Poslanci požadujú dôraznejšie riešenie drogovej kriminality

Mestskí poslanci po prvýkrát v histórií mesta použili v utorok 28. februára 2012 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Partizánskom elektronické hlasovacie zariadenie. Jeho výhodou je nielen sprehľadnenie hlasovania a jeho následná kontrola, ale aj časomiera, ktorá vyhradzuje poslancom štvorminútový časový limit na diskusný príspevok a jednominútový časový limit na faktickú pripomienku.

 

V úvode prvého tohtoročného zastupiteľstva si prítomní vypočuli zhodnotenie bezpečnostnej situácie v meste a okrese za uplynulý rok. Ako konštatoval riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR v Partizánskom Milana Chuťka, v priebehu minulého roka bol zaznamenaný v rámci celého okresu zvýšený počet jázd pod vplyvom alkoholu u vodičov osobných a nákladných vozidiel, motocyklov, ale aj u cyklistov. V našom meste sa mnohé priestupky týkali najmä nedodržiavania stanovenej rýchlosti, štátna polícia však zaregistrovala aj zvýšený počet krádeží v predajniach a krádeží vlámaním do bytov i domov, na ktorých sa podieľali mladiství páchatelia. Rozpravu vyvolala informácia viceprimátora Vladimíra Ladzianskeho o tom, že mladých ľudí na verejnosti, ale aj priamo na školách, oslovujú distribútori drog. V tejto súvislosti primátor mesta Jozef Božik a viceprimátor požiadali zástupcu štátnej polície o dôraznejšie riešenie drogovej kriminality, v čom ich podporili aj poslanci.  

Jedným z prvých schválených bodov bol doplnok  k VZN  mesta o regulatívoch územného rozvoja mesta Partizánske, v ktorom boli do územného plánu mesta zaradené ako verejno-prospešné stavby protipovodňové objekty v Návojovciach, Malých a Veľkých Bieliciach. Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo poskytnutie návratného finančného príspevku z rozpočtu mesta pre Domov, n. o. vo výške 60 tisíc €, s maximálnou dobou splatnosti do 31. augusta 2012.

Mestské zastupiteľstvo ešte na svojom decembrovom zasadnutí schválilo výšku limitov na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta fyzickým a právnickým osobám pre rok 2012, pričom prerozdelenie dotácií jednotlivým žiadateľom schválila začiatkom februára mestská rada. V zmysle príslušného VZN mesta však môže mestská rada schváliť dotáciu jednému subjektu len do výšky 16 600 eur. Nakoľko dotácia pre HK Slávia Partizánske predstavovala 24 700 € a pre FK Tempo 21 700 eur, muselo ich schváliť zastupiteľstvo, ktoré ju v oboch prípadoch odobrilo. V rámci februárového zastupiteľstva bola schválená okrem iného aj zmena uznesenia, ktorá sa týkala zmeny podielu spoločností Kovomont BM a Creativ na odkúpení objektu rozostavaného kultúrneho domu, ktorý bol v pôvodnom uznesení 1:1. Na žiadosť oboch spoločností  bude podiel Kovomontu  na kúpe nehnuteľností dvojtretinový a podiel Creativu jednotretinový. Mestskí poslanci sa tiež zaoberali schvaľovaním odpredaja prístupových chodníkov a studní v centre mesta, ako aj odpredajom a prenájmom viacerých pozemkov. V rámci tohto bodu odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo aj prenájom pozemku pod čerpacou stanicou geotermálnej vody v lokalite Bielické bahná, na dobu jedného roka, pre firmu Daisi, s.r.o. Veľké Uherce, ktorá je majiteľom čerpacej stanice. Povinnosťou nájomcu však bude podľa schváleného uznesenia oznámiť mestu, ako prenajímateľovi, akékoľvek aktivity spojené s čerpaním vody z geotermálneho vrtu, z dôvodu zabezpečenia ochrany Bielický bahien, ktoré sú chránenou krajinnou oblasťou.  

Môže sa Vám ešte páčiť...