Partizánske žiada štát o preskúmanie znečisťovania rieky Nitra

Organizácia Greenpeace Slovensko zverejnila výsledky posledných analýz odpadových vôd, ktoré do rieky Nitra vypúšťa spoločnosť Fortischem v Novákoch. Merania potvrdili prítomnosť viacerých nebezpečných látok, z ktorých niektoré niekoľkonásobne prekračujúce zákonné limity. Na základe týchto zistení žiada samospráva v Partizánskom kompetentné orgány, aby konali.  

Greenpeace Slovensko realizovala odbery vody vlani v júni, kedy bola zistená prítomnosť nebezpečných chemikálií vo vysokých koncentráciách, napríklad vinylchloridu či benzénu. Nasledovala kontrola z rezortu životného prostredia, ktorá však prekročenie limitovaných ukazovateľov znečistenia nezistila.  Environmentalisti odbery zopakovali vo februári tohto roka. „Urobili sme odbery počas dvadsiatich štyroch hodín, pričom bolo odobraných osem bodových vzoriek, ktoré boli analyzované v akreditovanom laboratóriu. Tak ako i počas našich meraní v minulom roku, tak i teraz sme zistili, okrem iného, široké spektrum organických halogénových zlúčenín, takisto prekročenie limitov benzénu, a navyše sme zistili aj prekročené limity ortuti, pričom všetky tieto látky sú toxické pre zdravie človeka,“ informovala riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

Vysokú koncentráciu nebezpečných látok v rieke Nitra potvrdzujú aj analýzy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktoré si dala vypracovať v rokoch 2015 a 2016 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) v Partizánskom. Počas výskumu bolo zistené mnohonásobné prekročenie olova, kadmia a ortuti vo svalovine ulovených rýb. „Už jedna malá porcia ryby mesačne môže byť problémom pre organizmus,“ zdôraznil hlavný hospodár MO SRZ Partizánske Michal Smatana s tým, že práve z tohto dôvodu prijala organizácia pri love rýb opatrenie „chyť a pusť“.

Situácia znepokojuje aj samosprávu v Partizánskom, intravilánom ktorého rieka Nitra prechádza. „Sme prvým mestom na smere toku rieky Nitra od Novák, odkiaľ sú tieto chemikálie vypúšťané. Preto budeme požadovať od Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, aby zasiahli a aby sa prestalo s likvidáciou rieky Nitra a de facto aj s ohrozovaním kvality života občanov. Pretože tieto ťažké kovy a všetky chemikálie sa ukladajú do podložia, a keďže to nie je utesnené, je vysoký predpoklad, že tieto kovy a chemikálie môžu končiť aj v podzemných vodách,“ vyhlásil primátor Partizánskeho Jozef Božik s tým, že v tejto súvislosti odošle na inštitúcie oficiálny otvorený list, pričom k výzve sa pripojí uznesením i mestské zastupiteľstvo. Mesto Partizánske zároveň uzavrelo bilatelárnu zmluvu o spolupráci s Greenpeace Slovensko. „Chceme, aby táto organizácia v istých časových intervaloch merala kvalitu rieky Nitra prechádzajúcu cez Partizánske a hlavne množstvo kovov a chemikálií, ktoré sa v nej nachádzajú,“ dodal primátor.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...