Päť mesiacov úradovania primátora Jozefa Božika

Milí spoluobčania,

22. decembra 2010 som sa ujal funkcie primátora s plným vedomím zodpovednosti za riadenie a reprezentovanie územnej samosprávy nášho mesta. V spolupráci s poslaneckým zborom ako aj zamestnancami mestského úradu a mestských organizácií sa snažím o realizáciu verejnej politiky, zohľadňujúcej ekonomické možnosti, dedičstvo minulosti, entuziazmus, vôľu a chuť pomáhať rozvoju jednotlivých oblastí. Zdôrazňujúc princípy otvorenosti, komunikatívnosti, úprimnosti, ale i solidarity a spolupatričnosti, bolo možné v  priebehu uplynulých mesiacov zrealizovať viacero konkrétnych rozhodnutí a iniciatív. Niektoré z nich si dovolím zhrnúť v nasledovnej konštatácii:  

 

Služby pre občanov

        zmena a modernizácia štruktúry mestského úradu

         predĺženie stránkových hodín pre verejnosť  

        zavedenie stránkových hodín pre verejnosť aj každú sobotu v nepárnom týždni,

        pravidelné dopĺňanie informácií a ich aktualizácia na webovej stránke mesta

Ochrana a bezpečnosti obyvateľov

        zriadenie nového pracoviska MsP Partizánske na sídlisku Šípok

        prepojenie signálu z unimobunky na Nábrežnej ulici na monitorovacie stredisko MsP

        zriadenie Komisie pre ochranu verejného poriadku ako stáleho orgánu mestského zastupiteľstva

        spustenie projektu Nočné havrany

        pôsobenie policajného preventivistu a organizovanie cyklu prednášok na školách zameraných na prevenciu

        zvýšenie počtu kontrolných a preventívnych akcií a hliadok mestskej a štátnej polície v uliciach mesta, ktoré sú výsledkom pravidelných rokovaní vedia mesta o opatreniach na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov so zástupcami mestskej polície a štátnej polície na úrovni okresu aj kraja

        zaangažovanosť zložiek mestskej a štátnej polície na riešení aktuálnych otázok bezpečnosti a poriadku mesta zabezpečená pravidelnou účasťou zástupcov mestskej a štátnej polície na zasadnutiach MsZ a jednotlivých VMČ

Čistota a poriadok v uliciach mesta

        schválenie nového VZN mesta Partizánske, ktoré určuje presné podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta a nového VZN mesta Partizánske, ktoré určuje presné podmienky o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta

        schválenie aktualizácie VZN mesta Partizánske o čistote a poriadku mesta, doplnené o ďalšie konkrétne prípady nežiaduceho správania občanov na základe podnetov a sťažností občanov

        prenesenie zodpovednosti za udržiavanie poriadku a pokoja v rómskej komunite na ich príslušníkov zriadením rómskych občianskych hliadok

        otvorenie zberného dvora so skladom nebezpečného odpadu pre verejnosť na sídlisku Šípok

        zriadenie linky čistoty ako prostriedku verejnej kontroly čistoty a poriadku v meste, ktorá umožňuje nahlasovanie čiernych skládok a ich pôvodcov kompetentným pracovníkom mestského úradu

        vytvorenie výboru angažovaných psičkárov, ktorého cieľom je v snahe riešenia problémov so znečistenými verejnými priestranstvami od psích exkrementov, dohliadať na správanie a povinnosti majiteľov a chovateľov psov v jednotlivých lokalitách mesta 

        organizovanie pravidelných brigád zameraných na čistenie a úpravu verejných priestranstiev

