualizáciu VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta. Rovnako tak schválili aj aktualizáciu VZN o podmienkach držania psov. Na základe požiadaviek občanov bude pohyb psov obmedzený v Parku Jana Antonína Baťu a zakázaný v Parku Milana Rastislava Štefánika. Podľa slov primátora je to aj z dôvodu, že nezodpovední majitelia psov si neplnia svoje povinnosti pri ich venčení. Keďže sa v Parku M. R. Štefánika organizujú kultúrne a spoločenské akcie, týmto opatrením chce mesto zamedziť znečisteniu chodníkov aj trávnatých plôch.

Poslanci schválili na zasadnutí prevádzkový poriadok pohrebísk a Štatút mestskej polície Partizánske. Dôležitým bodom rokovania bola aj monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30. júnu 2015. Zatiaľ sa plnenie rozpočtu hlavne z podielových daní vyvíja pozitívne, čo umožňuje mestu pokračovať v naplánovaných investičných akciách. Mesto sa chce opäť uchádzať o refundáciu istiny úveru z projektu MUNSEF pri rekonštrukcii ZŠ Rudolfa Jašíka. Pri podobných projektoch zvyšovania energetickej efektívnosti budov MŠ na Obuvníckej a ZŠ na Malinovského ulici sa do mestského rozpočtu vrátilo viac než 90 000 eur.

V ďalšom rokovaní bolo odsúhlasené zaradenie nového súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva do siete škôl a školských zariadení v Partizánskom. Poslanci veria, že zdravá konkurencia s doterajším centrom prinesie lepšie služby ich klientom.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj viacerým predajmi a prenájmami pozemkov v majetku mesta. Slovo pre verejnosť tentoraz nevyužil žiaden občan, a tak sa poslanci rozišli krátko po 15.30 hod.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...