Partizánske vstúpilo do rokovaní ohľadne cyklochodníka cez hornú Nitru

Primátor mesta Jozef Božik začal minulý týždeň rokovania ohľadne avizovaného prepojenia Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja cyklistickým chodníkom. Projekt, pri realizácii ktorého sa v Partizánskom počíta s využitím koruny hrádze rieky Nitra, je podmienený získaním financií. Mesto Partizánske bude v tomto smere apelovať na vládu, ktorá v roku 2013 schválila Národnú stratégiu rozvoja cyklodopravy a cykloturistikyv SR.

O vytvorení podmienok na vybudovanie cyklistického chodníka na hornej Nitre diskutoval primátor s podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Richardom Takáčom, vedúcim odboru dopravy TSK Jaroslavom Plevom a pracovníkmi Správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch za účasti zástupcov dopravnej polície a odborných pracovníkov mesta. Pozvanie prijal aj regionálny cyklokoordinátor za TSK Matej Tinka, ktorý dohliada na napĺňanie vládou schválenej stratégie. Jej súčasťou je okrem iného budovanie cyklotrás, zvýšenie podielu cyklodopravy v mestách, jej zrovnoprávnenie s inými druhmi dopravy a zvýšenie bezpečnosti cyklistov.  Ako vysvetlil na stretnutí Tinka, TSK už vo svojom regióne rozbehol určité aktivity v oblasti rozvoja cyklodopravy:  „Pilotným projektom, ktorý je momentálne vo fáze vypracovania štúdie realizovateľnosti, je podpora Vážskej cyklotrasy. Ďalším projektom, a tu vítam iniciatívu primátora Partizánskeho, je vytvorenie tzv. cyklistickej cestičky, prepájajúcej Ponitrie a hornú Nitru. V najbližšom období máme naplánované ďalšie stretnutia, na ktorých si priblížime trasovanie optimálnej cestičky. Z Handlovej do Prievidze už trasovanie máme a prepojenie Prievidze s Partizánskym by bolo vlastne ďalšou etapou projektu.“ Financovanie projektov chce TSK zastrešiť nenávratnými finančnými prostriedkami zo schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Problém je však v tom, že okresy Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou sú vyňaté ako oprávnení príjemcovia nenávratných finančných prostriedkov z európskeho finančného mechanizmu. Samotné mestá, resp. ich katastre však sú oprávnené žiadať o podporu na cyklistickú dopravu z IROP. V tejto nadväznosti primátor Jozef Božik požiadal podpredsedu TSK, aby na marcovom výjazdovom rokovaní vlády v Trenčíne prezentoval žiadosť mesta Partizánske, aby sa aj okresy dostali do kategórie relevantných príjemcov finančných príspevkov. „Dnes je potrebné, aby ministerstvo dopravy a ministerstvo poľnohospodárstva vytvorili podmienky na to, aby nielen mestá, ale celé okresy Partizánske, Bánovce a Topoľčany mohli byť prijímateľmi financií z Európskej únie v takýchto projektoch. Ak sa toto nepodarí dosiahnuť, druhou možnosťou financovania projektu je získanie peňazí z ministerstva dopravy, ktoré by malo každoročne vyčleňovať na rozvoj cyklodopravy 15 miliónov eur, no doteraz sa tak nedeje. Budem sa zasadzovať nielen ako primátor, ale aj poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby ministerstvo začalo tieto peniaze uvoľňovať, a aby časť z týchto peňazí smerovala aj do územia hornej Nitry,“ zdôraznil primátor s tým, že ak by sa podarilo spojiť Prievidzu, Partizánske, Topoľčany a Nitru, bola by to krásna cyklotrasa nielen pre seniorov a strednú generáciu, ale aj pre mladé rodiny s deťmi. Trasa by podľa doterajších úvah mohla viesť pri rieke Nitre, ktorej okolie je ideálne na rekreačné účely. V tomto smere mesto rozbieha rokovania so Správou povodia hornej Nitry o prenájme koruny hrádze rieky Nitra v intraviláne Partizánskeho za symbolické euro. Ďalšie stretnutie ohľadne cyklistického chodníka je naplánované v júni.     

Môže sa Vám ešte páčiť...