Poslanci schválili budúcoročný rozpočet mesta

Partizánske bude v budúcom roku hospodáriť so sumou viac ako 15,5 mil. €. Záväzný rozpočet mesta na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 až 2016, schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Partizánskom v utorok 10. decembra 2013 na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí.

Celkový budúcoročný rozpočet mesta je prebytkový vo výške 42  475 €, pričom príjmy predstavujú 15 456 282 € a výdavky 15 413 807 €. Medzi najväčšie príjmy mesta patria podielové dane, ktoré na základe zvýšenie asignácie dane pre mestá a obce, oproti roku 2013 mierne stúpnu na 5,2 mil. €.  Príjmy z daní a poplatkov sa nemenia a zostávajú na úrovni cca 1,5 mil. € ako v tomto roku. Do príjmovej časti rozpočtu je už zaradených aj 458 800 € z predaja dubiózneho majetku mesta, 20-tisíc € ako potenciálne príjmy z predaja pozemkov a tiež dva nové úvery –  prvý vo výške 933-tisíc € a druhý 763-tisíc €. „Tieto úvery by vykrývali financovanie budúcoročných početných investícií. Prvý, vo výške 933-tisíc €, začneme reálne obstarávať už začiatkom roka. Druhý úver je síce zahrnutý v rozpočte, ale nakoľko počítame, že pri schvaľovaní  záverečného účtu v apríli bude saldo finančných operácií pozitívne, cca 800-tisíc €, nebude ho pre mesto napokon potrebné brať,“ vysvetlila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková, ktorá v tejto súvislosti predložila poslancom i scenáre ukazovateľov úverovej zaťaženosti mesta. V prípade prijatia prvého úveru by sa v roku 2014 ukazovateľ dlhu mesta vyšplhal na úroveň 16,69 %, v prípade oboch úverov spoločne na úroveň 23,48%. Ako podotkol primátor mesta Jozef Božik, oba ukazovatele sú hlboko pod 35 %-nou hranicou, ktorú si mesto stanovilo prijatím memoranda o rozpočtovej zodpovednosti ako maximálnu, hoci zákon pripúšťa až hranicu 60 %. V porovnaní s rokom 2013 budú výdavky mesta o niečo väčšie, čo súvisí najmä s uplatnením kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, týkajúcich sa paušálneho nárastu miezd pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj zamestnancov verejnej správy. Okrem iného zahŕňa výdavková časť dotáciu 250-tisíc pre Správu majetku mesta Partizánske, výdavky na financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby, príspevok 200-tisíc € pre Mestskú umeleckú agentúra Partizánske atď. Budúcoročné investičné akcie budú okrem úveru vykryté z predaja dubiózneho majetku, z dotácie Úradu vlády SR vo výške 40-tisíc €, Grantu Nadácie Velux vo výške 800-tisíc €, ale aj z vlastných zdrojov v sume 465 588 €. Do záväzného rozpočtu na rok 2014 nie sú zapracované prostriedky z rezervného fondu, ktorého zostatok sa k 31. decembru 2013 očakáva na úrovni cca 500-tisíc €. Tieto prostriedky budú na základe rozhodnutia poslancov slúžiť ako rezerva pre prípadné, neočakávané či havarijné situácie.             

Môže sa Vám ešte páčiť...