Transparentnosť, otvorenosť a informovanosť obyvateľov

        schválenie nového VZN mesta Partizánske o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Partizánske

        schválenie druhej aktualizácie VZN mesta Partizánske o hospodárení s majetkom mesta a s majetkom štátu zvereným mestu Partizánske, ktoré stanovuje striktné pravidlá predaja a prenájmu mestského majetku v tzv. prípadoch hodných osobitého zreteľa

        predaj a prenájom mestského majetku formou obchodných verejných súťaží, dražieb a tiež licitácií, za účasti poslancov, médií, občanov a jednotlivých záujemcov

        sprístupnenie a zverejnenie všetkých dôležitých materiálov, dokumentov, zmlúv, faktúr, objednávok a verejných obstarávaní na webovej stránke mesta

        medializácia 3 roky nepublikovaných informácií o reálnej finančnej situácií NsP Partizánske, n.o. vyusťujúca do rozhodujúcich riešení týkajúcich sa budúcnosti mesta

        pravidelná medializácia aktivít mesta Partizánske v regionálnych aj celoslovenských médiách: Tempo, Infokanál, Europrofit, Pardon, TA3, STV, TV JOJ, TV Markíza, TV Central, SITA, TASR, Slovenský rozhlas, Beta rádio, oficiálna webová stránka mesta  

Angažovanosť občanov a záujmových skupín pri riešení dôležitých otázkach rozvoja mesta

        pravidelné verejné stretnutia vedenia mesta s obyvateľmi jednotlivých mestských častí

        pravidelné verejné stretnutia vedenia mesta a zainteresovaných orgánov s obyvateľmi k otázkam zvýšenia bezpečnosti a poriadku mesta

        pravidelné verejné stretnutia vedenia mesta a zainteresovaných orgánov s obyvateľmi k dôležitým otázkam rozvoja mesta v oblasti dopravnej, sociálnej a inštitucionálnej infraštruktúry

        pravidelné stretnutia vedenia mesta s malými, strednými podnikateľmi a veľkými investormi (Eson, Velux, Vulkan), s cieľom rozšírenia pracovných možností pre občanov

        pravidelné stretnutia vedenia mesta zo zástupcami strán a politických hnutí a mimovládnych organizácií a cirkví

        iniciatívne kroky v snahe o zachovanie Daňového úradu a Okresného riaditeľstva HaZZ v Partizánskom

        konštituovanie Rady starších, Rady mimovládnych organizácií a Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske ako poradných orgánov primátora

        ankety k dôležitým otázkam na webovej stránke mesta

Vzdelávanie a kultúra

        iniciatívne kroky k otvoreniu akadémie tretieho veku a detskej univerzity v meste

        podpora VŠ sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom

        nákup predajných stánkov, ktorých výzor zjednotí vizuálnu stránku námestia

        mestská fanúšikovská zóna pred domom kultúry počas MS v ľadovom hokeji 2011

        organizovanie  a príprava nových kultúrno-spoločenských podujatí vychádzajúcich z národných, cirkevných a spoločenských tradícií nášho mesta a regiónu: fašiangové osláv, oslavy Oslobodenia mesta, oslavy SNP, Deň matiek, MDŽ, ekumenických sprievod Pochod za dobro, Banícka rely, Deň ústavy, Deň zvrchovanosti, oslavy založenia mesta a pod.

Hospodárenie a investičné aktivity mesta

        zaradenie rezervného fondu do mestského rozpočtu a jeho prerozdelenie v zmysle požiadaviek občanova a primátorských a poslaneckých priorít

        začiatok rekonštrukcie Centrálnej zóny mesta Partizánske

        vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt Protipovodňovej ochrany mesta

        podanie projektu na dotáciu na digitalizáciu kina

        rokovania z potencionálnymi investormi, ktorí realizujú činnosť na území mesta  (výstavba Kauflandu, obchodného centra na Šípku, výstavba retailového obchodného centra pri Tescu)

        rokovania o ďalšom rozvoji mesta so SARIO, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou na úrovni kraja a republiky a rokovania s veľvyslancom Taiwanu

        finančná podpora športových, kultúrnych a sociálnych organizácií v meste 

S úctou Jozef Božik, primátor mesta 

 

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...